Gra­čan opet na tro­nu: ’Že­lja mi je po­no­vi­ti maj­čin us­pjeh’

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Mia Bu­va

Ne pa­da ja­bu­ka da­le­ko od sta­bla. Do­ka­za­la je to i Ema Gra­čan ko­ja je u sri­je­du na­ve­čer u Ro­vi­nju okru­nje­na ti­tu­lom Kra­lji­ce Hr­vat­ske. Ema je ta­ko nas­ta­vi­la sto­pa­ma svo­je maj­ke Da­ni­je­le Gra­čan ko­ja je pro­gla­še­na Kra­lji­com Svi­je­ta 1990. go­di­ne te je do da­nas os­ta­la je­di­na Hr­va­ti­ca ko­ja je po­bi­je­di­la na svjet­skom iz­bo­ru. Ema se po­bje­di na­da­la ia­ko is­ti­če da je kon­ku­ren­ci­ja ove go­di­ne bi­la vr­lo ja­ka.

– Mis­lim da se sva­ka cu­ra ko­ja je doš­la na ovo na­tje­ca­nje na­da­la po­bje­di i že­lje­la je. Sve su dje­voj­ke stvar­no div­ne i pos­ta­le smo pri­ja­te­lji­ce ta­ko da mi je sve ovo bi­lo jed­no li­je­po is­kus­tvo – ka­že nam 18-go­diš­nja lje­po­ti­ca. Na fi­nal­nom iz­bo­ru na­tje­ca­lo se 12 kan­di­dat­ki­nja, a po­red Eme ti­tu­lu pr­ve prin­ce­ze po­ni­je­la je So­nja Lon­čar, dok je dru­gom prin­ce­zom pro­gla­še­na Kla­ra Cri­sh­ma­nich.

Maj­či­na čes­tit­ka

Po­bje­du je Ema pros­la­vi­la s os­ta­lim na­tje­ca­te­lji­ca­ma u poz­na­tom ro­vinj­skom ho­te­lu Lo­ne gdje se iz­bor i odr­žao. – Slav­lje ni­je tra­ja­lo du­go jer me već idu­će ju­tro če­ka­lo sli­ka­nje i no­ve oba­ve­ze – go­vo­ri no­va Kra­lji­ca Hr­vat- ske ko­joj je na len­ti pr­va čes­ti­ta­la upra­vo maj­ka. Ema je u lip­nju ove go­di­ne pro­gla­še­na Kra­lji­com Ja­dra­na, a podršku joj je, baš kao i sa­da, iz pu­bli­ke pru­ža­la Da­ni­je­la.

- Bi­la je na iz­bo­ru i pra­ti­la je pro­gla­še­nje. Ja­ko je po­nos­na i sret­na. Rek­la mi je da sam sve ovo zas­lu­ži­la - ot­kri­la nam je mla­da Ri­je­čan­ka. Maj­ka joj je naj­ve­ća po­dr­ška, ali i uzor, sto­ga ne kri­je da bi vo­lje­la da se po­no­vi po­vi­jes­na po­bje­da. – Vo­lje­la bih bi­ti po­put nje, maj­ka mi je naj­ve­ći idol, ali tre­nu­tač­no se ne za­ma­ram nje­zi­nim us­pje­hom. Na svjet­ski iz­bor idem pr­vens­tve­no da se do­bro za­ba­vim i stek­nem no­va is­kus­tva – na­gla­ša­va. U mo­ru sa­vje­ta ko­je je do­bi­la kre­nuv­ši u mod­ni svi­jet mla­da Ema po­seb­no pam­ti sa­vjet svo­je maj­ke.

– Bu­di svo­ja i bu­di sret­na – sa­vje­to­va­la joj je Da­ni­je­la ko­ja i dan­da­nas svo­jom ma­ne­ken­skom gra­đom pli­je­ni po­zor­nost gdje god da se po­ja­vi.

Že­li upi­sa­ti sto­ma­to­lo­gi­ju

Da­ni­je­la je u du­go­go­diš­njem sret­nom bra­ku s tre­ne­rom Ne­na­dom Gra­ča­nom, a ne­dav­no je priz­na­la da is­pr­va ni­su bi­li si­gur­ni tre­ba­ju li svo­joj na­s­ljed­ni­ci pru­ži­ti bez­u­vjet­nu podršku ka­da je ri­ječ o ma­ne­kens­tvu. – Dvo­umi­la sam se! I su­prug se dvo­umio, po­go­to­vo mo­ji ro­di­te­lji, no­no i no­na, ni­su baš ja­ko sret­ni, rek­li su: “Pa sje­ti se se­be”. Pa ni­sam ni ja ima­la ne­ka lo­ša is­kus­tva, ali dok je ona do­bra u ško­li, dok iz­vr­ša­va sve dru­ge obve­ze, ne­mam ni­šta pro­tiv – ot­kri­la je ne­dav­no Da­ni­je­la ko­ja s Ne­na­dom ima još dvi­je kće­ri, La­uru i Al­mu.

Pred Emom su sad na­por­ni mje­se­ci ti­je­kom ko­jih će se pri­pre­ma­ti za svjet­ski iz­bor. Ka­ko ka­že, da­ne će is­ko­ris­ti­ti za rad na se­bi, tre­nin­ge i bri­gu o svom iz­gle­du. Ma­tu­ran­ti­ca Op­će ta­li­jan­ske gim­na­zi­je u Ri­je­ci zbog iz­bo­ra ne­će za­ne­ma­ri­ti ni škol­ske obve­ze jer je tek ne­što vi­še od po­la go­di­ne di­je­li od do­no­še­nja važ­ne ži­vot­ne od­lu­ke - oda­bi­ra fa­kul­te­ta.

– Vo­lje­la bih upi­sa­ti sto­ma­to­lo­gi­ju u Ri­je­ci i jed­nog da­na pos­ta­ti or­to­dont – ot­kri­va vit­ka i vi­so­ka pla­vu­ša ko­joj je ti­tu­la Kra­lji­ce Hr­vat­ske sa­mo još je­dan adut ko­jim će osva­ja­ti pri­pad­ni­ke snaž­ni­jeg spo­la. Svi odvaž­ni i hra­bri mo­gu kre­nu­ti u lov na ovu lje­po­ti­cu jer, ka­ko nam priz­na­je, njezino sr­ce još je uvi­jek slo­bod­no,a si­gur­ni smo da će se i to na­kon svega ubr­zo pro­mi­je­ni­ti.

MAJČINIM STO­PA­MA No­voj Kra­lji­ci Hr­vat­ske na po­bje­di je pr­va čes­ti­ta­la maj­ka Da­ni­je­la. Mla­da Ri­je­čan­ka ne kri­je da bi vo­lje­la bi­ti us­pješ­na baš po­put maj­ke ko­ja joj je naj­ve­ća po­dr­ška, ali i uzor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.