ZABORAVLJENI

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Gra­di­mir Đu­ka­rić

Bi­li su zvi­jez­de Pr­ve HNL iz ko­je su dos­pje­li do re­pre­zen­ta­ci­je, ne­ki su čak s koc­kas­ti­ma bi­li i dio ve­li­kih na­tje­ca­nja, a da­nas su zaboravljeni, ne­ki su i nes­ta­li s no­go­met­ne ma­pe, ve­ći­na ni­je ni u pri­mis­li iz­bor­ni­ka Zlat­ka Da­li­ća. Šan­se da će­mo ih jed­nog da­na opet vi­dje­ti u koc­kas­tom dre­su za mno­ge s po­pi­sa “iz­gub­lje­nih” zvi­jez­da HNL-a vi­še ne pos­to­je.

Re­ci­mo po­put Oli­ve­ra Ze­le­ni­ke. Pri­je sa­mo če­ti­ri go­di­ne bio je na “sed­mom ne­bu”, Ni­ko Ko­vač po­veo ga je kao tre­ćeg vra­ta­ra na Svjet­sko pr­vens­tvo 2014. u Bra­zi­lu. Mla­dom vra­ta­ru to je os­tao vr­hu­nac i naj­s­vje­tli­ji tre­nu­tak ka­ri­je­re jer već dvi­je go­di­ne pos­li­je bio je bez klu­ba na­kon što je ra­ski­nuo ugo­vor s Di­na­mom.

Sam­mir se vra­ćao u Di­na­mo

Po­ku­šao je u polj­skoj Lec­hi­ji iz Gdanj­ska u ko­joj je u se­zo­nu i pol sku­pio tek 90 mi­nu­ta, a ove se­zo­ne sre­ću je po­tra­žio u Ni­zo­zem­skoj, u dru­go­li­ga­šu NEC Nij­me­ge­nu ko­jem se pri­klju­čio usred se­zo­ne. Bra­nio je na po­s­ljed­nje dvi­je utak­mi­ce svo­je mom­ča­di, tre­nu­tač­no de­se­te u li­gi od 20 eki­pa, i pri­mio je dva po­got­ka. I nje­gov ko­le­ga vra­tar Ivan Var­gić, no­mi­nal­no tre­ći ču­var mre­že re­pre­zen­ta­ci­je na Eu­ru 2016., po­s­ljed­njih se se­zo­na mu­či s mi­nu­ta­žom. Đa­kov­ča­ni­nu je du­go vre­me­na tre­ba­lo da zas­lu­ži po­ziv pa ka­da je ta­daš­nji iz­bor­nik Igor Šti­mac pr­vi put pro­zvao nje­go­vo ime, Var­gić je u toj mje­ri bio za­te­čen da čak ni pu­tov­ni­cu ni­je imao. Ipak, sku­pio je tri nas­tu­pa uz sim­bo­lič­nu mi­nu­ta­žu u pri­ja­telj­skim utak­mi­ca­ma (po mi­nu­tu pro­tiv Ar­gen­ti­ne i Ru­si­je, odnosno osam pro­tiv Sje­ver­ne Ir­ske), a sjaj­ne in­ter­ven­ci­je u Ri­je­ci osi­gu­ra­le su mu tran­sfer u La­zio.

U Ri­mu me­đu­tim po­red ne­do­dir­lji­vog Tho­ma­sa Stra­ko­she ni­je mo­gao ra­ču­na­ti na mjes­to me­đu vrat­ni­ca­ma. Sku­pio je 270 mi­nu­ta u dvi­je se­zo­ne pri­je ne­go što je proš­log lje­ta oti­šao na po­sud­bu u ci­par­ski Anor­t­ho­sis gdje je opet za­vr­šio na klu­pi ia­ko je se­zo­nu po­čeo kao pr­vi vra­tar.

Hr­vat­sku je na ve­li­kom na­tje­ca­nju pred­stav­ljao i Sam­mir oko ko­je­ga su se odu­vi­jek lo­mi­la kop­lja, a nje­go­vo po­zi­va­nje u re­pre­zen­ta­ci­ju iz­a­zva­lo je pu­no kon­tro­ver­zi. Sku­pio je se­dam nas­tu­pa u vri­je­me Štim­če­va i Ko­va­če­va iz­bor­ni­ko­va­nja, bio je i su­di­onik SP-a 2014. na ko­jem je odi­grao 72 mi­nu­te u 4:0 po­bje­di pro­tiv Ka­me­ru­na, što mu je bio i po­s­ljed­nji nas­tup za “no­go­met­nu do­mo­vi­nu”. Ne­ma to­me godinu da­na ka­ko je Sam­mir hra­bro naj­av­lji­vao po­vra­tak u re­pre­zen­ta­ci­ju, ali to će mu oči­to os­ta­ti pus­ti san. Da­nas

iz La­zi­ja je oti­šao na po­sud­bu u Anor­t­ho­sis gdje je opet za­vr­šio na klu­pi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.