ZABIO JE VI­ŠE POGODAKA OD MESSIJA I RONALDA

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Zvu­či po­ma­lo ne­vje­ro­jat­no, ali Vi­no­gra­dar, član Tre­će hr­vat­ske no­go­met­ne li­ge za­pad, ima igra­ča ko­ji je u se­zo­ni i pol pos­ti­gao vi­še pogodaka od Messija, Ronalda, Ka­nea, Mbap­péa... Igor Pri­jić la­ni je bio naj­bo­lji stri­je­lac svih tre­ćih li­ga (za­pad, is­tok i jug) s 39 pos­tig­nu­tih pogodaka, a ove po­lu­se­zo­ne već ih je zabio 26 i, ka­da se to­me do­da­ju još če­ti­ri u ku­pu, do­la­zi­mo do 69 pogodaka.

– Od ka­da znam za se­be šu­ti­rao sam lop­tu u rod­nom Osi­je­ku. Na pr­vi tre­ning do­šao sam sa šest go­di­na. Bi­lo je lo­gič­no da moj pr­vi oz­bilj­ni klub bu­de i naj­ja­či klub u gra­du na Dra­vi, Osi­jek. Ta­mo sam pro­veo pet li­je­pih go­di­na bez ob­zi­ra na to što su me dva­put po­su­đi­va­li – po­čeo je svo­ju pri­ču Igor.

Na­kon pet go­di­na put ga je odveo na raz­ne stra­ne Hr­vat­ske. Igrao je u Vin­kov­ci­ma, Si­sku, Ši­be­ni­ku, Kos­tre­ni, Du­go­po­lju. No nig­dje se ni­je za­dr­ža­vao vi­še od jed­ne se­zo­ne.

Imao po­zi­ve iz ino­zem­s­tva

– Pro­blem je svug­dje bio is­ti – no­vac. Ka­ko da os­ta­nem u klu­bu ko­ji mi je du­go­vao po šest-se­dam pla­ća? Ni­je ima­lo smis­la. Jer, no­go­met je po­sao, od to­ga ži­vim. Ne­mam dru­gih iz­vo­ra za­ra­de. Za­to sam se stal­no mo­rao se­li­ti. Sve dok se ni­sam do­se­lio u Za­greb 2016. i pot­pi­sa za dru­go­li­gaš Luč­ko. No is­pa­lo je da me i ni­su tre­ba­li pa me spa­sio po­ziv čel­nih lju­di Vi­no­gra­da­ra. S nji­ma sam se sve do­go­vo­rio u tri mi­nu­te i, evo, odra­đu­jem tre­ću se­zo­nu. Bit­no je da je pla­ća re­dov­na, druš­tvo mi je skroz u re­du. Eto, nas če­ti­ri-pet za­jed­no iz Za­gre­ba pu­tu­je­mo na tre­nin­ge u Mla­di­nu. Tre­ba nam po­la sa­ta ta­mo i po­la na­zad. Sva­ki dan vo­zi Ka­ri­je­ru je po­čeo u Osi­je­ku 2007. go­di­ne gdje je os­tao do 2012. go­di­ne. U me­đu­vre­me­nu je igrao kao po­su­đe­ni igrač u Po­mor­cu i Mar­so­ni­ji. Po­tom je re­dom igrao u Se­ges­ti, Po­mor­cu, Ci­ba­li­ji, Ši­be­ni­ku, Du­go­po­lju, opet u Se­ges­ti, Luč­kom, a od 2016. je u Vi­no­gra­da­ru. Odi­grao je i šest utak­mi­ca za hr­vat­sku re­pre­zen­ta­ci­ju. Dva nas­tu­pa upi­sao je u re­pre­zen­ta­ci­ji do 18 go­di­na, a če­ti­ri pu­ta igrao je za re­pre­zen­ta­ci­ju do 19 go­di­na. (dm)

Igor Pri­jić tre­nu­tač­no je igrač Vi­no­gra­da­ra, a ne­koć je bio i mla­di hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac, igrao je s Vi­dom i Pi­va­ri­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.