El­vis na se­ma­fo­ru ple­še na ze­le­no, a na cr­ve­no pje­va

Vecernji list - Hrvatska - - TV & vodič - (hhd)

Kralj rock’n’rol­la El­vis Pres­ley ponovno je oži­vio na uli­ca­ma nje­mač­kog gra­da Fri­ed­ber­ga ne­da­le­ko od Fran­k­fur­ta, gdje po­ma­že pje­ša­ci­ma pri­je­ći uli­cu. Na­ime, na tri se­ma­fo­ra, smje­šte­na oko Tr­ga El­vi­sa Pres­leya, pos­tav­lje­ne su sli­ke kra­lja rock’n’rol­la. Dok lju­di če­ka­ju da pri­je­đu ces­tu, pje­vač se po­jav­lju­je u cr­ve­nom svje­tlu i po­zi­ra s mi­kro­fo­nom. Kad se svje­tla pro­mi­je­ne u ze­le­na, El­vis se po­ka­zu­je ka­ko lju­lja bo­ko­vi­ma da­ju­ći na zna­nje da se ces­ta mo­že pri­je­ći. Po­li­ti­čar Ma­ri­on Götz (SPD) ka­zao je da je grad pla­tio 900 € za svje­tla kao atrak­ci­ju za tu­ris­te. Pres­ley je imao snaž­nu ve­zu s Fri­ed­ber­gom, gra­dom od oko 28.000 stanovnika ko­ji se na­la­zi 26 ki­lo­me­ta­ra sje­ver­no od Fran­k­fur­ta. Tu je bio sta­ci­oni­ran od 1958. do 1960. dok je slu­žio kao voj­nik u ame­rič­koj voj­s­ci. Ži­vio je u obliž­njem Bad Na­uhe­imu. U tom je gra­du upoz­nao i svo­ju bu­du­ću su­pru­gu Pris­cil­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.