Luk­sem­burg će od slje­de­ćeg lje­ta ima­ti bes­pla­tan jav­ni pri­je­voz

Vecernji list - Hrvatska - - TV & vodič - (bk)

Od slje­de­ćeg lje­ta Luk­sem­burg pos­ta­je pr­va zem­lja na svi­je­tu u ko­joj će jav­ni pri­je­voz bi­ti pot­pu­no bes­pla­tan. Uki­da­ju se kar­te za vla­ko­ve, tra­mvaj­ske i auto­bus­ne li­ni­je, što je u skla­du s pla­nom i pre­diz­bor­nim obe­ća­nji­ma ak­tu­al­nog pre­mi­je­ra Xa­vi­era Bet­te­la ko­ji je u sri­je­du pri­seg­nuo za po­če­tak svo­ga dru­gog man­da­ta. Pre­ma nje­go­vim tvrd­nja­ma, jav­ni pri­je­voz pos­ta­je bes­pla­tan ka­ko bi se Luk­sem­burg ot­hr­vao ve­li­kom za­ga­đe­nju, ali i za­kr­če­nim pro­met­ni­ca­ma u ovoj zem­lji. Na­ime, ia­ko u glav­nom gra­du ove ma­le dr­ža­ve ži­vi sa­mo 110.000 stanovnika, još ih oko 400.000 sva­ko­ga da­na do­la­zi u taj grad na po­sao iz okol­nih ze­ma­lja. Upra­vo zbog to­ga su pro­met­ni­ce u Luksemburgu žes­to­ko za­kr­če­ne, a jed­no je is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo da vo­za­či u ovoj dr­ža­vi pro­sječ­no na godinu pro­ve­du 33 sa­ta u pro­met­nim zas­to­ji­ma. Uki­da­nje ka­ra­ta za jav­ni pri­je­voz po­s­ljed­nja je u ci­je­lom ni­zu mje­ra ko­ji­ma ko­ali­cij­ska vlada po­ku­ša­va ri­je­ši­ti pro­blem za­ga­đe­nja i za­gu­še­nos­ti. Već je uve­den bes­pla­tan jav­ni pri­je­voz za sve ma­lo­ljet­ni­ke, dok je sa­daš­nja ci­je­na kar­te, ko­ja po­kri­va sve vr­ste jav­nog pri­je­vo­za i vri­je­di dva sa­ta, sa­mo dva eura. A dva sa­ta sa­svim su do­volj­na da se jav­nim pri­je­vo­zom do­đe do sva­kog dje­li­ća ove dr­ža­vi­ce ko­ja se pros­ti­re na sa­mo 2590 kva­drat­nih ki­lo­me­ta­ra. Ina­če, u ci­je­lom Luksemburgu ži­vi oko 600.000 stanovnika, no još ih ne­ko­li­ko sto­ti­na ti­su­ća sva­kod­nev­no do­la­zi na po­sao iz Fran­cu­ske, Nje­mač­ke ili Bel­gi­je. Uz uki­da­nje pri­je­voz­nih ka­ra­ta, jed­no od obe­ća­nja ko­je je Bet­tel dao u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji jest i le­ga­li­za­ci­ja ma­ri­hu­ane.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.