BURAN DAN U SABORU 1 2 3 ZA­KON O UDOMITELJSTVU

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Tea Ro­mić

Sa 72 gla­sa za, šest HNS-ovih suz­dr­ža­nih te če­ti­ri gla­sa pro­tiv (ne­za­vis­ni Mi­ran­do Mr­sić, zas­tup­nik ta­li­jan­ske ma­nji­ne Fu­rio Ra­din te SDSS-ovi Dra­ga­na Jec­kov i Bo­ris Mi­lo­še­vić), Hr­vat­ski je sa­bor do­nio Za­kon o udomiteljstvu. Od­lu­ka da se udo­mi­telj­stvo ne do­pus­ti is­tos­pol­nim pa­ro­vi­ma i ne­for­mal­nim ži­vot­nim part­ne­ri­ma po­di­je­li­la je po­s­ljed­njih tje­da­na vla­da­ju­ću ko­ali­ci­ju. HNS, a pos­li­je i SDP i ne­za­vis­ni Bo­jan Gla­va­še­vić, već su naj­a­vi­li da će za­kon sla­ti na Us­tav­ni sud na ocje­nu us­tav­nos­ti jer ga sma­tra­ju dis­kri­mi­na­tor­nim.

Mo­gli su spri­je­či­ti

Ap­surd u ci­je­loj pri­či je da HNS to pla­ni­ra na­pra­vi­ti na­kon što su pr­vo nje­go­vi mi­nis­tri gla­so­va­li za taj za­kon na sjed­ni­ci Vla­de, a on­da i u Saboru dr­ža­li kvo­rum, jed­na­ko kao i Ra­din te dvo­je SDSS-ova­ca, te ti­me omo­gu­ći­li da se za­kon do­no­se. Da uop­će ni­su gla­so­va­li, bez šest zas­tup­ni­ka iz Klu­ba HNS-a te tro­je ma­nji­na­ca ne bi bi­lo kvo­ru­ma i za­kon ko­ji oni ocje­nju­ju dis­kri­mi­na­tor­nim ne bi se mo­gao do­ni­je­ti. Pod­sje­ti­mo, pro­blem iz­me­đu HDZ-a i HNS-a nas­tao je tek na­kon što je Vla­da usvo­ji­la za­kon i pos­la­la ga u Sa­bor pa je HNS naj­a­vio da će pod­ni­je­ti aman­d­man ko­jim tra­že da se udo­mi­telj­stvo do­pus­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.