Po­vje­rens­tvo sa zeb­njom če­ka Kuš­če­vi­ćev za­kon

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban-Va­le­čić

Mi­nis­tar upra­ve Lo­vro Kuš­če­vić obe­ćao je da ne­će bi­ti smje­ne Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa, no u tom ti­je­lu ju­čer su bi­li pri­lič­no suz­dr­ža­ni ve­za­no za to obe­ća­nje. Od­go­vor na pi­ta­nje vje­ru­ju li mi­nis­tru u tom se ti­je­lu ni­je mo­gao do­bi­ti, a nes­luž­be­no po­ru­ču­ju da će o to­me u ko­jem se smje­ru ide mo­ći su­di­ti tek ka­da vi­de pri­jed­log no­vog Za­ko­na o spre­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa ko­ji bi se, po mi­nis­tro­vim ri­je­či­ma, u Vla­di­noj pro­ce­du­ri tre­bao na­ći po­čet­kom go­di­ne. Oprez­ni su i u ocje­ni Kuš­če­vi­će­ve naj­a­ve da će se u za­kon vra­ti­ti tzv. pe­ri­od hla­đe­nja u ko­je­mu duž­nos­ni­ci po is­te­ku duž­nos­ti ne mo­gu bi­ti čla­no­vi upra­va tr­go­vač­kih dru­šta­va. Ia­ko je uki­da­nje tog pe­ri­oda bi­la jed­na od ključ­nih za­mjer­ki Po­vje­rens­tva na za­kon ko­ji je pro­šao jav­no sa­vje­to­va­nje, za sa­da je ne­jas­no ka­ko će za­pra­vo iz­gle­da­ti i ko­li­ko će tra­ja­ti taj pe­ri­od s ob­zi­rom na to da je mi­nis­tar naj­a­vio da će on bi­ti “ka­te­go­ri­zi­ran na bo­lji i pra­ved­ni­ji na­čin”, ma što to zna­či­lo. Osim što je ne­pre­ci­zan, mi­nis­tar je u naj­a­va­ma no­vog za­kon­skog tek­s­ta i kon­tra­dik­to­ran pa ta­ko u is­tom da­nu tvr­di da je Po­vje­rens­tvo kao dio rad­ne sku­pi­ne ko­ja je ra­di­la na za­ko­nu do u de­ta­lje upoz­nat sa svim nje­go­vim ni­jan­sa­ma i is­to­dob­no po­ru­ču­je da je rad­na sku­pi­na za­vr­ši­la s ra­dom te da se Po­vje­rens­tvo vi­še ne­ma što pet­lja­ti u do­no­še­nje za­ko­na jer je to po­sao nje­go­va mi­nis­tar­stva. Po­vje­rens­tvu za­to za sa­da ne pre­os­ta­je ni­šta dru­go osim da pri­če­ka ko­nač­ni tekst, a što će u nje­mu pi­sa­ti, ne že­le ni na­ga­đa­ti. Po­ru­ču­ju sa­mo da se na­da­ju da će se u nje­mu do­is­ta na­ći odred­ba o pe­ri­odu hla­đe­nja i dru­ge pri­mjed­be ko­je su iz­ni­je­li u jav­noj ras­pra­vi, po­put pri­jed­lo­ga da se pro­ši­ri krug duž­nos­ni­ka na ko­je će se za­kon od­no­si­ti. Na­da­ju se i da u ko­nač­nom tek­s­tu ne­će bi­ti ni rje­še­nja ko­ja bi im za­kom­pli­ci­ra­la rad, po­put ono­ga po ko­je­mu bi o po­kre­ta­nju pos­tup­ka mo­ra­li od­lu­či­li u sa­mo 30 da­na, što je prak­tič­ki ne­mo­gu­će.

na­da se da no­vi za­kon ne­će za­kom­pli­ci­ra­ti rad nje­zi­na Po­vje­rens­tva za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.