Pe­tri­nja od­bi­la MUP-ov azil

GRAD NE ŽE­LI DA­TI GRA­ĐE­VIN­SKU DO­ZVO­LU ZA OB­NO­VU PROGNANIČKOG NA­SE­LJA MA­LA GORICA KO­JE MUP ŽE­LI PRE­TVO­RI­TI U PRIHVATILIŠTE ZA AZILANTE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Pre­rad

Grad Pe­tri­nja od­bio je zah­tjev Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va za iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le za ob­no­vu i re­kons­truk­ci­ju ne­ka­daš­njeg Prognaničkog na­se­lja Ma­la Gorica, na po­dru­čju Pe­tri­nje, u prihvatilište za tra­ži­te­lje azi­la. Ti­me je, za sa­da, spri­je­čen plan MUP-a da otvo­ri tre­ći ta­kav cen­tar u Hr­vat­skoj, na­kon onih u biv­šem ho­te­lu Po­rin u Za­gre­bu te u Ku­ti­ni. Pre­ma pla­nu, no­vo prihvatilište tre­ba­lo je ima­ti mak­si­mal­ni ka­pa­ci­tet od 200 le­ža­ja, dok za­gre­bač­ki ima 600, a ku­tin­ski za sto oso­ba.

Bur­ne re­ak­ci­je

– Struk­tu­ra tra­ži­te­lja ko­ji će bi­ti smje­šte­ni u pri­hva­ti­li­štu u Ma­loj Go­ri­ci ovi­si o pri­lje­vu oso­ba i po­tre­ba­ma nji­ho­va zbri­nja­va­nja, no u sva­kom će slu­ča­ju na na­ve­de­noj lo­ka­ci­ji bi­ti smje­šte­ne, uz os­ta­le tra­ži­te­lje, i obi­te­lji i ra­nji­ve sku­pi­ne. Na sve even­tu­al­ne do­dat­ne po­tre­be MUP će adek­vat­no re­agi­ra­ti i o sve­mu pra­vo­dob­no oba­vi­jes­ti­ti jav­nost – pri­op­će­no je ra­ni­je iz MUP-a. Is­tak­li su da se prihvatilište ure­đu­je “ra­di osi­gu­ra­nja do­dat­nih ka­pa­ci­te­ta smje­šta­ja tra­ži­te­lja me­đu­na­rod­ne za­šti­te, a da bi se una­pri­je­di­li uvje­ti smje­šta­ja i pru­ža­nja us­lu­ga nji­ho­va pri­hva­ta”. No, ova naj­a­va iz­a­zva­la je bur­ne re­ak­ci­je na po­dru­čju Pe­tri­nje. Pro­tiv su se oči­to­va­le bra­ni­telj­ske udru­ge, Most i još ne­ke stran­ke, a re­ak­ci­je Pe­tri­nja­ca na druš­tve­nim mre­ža­ma ve­ći­nom su ne­ga­tiv­ne. Opor­ba je op­tu­ži­va­la gra­do­na­čel­ni­ka Da­rin­ka Dum­bo­vi­ća (Re­for­mis­ti) da skri­va in­for­ma­ci­je, s ob­zi­rom na to da je, is­pos­ta­vi­lo se, zah­tjev za iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le upu­ćen još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. Gra­đa­ni su bi­li za­bri­nu­ti i za si­gur­nost, no Mi­nis­tar­stvo je uvje­ra­va­lo jav­nost da će u sva­kom tre­nut­ku osi­gu­ra­ti do­vo­ljan broj osob­lja “ka­ko unu­tar ta­ko i oko objek­ta, ko­ji će gra­đa­ni­ma i na­da­lje osi­gu­ra­ti po­volj­no sta­nje jav­nog re­da i mi­ra”. Gra­do­na­čel­nik Dum­bo­vić u pe­tak je, za po­sje­ta pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, obja­vio da Grad ne­će iz­da­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu MUP-u te je o na­mje­ri grad­nje pri­hva­ti­li­šta u Ma­loj Go­ri­ci in­for­mi­rao i pred­sjed­ni­cu, za ko­ju is­ti­če da je od nje­ga pr­vi put ču­la za tu in­for­ma­ci­ju.

– Kao biv­ši prog­na­nik mo­gu su­osje­ća­ti s ja­ko pu­no lju­di. Ne bih vo­lio da ov­dje u šu­mi net­ko os­ta­ne sa svo­jom dje­com, da se smrz­ne i da mu ja ne pru­žim po­moć. Me­đu­tim, da mi ov­dje bu­de­mo traj­na des­ti­na­ci­ja za sve mo­gu­će frus­tra­ci­je iz biv­ših dr­ža­va i os­ta­lih di­je­lo­va Eu­ro­pe, to za me­ne ni­je pri­hvat­lji­vo. Oso­bi­to za­to što u ovom tre­nut­ku mo­gu re­ći da Pe­tri­nja ima to­li­ko so­ci­jal­nih pro­ble­ma či­je se rje­ša­va­nje s no­vim prog­na­ni­ci­ma ne bi po­bolj­ša­lo, ne­go su­prot­no – ka­zao je Dum­bo­vić.

No­vac iz fon­do­va EU

Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne do­di­je­li­lo je MUP-u ne­kret­ni­ne u iz­bje­glič­kom na­se­lju Ma­la Gorica, a u sr­p­nju je MUP obja­vio od­lu­ku o smje­šta­nju mi­gra­na­ta u Ma­loj Go­ri­ci. MUP-u je iz fon­do­va EU ta­da odobreno tri mi­li­ju­na eu­ra za re­kons­truk­ci­ju biv­šeg prognaničkog na­se­lja u ko­jem su ne­koć bi­li smje­šte­ni prog­na­ni­ci s po­dru­čja Vu­ko­va­ra, a od 2011. prog­na­ni Hr­va­ti s Ko­so­va. Ovi po­to­nji iz prognaničkog su se na­se­lja is­e­li­li 2017., 41 obi­telj sa 196 čla­no­va, a ko­ji su bi­li smje­šte­ni u 30-ak dvoj­nih obje­ka­ta u na­se­lju ko­ji su od ta­da pre­pu­šte­ni de­vas­ta­ci­ji. Hr­vat­ska je tre­ba­la u ob­no­vu ulo­ži­ti i svo­jih mi­li­jun eu­ra, no od­bi­ja­nje iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le sa­da je pro­jekt od­go­di­lo, ako ne i za­us­ta­vi­lo.

IZBJEGLIČKO NA­SE­LJE Ma­la Gorica MUP je do­bio na ko­ri­šte­nje od Mi­nis­tar­stva dr­žav­ne imo­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.