Špi­ju­ni­ra­ju li Ki­ne­zi za­pad­ne tvrt­ke ili je to bor­ba za tr­ži­šte

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Zo­ran Vi­tas

Ka­nad­ske su vlas­ti 1. pro­sin­ca uhi­ti­le Hu­awe­ije­vu di­rek­to­ri­cu fi­nan­ci­ja Meng Wan­zhou, ko­ja je ujed­no i kći os­ni­va­ča tvrt­ke Re­na Zhen­g­fe­ija, a in­for­ma­ci­ja o uhi­će­nju po­ja­vi­la se pre­kju­čer. Ka­ko je obja­vi­lo ka­nad­sko mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa, Wan­zhou bi mo­gla bi­ti iz­ru­če­na Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma. Ki­ne­ske vlas­ti, jas­no, iz­ra­ža­va­ju ču­đe­nje ovak­vom do­ga­đa­ju pi­ta­ju­ći što je Hu­awe­ije­va fi­nan­ci­ja­ši­ca za­pra­vo na­pra­vi­la da je za­dr­ža­na.

Tr­go­vin­ski od­no­si na­pe­ti

Sa­svim je mo­gu­će da je jed­nos­tav­no ri­ječ o iz­rav­nom pri­ti­sku na kom­pa­ni­ju ko­ja je naj­ve­ći do­bav­ljač te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me u svi­je­tu, a za ko­ju Za­pad tvr­di da je u bli­skim od­no­si­ma s ki­ne­skim vlas­ti­ma te da ne­ma pro­ble­ma s iz­vo­zom opre­me u dr­ža­ve ko­je su pod sank­ci­ja­ma mis­le­ći pri to­me po­naj­pri­je na Sje­ver­nu Ko­re­ju i Iran. Zbog kr­še- nja sank­ci­ja pre­ma Ira­nu kaž­njen je još je­dan ki­ne­ski pro­izvo­đač, ZTE. Na­po­s­ljet­ku, Ren Zhen­g­fei ne­ka­daš­nji je čas­nik ki­ne­ske voj­ske. Za­pad­ne vla­de za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da je to opre­ma s mo­guć­nos­ti dvos­tru­ke upo­tre­be ko­ja se mo­že ko­ris­ti­ti i za raz­li­či­te vr­ste špi­ju­na­že. K to­me, ne­dav­no je Hu­awei i služ­be­no pos­tao dru­gi svjet­ski pro­izvo­đač mo­bil­nih ure­đa­ja ia­ko uop­će ne pro­da­je na ame­rič­kom tr­ži­štu što mu ta­moš­nja ad­mi­nis­tra­ci­ja ne do­pu­šta.

Pod­sje­ća­mo da su tr­go­vin­ski od­no­si iz­me­đu Ki­ne i Sje­di­nje­nih Dr­ža­va i da­lje na­pe­ti bez ob­zi­ra na ne­dav­ne pre­go­vo­re ko­ji bi mo­ra­li ma­lo opus­ti­ti ci­je­lu si­tu­aci­ju. Stal­no je ja­ča­nje Hu­awe­ija mo­žda i glav­ni raz­log pri­ti­sa­ka jer je ta tvrt­ka u mo­guć­nos­ti is­po­ru­či­va­ti opre­mu za 5G stan­dard, pa bi to mo­gla nas­ta­vi­ti či­ni­ti i pre­ma onim dr­ža­va­ma za ko­je Za­pad ne že­li da to ima­ju.

Pa se on­da po­jav­lju­ju i vi­jes­ti da Hu­awe­ije­vu opre­mu ki­ne­ska vla­da ko­ris­ti upra­vo za špi­ju­ni­ra­nje svo­jih gra­đa­na. Is­to ih se ta­ko op­tu­žu­je da su­dje­lu­ju u in­dus­trij­skom špi­ju­ni­ra­nju, od­nos­no kra­đi po­da­ta­ka ko­je za­tim pro­s­lje­đu­ju svo­joj vla­di. Ima efek­ta, do sa­da je pet ze­ma­lja obja­vi­lo da ne­će do­pus­ti­ti da se Hu­awei uklju­či u utr­ku za 5G ko­lač.

Oprav­da­nje na­la­ze i u či­nje­ni­ci da ne­ma za­pad­nih tvrt­ki ko­je su­dje­lu­ju u iz­grad­nji ki­ne­ske 5G in­fras­truk­tu­re. Raz­li­či­te špi­jun­ske služ­be ze­ma­lja “Pet oči­ju”, gru­pe dr­ža­va ko­je di­je­le oba­vje­štaj­na saz­na­nja – SAD, No­vi Ze­land, Aus­tra­li­ja, Ka­na­da i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, upo­zo­ra­va­ju na opas­nost od in­dus­trij­ske špi­ju­na­že ko­ju spon­zo­ri­ra ki­ne­ska vla­da u no­vos­tvo­re­nim 5G mre­ža­ma. Bri­tish Te­le­com je zbog tih stra­ho­va po­ski­dao Hu­awe­ije­vu opre­mu sa svo­je mo­bil­ne EE mre­že. No, to je i pri­lič­no za­kaš­nje­la re­ak­ci­ja jer se 2016. go­di­ne po­ja­vi­la vi­jest da odre­đe­ni mo­bil­ni ure­đa­ji do­is­ta ša­lju po­dat­ke ko­ris­ni­ka po­put SMS po­ru­ka na ser­ve­re u Ki­ni.

Že­le po­dat­ke od Wan­zhou

Kom­pa­ni­ja ko­ja je na­pra­vi­la ta­kav sof­tver opre­ma i Hu­awei, kao i ZTE. Blo­om­berg je ne­dav­no us­t­vr­dio da su ki­ne­ski či­po­vi pos­tav­lje­ni i u ser­ve­re ko­je ko­ris­te Ap­ple i Ama­zon kao i dru­ge kom­pa­ni­je, njih 30 ukup­no. Ka­ko stva­ri sto­je, či­ni se da će ka­nad­ske ili ame­rič­ke vlas­ti po­ku­ša­ti od za­to­če­ne Hu­awe­ije­ve di­rek­to­ri­ce is­ho­di­ti upra­vo ne­ki po­da­tak ili do­ku­ment ko­ji bi do­ka­zao da je tvrt­ka kr­ši­la sank­ci­je pre­ma Ira­nu. Ako se to do­go­di, otvo­ri­la bi se vra­ta pre­ma ni­zu dru­gih ak­ci­ja po­put za­bra­ne ame­rič­kim kom­pa­ni­ja­ma da pro­da­ju di­je­lo­ve ili sof­tve­re Hu­awe­iju. Što bi re­zul­ti­ra­lo us­po­re­njem, ako ne i za­us­tav­lja­njem pro­izvod­nje oči­to iz­nim­no po­pu­lar­nih Hu­awe­ije­vih smar­t­fo­na. Ope­ra­tiv­ni sus­tav An­dro­id ko­ji je dje­lo Go­oglea ta tvrt­ka ne bi vi­še smje­la pro­da­va­ti Hu­awe­iju. Mo­gu­će je i da se Hu­awei već pri­pre­ma za ta­kav sce­na­rij s ob­zi­rom na ne­dav­nu vi­jest da ra­zvi­ja vlas­ti­ti ope­ra­tiv­ni sus­tav. Sve da se to i do­go­di, sa­svim je jas­no da će po­pu­lar­nost nji­ho­vih ure­đa­ja dras­tič­no pas­ti s ob­zi­rom na to da ure­đa­ji oprem­lje­ni An­dro­idom prak­tič­ki da­nas tvo­re je­dan glo­bal­ni eko­sus­tav na ko­ji su se ko­ris­ni­ci već na­vik­li.

SUM­NJA NA ZA­PA­DU Ki­ne­ske se vlas­ti, od­nos­no ta­moš­nju Ko­mu­nis­tič­ku par­ti­ju, op­tu­žu­je da špi­ju­ni­ra­njem za­pad­nih tvrt­ki že­le is­ho­di­ti po­dat­ke da bi po­bolj­ša­le svo­ju in­dus­tri­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.