Dr­ža­va nu­di 4271 hek­tar za pa­ša­re­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de ras­pi­sa­lo je jav­ni po­ziv za pri­kup­lja­nje po­nu­da za da­va­nje u za­kup šum­skog zem­lji­šta u vlas­niš­tvu dr­ža­ve. Na­tje­ča­jem ko­ji tra­je do 22. pro­sin­ca obu­hva­ćen je 4271 hek­tar ko­ji će se mo­ći ko­ris­ti­ti za pa­ša­re­nje, a 0,2051 hek­tar na­mi­je­njen je za pos­tav­lja­nja po­mič­nih na­pra­va, rek­lam­nih pa­noa, štan­do­va, mon­taž­no­de­mon­taž­nih ten­di te pri­vre­me­nih ki­oska i dru­gih gra­đe­vi­na go­to­ve kons­truk­ci­je, gra­đe­vin­ske po­vr­ši­ne do 15 m2. Iz Mi­nis­tar­stva po­ru­ču­ju ka­ko pred­nost ima lo­kal­no sta­nov­niš­tvo, do­sa­daš­nji za­kup­ni­ci i mla­di sto­ča­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.