Uži­va se u Zim­skim caj­ti­ma, usko­ro sti­že i Bo­žić­na fur­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ba­li­ja

Na­kon što je me­tro­po­la zab­ljes­nu­la u blag­dan­skom ru­hu, vi­šak advent­skog na­ki­ta gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić od­lu­čio je po­su­di­ti Sve­tom Iva­nu Ze­li­ni pa sa­da za­gre­bač­ke lam­pi­ce svi­je­tle i na nji­ho­vu glav­nom tr­gu. Upa­lje­na je u tom gra­du i pr­va advent­ska svi­je­ća, či­me je i kod njih služ­be­no po­če­la ma­ni­fes­ta­ci­ja “Advent u Ze­li­ni”, za ko­ju je ta­moš­nja Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca pri­pre­mi­la niz kon­ce­ra­ta, iz­lož­bi, či­ta­lač­kih ra­di­oni­ca...

Bo­žić­ni sa­jam, s ugos­ti­telj­skim ku­ći­ca­ma te iglu­om Dje­da Bo­žić­nja­ka, otvo­rit će se, pak, tek 14. pro­sin­ca, a je­dan već po­ho­de gra­đa­ni Za­pre­ši­ća, ko­ji se odvi­ja oko kli­za­li­šta na Tr­gu Iva­na Pav­la II. uz pri­god­nu blag­dan­sku po­nu­du, ku­ha­na vi­na i zim­ske spe­ci­ja­li­te­te. Tra­di­ci­onal­no se u ve­ći­ni gra­do­va i op­ći­na odr­ža­va­ju bo­žić­ni saj­mo­vi na ko­ji­ma se mo­že uži­va­ti u nas­tu­pi­ma kul­tur­no-umjet­nič­kih dru­šta­va, kon­cer­ti­ma, pred­sta­va­ma, fes­ti­va­li­ma i raz­nim iz­lož­ba­ma, a na Advent se mo­že i u Iva­nić-Grad, Jas­tre­bar­sko, Sa­mo­bor, Sve­tu Ne­de­lju, Sve­tog Iva­na Ze­li­nu, Vr­bo­vec, Ve­li­ku Go­ri­cu, Za­pre­šić i Pi­sa­ro­vi­nu.

Ni­šta bez ba­ke Mraz

Kli­za­li­šte se u pe­ri­vo­ju dvor­ca Er­dődy otvo­ri­lo ju­čer u Jas­tre­bar­skom, a kli­za­ti se mo­že i u sre­di­štu Ve­li­ke Go­ri­ce, po­kraj Mu­ze­ja Tu­ro­po­lja, no­ve advent­ske lo­ka­ci­je u tom gra­du. Pu­na dva tjed­na, po­čev­ši od su­tra do 23. pro­sin­ca, sva­kog će se da­na odr­ža­va­ti ra­di­oni­ce u Bo­žić­nom se­lu, dok će vi­ken­di­ma u po­nu­di bi­ti i dje­čji di­sko i nas­tu­pi ve­li­ko­go­rič­kih vr­ti­ća te pred­sta­ve za naj­mla­đe.

– Go­to­vo sva­kog da­na oče­ku­ju vas kon­cer­ti poz­na­tih iz­vo­đa­ča kao što su Adas­tra, Re­tro­duk­ci­ja, tam­bu­ra­ški sas­ta­vi Ba­ra­be, Har­mo­ni­ja, Ali­bi, Mel Ca­mi­no i broj­ni dru­gi, a po­seb­no is­ti­če­mo nas­tup Sla­von­skih lo­la u po­vo­du Da­na gra­da 13. pro­sin­ca. Dan pos­li­je sli­je­di nam kon­cert “Go­ri­ča­ni za Go­ri­ča­ne” na ko­jem će nas­tu­pi­ti Jacqu­es Ho­udek, Iva­na Kindl i Van­da Vin­ter – naj­a­vi­li su iz ve­li­ko­go­rič­ke Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Uz grad­sku sport­sku dvo­ra­nu kli­že se i u Du­gom Se­lu, kli­za­li­šte je pos­tav­lje­no i na ma­lom tr­gu uz tr­ž­ni­cu u Iva­nić-Gra­du, a ti­je­kom pro­sin­ca grad će po­sje­ti­ti i Djed i Ba­ka Mraz.

– Na­kon nji­ho­va do­la­ska ko­či­jom 15. pro­sin­ca dje­ca će se mo­ći s nji­ma i fo­to­gra­fi­ra­ti u pos­tav­lje­noj ku­ći­ci. Sli­je­di i za­jed­nič­ko ki­će­nje bo­ra dje­ce, pred­stav­ni­ka ško­la i vr­ti­ća, ples uz DJ-a i ani­ma­to­ri­ce Tvor­ni­ce smi­je­ha – ka­žu or­ga­ni­za­to­ri.

I ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje: stri­je­la

“Zim­ski caj­ti” oži­vje­li su i u Sve­toj Ne­de­lji, ta­ko­đer s kli­za­li­štem, gdje je da­nas na pro­gra­mu dje­čji pro­gram “Vi­le­njač­ka baj­ka”, od­nos­no kre­ativ­ne ra­di­oni­ce bo­žić­nih ukra­sa, ani­ma­cij­ske igre za dje­cu i mo­de­li­ra­nje ba­lo­na uz kos­ti­mi­ra­ne ani­ma­to­re. Ži­vo će bi­ti i od 14. do 30. pro­sin­ca na sre­diš­njem sa­mo­bor­skom tr­gu.

– Vi­kend 15. i 16. pro­sin­ca re­zer­vi­ran je za ur­ba­ni Bo­žić, Sa­mo­bor­sku bo­žić­nu fur­ku u or­ga­ni­za­ci­ji Klu­ba po­du­zet­ni­ca Sa­mo­bor, ko­ja će pred­sta­vi­ti kre­ativ­nu sce­nu u bo­žić­noj ku­po­li ko­ja će za ovu pri­go­du po­pri­mi­ti “Fro­zen” oblik – ka­žu u Tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci. Te su­bo­te na Trg kra­lja To­mis­la­va spa­če­ki­ma će se do­ves­ti Dje­do­vi Bo­žić­nja­ci, a udru­ga Et­no flet­no pri­pre­mi­la je bo­žić­ni et­no­pro­gram. Že­le­ći sa­ču­va­ti sta­re obi­ča­je sa­mo­bor­skog kra­ja, po­sje­ti­te­lje će po­du­ča­va­ti ka­ko ukra­si­ti li­ci­ta­re i iz­ra­di­ti “kinč”, ukras za bo­žić­na dr­v­ca.

– Djed Bo­žić­njak i vi­le­njak Zvon­ček, osim što će uve­li­ča­ti Bad­njak, do­vo­ze i ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje: Sa­mo­bor­sku stri­je­lu, mi­ni bo­žić­ni vla­kić za dje­cu – ka­žu or­ga­ni­za­to­ri. Na Sve­tu Lu­ci­ju mo­že se, pak, u ve­čer­njim sa­ti­ma po­sje­ti­ti dvo­rac Luž­ni­ca, ko­ji će čas­ne ko­je on­dje ži­ve za tu pri­go­du osvi­je­tli­ti svi­je­ća­ma i svje­tilj­ka­ma u advent­skom okruž­ju.

Du­go Se­lo Ma­ni­fes­ta­ci­ju je pa­lje­njem svi­je­će pod sa­tom otvo­rio gra­do­na­čel­nik Ne­nad Pa­ni­an

Sa­mo­bor Djed Bo­žić­njak i vi­le­njak Zvon­ček na glav­ni trg do­la­ze na Bad­njak

Sv. Ne­de­lja Mo­že se bes­plat­no kli­za­ti, a pri­re­đu­ju se i raz­ne ra­di­oni­ce za dje­cu

Ve­li­ka Gorica Vi­ken­di­ma se po­kraj Mu­ze­ja Tu­ro­po­lja or­ga­ni­zi­ra i dje­čji di­sko

Luž­ni­ca U dvor­cu kod Za­pre­ši­ća po­seb­no je atrak­tiv­no na Sve­tu Lu­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.