“IGRA­ČI NA DU­GE STA­ZE” 1 2 3 4 HDZ UVJETUJE PRO­RA­ČUN

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak

Tr­la ba­ba lan ili­ti­ga pi­sa­li HDZ-ov­ci aman­d­ma­ne. Kao, pi­sa­li ih pa uvje­to­va­li. Ne­ma pro­la­ska pro­ra­ču­na, go­vo­ri­li su ot­pri­li­ke u ovo vri­je­me la­ni, ne pri­hva­ti li gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić nji­ho­ve zah­tje­ve i za njih osi­gu­ra no­vac u grad­skom bu­dže­tu za ovu go­di­nu. Se­dam pro­je­ka­ta sta­vi­li su “pod mus” i od­lu­či­li da bez njih “ne­ma maj­ci”. Ban­dić je re­kao: mo­že, iz­gra­dit će­mo, kad već ho­će­te, dom zdrav­lja u Špan­skom, ku­pi­ti zem­lji­šte za vr­tić u Bre­zo­vi­ci, pro­jek­ti­ra­ti ču­va­oni­cu za smje­štaj gra­đe svih za­gre­bač­kih mu­ze­ja. I os­ta­lo či­me već uvje­tu­je­te da pro­ra­ču­nu da­te svoj “da”. Re­kao pa po­re­kao jer ni­šta od na­ve­de­nog ove go­di­ne re­ali­zi­ra­no ni­je. Baš kao ni ži­ča­ra, nat­kri­va­nje tr­ž­ni­ca Špan­sko i Kva­trić, ure­đe­nje Tr­ga Fra­nje Tuđ­ma­na te os­ta­li “zah­tje­vi” ko­ji­ma je HDZ “uvje­to­vao” pro­ra­čun za pret­hod­nu, 2017. go­di­nu.

Os­tao sta­tus quo

Ali usre­do­to­či­mo se na ovu, tre­nu­tač­nu, te­ku­ću, za ko­ju je ne­dav­no na­prav­ljen i re­ba­lans u ko­jem se toč­no vi­dje­lo ka­ko su aman­d­ma­ni HDZ-a os­ta­li ta­mo gdje i lanj­ski sni­jeg, na kra­ju proš­le go­di­ne, kad su ih i pred­lo­ži­li. Kon­kret­no, za dom zdrav­lja u Špan­skom že­lje­li su da se iz­dvo­ji se­dam mi­li­ju­na ku­na, i to za nje­go­vu re­kons­truk­ci­ju i iz­grad­nju. Ulo­ži­lo se u zgra­du sto ti­su­ća ku­na, od­nos­no ni­je se no­vac toč­no “utu­kao” ni u zgra­du, već se dao za do­ku­men­ta­ci­ju po ko­joj bi se tre­bao ob­no­vi­ti. Za kup­nju zem­lji­šta i pro­jekt bu­du­ćeg vr­ti­ća u Bre­zo­vi­ci, rek­li su HDZ-ov­ci, po­treb­na su če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, a iz­dvo­ji­lo se tek 50 ti­su­ća, i to za do­ku­men­ta­ci­ju i rje­ša­va­nje imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa. Htje­li su za dva mi­li­ju­na ku­na ri­je­ši­ti i sta­tus Kul­tur­nog cen­tra Du­bra­va, ali se po­tro­ši­lo sa­mo sto ti­su­ća, a sta­tus os­tao quo.

Ni­je sve ta­ko si­vo

Za pro­jek­te dje­čjih vr­ti­ća u Sve­toj Kla­ri i Se­svet­skom Kra­ljev­cu tre­ba­lo je, ka­zao je HDZ, ukup­no mi­li­jun ku­na, a po­tro­ši­lo se za­jed­no sto ti­su­ća. Htje­li su da se za po­la mi­li­ju­na ku­na na­pra­vi i pro­jek­t­na do­ku­men­ta­ci­ja za de­ni­ve­la­ci­ju pruž­nog pri­je­la­za Jel­ko­več­ka-Se­sve­te, za što će se za­sad po­tro­ši­ti ipak tek 80 ti­su­ća ku­na. Ni­je ipak sve ta­ko si­vo za HDZ jer tra­ži­li su i 4,5 mi­li­ju­na vi­še da se ulo­ži u sport, što je i na­prav­lje­no, kao prek­la­ni dvo­ra­nu za ško­lu u Gra­ne­ši­ni, a ona je tre­nu­tač­no u iz­grad­nji. Baš je ta dva slu­ča­ja is­tak­nuo kao po­zi­tiv­na ju­čer i skup­štin­ski zas­tup­nik Ka­zi­mir Ili­jaš, ko­ji je u ime HDZ-a pot­pi­sao aman­d­ma­ne na pro­ra­čun za ovu go­di­nu. Ka­ko je is­tak­nuo, ve­li­ki su sve to pro­jek­ti pa se ne mo­že oče­ki­va­ti nji­ho­va re­ali­za­ci­ja u go­di­nu da­na. – Ne zna­či to da i da­lje ne­će­mo na nji­ma in­zis­ti­ra­ti. Ali na­rav­no da ne­ki od zah­tje­va, kao što je, re­ci­mo, bio pro­du­že­tak Bra­ni­mi­ro­ve, ne mo­gu se is­pu­ni­ti od­mah jer ipak tu tre­ba ri­je­ši­ti i vlas­nič­ke od­no­se, na­pra­vi­ti pro­jek­te, a on­da i kre­nu­ti u ra­do­ve – objas­nio je Ili­jaš, a na pi­ta­nje za­što on­da ni­su nat­kri­ve­ne tr­ž­ni­ce Špan­sko i Kva­trić, što su tra­ži­li još prek­la­ni jer za to pro­jek­ti već pos­to­je, od­go­vo­rio da aman­d­ma­ni na pro­ra­čun ne zna­če ujed­no da će pro­ra­čun bi­ti i iz­vr­šen.

IMA­JU IH I SAD Rok za pre­da­ju ovo­go­diš­njih aman­d­ma­na za pro­ra­čun 2019. bio je ju­čer, a HDZ-ov­ci ka­žu da su pri­pre­mi­li pro­jek­te i za slje­de­ću go­di­nu; oni bi tre­ba­li bi­ti usvo­je­ni i HDZ će pro­ra­čun po­dr­ža­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.