An­ne Car­re­re

U re­in­kar­na­ci­ju vje­ru­jem, ali Pi­af je ne­po­nov­lji­va

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Car GLAS IKO­NE

Ne­ka­ko u is­to vri­je­me pri­je sto­ti­njak go­di­na, toč­ni­je 1915., ka­da je Eins­te­in svi­je­tu pred­sta­vio te­ori­ju re­la­tiv­nos­ti, u Pa­ri­zu je ro­đe­na Edith Pi­af. Glaz­be­na di­va ko­ja će stva­ra­laš­tvom da­ti pe­čat fran­cu­skom na­ci­onal­nom iden­ti­te­tu, ži­vot ni­je po­če­la baj­no.

Od tre­će go­di­ne slu­šam Pi­af

Kći akro­ba­ta, sla­bo­vid­na, do če­t­vr­te go­di­ne ži­vo­ta ima­la je bi­jed­no dje­tinj­stvo. Od­go­ji­la ju je ba­ka, poz­na­ta ma­dam­me, zbog če­ga je dio dje­tinj­stva pro­ve­la u jav­noj ku­ći gdje su se o njoj bri­nu­le kur­ti­za­ne. Po­pu­lar­nost stje­če 1935. ka­da je na uli­ca­ma fran­cu­ske me­tro­po­le ot­kri­va vlas­nik noć­nog klu­ba “Le Ger­ny’s”, a zbog vi­si­ne od sa­mo 142 cm pri­hva­ća umjet­nič­ko ime La Mo­me Pi­af ili Vrap­čić, ko­ji će je pra­ti­ti do smr­ti. Pros­la­vi­la se pje­sma­ma “La vie en ro­se”, “Mi­lord”, “Non je ne re­gret­te ri­en” i “Hym­ne a l’amo­ur”. U krat­kom ži­vo­tu lju­bi­la je ne­ko­li­ko slav­nih mu­ška­ra­ca, po­pu­la­ri­zi­ra­la fran­cu­ski je­zik pre­ko ba­re i po­ha­ra­la glaz­be­no tr­ži­šte de­set­lje­će pri­je Be­atle­sa, mu­ški pi­la i pro­vo­di­la se sve do svo­je pre­ra­ne smr­ti 1963. iz­a­zva­ne pot­hra­nje­noš­ću i pro­ble­mi­ma s je­trom. Bi­la je ve­li­ka umjet­ni­ca slo­bod­nog du­ha za či­ju je bo­em­šti­nu Jim Mor­ri­son, uz ko­jeg je po­ko­pa­na na pa­ri­škom grob­lju Père-Lac­ha­ise, na­lik pro­ra­ču­na­tom kon­for­mis­tu.

Pre­ma nje­zi­nu tur­bu­lent­nom ži­vo­tu 2007. snim­ljen je film “La vie en ro­se”, a po­tom je na te­me­lju nje­ga nas­tao i mju­zikl “Pi­af! The Show” ko­ji 15. pro­sin­ca sti­že i u za­gre­bač­ki Li­sin­ski. U re­ži­ji ka­za­liš­nog di­va Gi­la Mar­sal­lea, uz nas­tup An­ne Car­re­re, mla- de fran­cu­ske umjet­ni­ce ko­ja je pro­zva­na “je­di­nom le­gi­tim­nom na­s­ljed­ni­com Edith Pi­af”, u dva či­na po 45 mi­nu­ta do­no­si pri­ču o nje­zi­nu ži­vo­tu uz iz­ved­bu nje­zi­nih ne­za­bo­rav­nih hi­to­va.

Uoči nje­nog pr­vog do­la­ska u Hr­vat­sku, raz­go­va­ra­li smo s glav-

An­ne Car­re­re zbog gla­sa na­lik onom fran­cu­ske glaz­be­ne di­ve zo­vu re­in­kar­na­ci­jom Edith Pi­af

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.