Hr­go­vi­ća Iva­ne Ha­ba­zin Hrgović: Naj­bo­lji sam ka­da u ring uđem gla­dan

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dražen Braj­dić

Naj­bo­lji hr­vat­ski bok­sač Fi­lip Hrgović i naj­bo­lja na­ša bok­sa­či­ca Iva­na Ha­ba­zin ve­če­ras u Dra­že­no­vu ima­ju vr­lo važ­ne me­če­ve. “El Ani­mal” iz Se­sve­ta bo­ri se pro­tiv Ame­ri­kan­ca Ke­vi­na Joh­n­so­na, a naš žen­ski Roc­ky na­mje­rit će se na Sr­p­ki­nju Evu Ba­jić ko­ja joj je na­ni­je­la pr­vi po­raz u ka­ri­je­ri.

Ni jed­no od njih dvo­je po­raz ne bi la­ko pod­ni­je­li jer bi za 26-go­diš­njeg Hr­go­vi­ća (6-0) to zna­či­lo us­po­ra­va­nje ka­ri­je­re, a za 29-go­diš­nju Iva­nu (19-3) ve­li­ki uda­rac.

‘Na­bri­jan’ sam od ro­đe­nja

Dak­le, pu­no je to­ga na koc­ki pa će za obo­je to bi­ti pri­lič­no dug dan s na­pe­tom za­vr­š­ni­com. No, ka­ko iz­gle­da je­dan ta­kav dan za meg­dan? Umjes­to kla­sič­nih naj­a­va “raz­bit ću ga”, “ne­će zna­ti ka­ko se zo­ve”, “iz­mi­je­nit ću mu opis”, od­lu­či­li smo se opi­sa­ti “fig­ht day”.

Pa, ka­ko će iz­gle­da­ti bor­be­na su­bo­ta Fi­li­pa Hr­go­vi­ća?

- Spa­vat ću dok se sam ne pro­bu­dim. Us­li­je­dit će la­ga­ni do­ru­čak i raz­gi­ba­va­nje, mo­žda i džo­ging. Na­kon la­ga­nog ruč­ka, po­ku­šat ću od­spa­va­ti i če­ka­ti vo­za­ča da do­đe po me­ne.

S ob­zi­rom na to da se bor­ba odr­ža­va kod ku­će, ho­će li ma­ma Fi­li­pu pri­pre­mi­ti ne­što što vo­li?

- Na dan bor­be ne smi­jem jes­ti ono što vo­lim. Mo­ram jes­ti tjes­te­ni­nu, bez uma­ka, la­ga­nu za že­lu­dac. Jer ka­da je stres ve­lik, sve za­či­nje­no što po­je­de­te se osje­ti. Je­du se je­la bez za­či­na i mas­no­ća.

Nje­go­va je bor­ba pla­ni­ra­na za 21 sat, a Hrgović u Dra­že­nov dom na­mje­ra­va do­ći tri sa­ta ra­ni­je.

- Čim do­đem, do­bro ću se is­teg­nu­ti, a za­gri­jav­nje po­či­nje sat vre­me­na pri­je bor­be. Naj­pri­je ću po­če­ti s džo­gi­ra­njem i la­ga­nim vjež­bi­ca­ma, a po­tom stav­ljam ru­ka­vi­ce. Naj­pri­je idu po­je­di­nač­ni udar­ci, bez ve­li­kog tem­pa. De­set do pet mi­nu­ta pri­je iz­la­ska u ring obla­či se ogr­tač.

U tim je tre­nu­ci­ma važ­no za­dr­ža­ti rad­nu tem­pe­ra­tu­ru.

- To je obič­no kom­pli­ci­ra­no po­go­di­ti, a sa­da će bi­ti lak­še zbog te­le­vi­zij­skog ter­mi­na. Ho­će­te li u ring ući sit ili...? - Ući ću u ring gla­dan. Na dan me­ča po­s­ljed­nji put je­dem oko 1415 sa­ti, a pri­je me­ča sam gla­dan, no glad ne osje­ćam zbog ner­vo­ze.

Ho­će­te li se u svla­či­oni­ci mo­ti­vi­ra­ti ne­kom glaz­bom?

- Ne tre­ba mi u svla­či­oni­ci ni­šta tak­vo jer sam “na­bri­jan” od ro­đe­nja. Ne slu­šam glaz­bu pri­je bor­be, ne­mam ni dru­ge ri­tu­ale.

Hrgović po­s­ljed­njih 48 sa­ti nas­to­ji bi­ti iz­o­li­ran pa za­to i ne spa­va kod ku­će ne­go u po­seb­nom sta­nu.

- Ka­da bih mo­gao, iz­o­li­rao bih se mje­sec da­na pri­je, no u tjed­nu bor­be pu­no je pro­mo­tiv­nih obve­za. Uoči bor­be vo­lim bi­ti u ne­kom svom fil­mu. Po­ku­ša­vam “na­mjes­ti­ti” mo­zak, imam ne­ke svo­je me­to­de, a ka­da ste u do­ti­ca­ju s pu­no lju­di, pa bi­li to i va­ši naj­bli­ži, oni vas iz­ba­ce iz tog fil­ma.

Iz­o­la­ci­ji te­ži i Iva­na Ha­ba­zin ko­ju oče­ku­je meč sa Sr­p­ki­njom Evom Ba­jić (dje­vo­jač­ki Ha­la­ši).

- Lak­še mi je ka­da se ne bo­rim kod ku­će. Uvi­jek je lak­še ka­da ste odvo­je­ni od sve­ga. Lju­di to još ne ra­zu­mi­ju pa mo­ja pri­ja­te­lji­ca Da­ni­je­la rje­ša­va sve te sil­ne po­zi­ve, ali i lju­di ko­ji vo­de druš­tve­ne mre­že. Kad ste uda­lje­ni od sve­ga, ne mo­že vas nit­ko ni­šta pi­ta­ti.

Kao i uoči sva­kog me­ča, Ha­ba­zin se is­po­vje­di­la i uoči ove bor­be.

- Kao i na dan proš­le bor­be, i ova će se odr­ža­ti na Ma­ri­jin blag­dan. U ruj­nu sam se bo­ri­la na Ma­lu Gos­pu, a sa­da je pak blag­dan Bez­greš­nog za­če­ća Bla­že­ne Dje­vi­ce Ma­ri­je. Na dan bor­be obvez­no idem na mi­su, pro­še­tat ću sa psi­ma, a za ru­čak ću vje­ro­jat­no po­jes­ti car­bo­na­ru s ti­jes­tom bez glu­te­na. Stres po­či­nje ka­da kre­nem pre­ma dvo­ra­ni, a pres­ta­je čim sta­vim ban­da­že. Za­pra­vo, ni­je to stres ne­go ner­vo­za.

Na dan bor­be, obo­je pa­ze što je­du, pri če­mu Hrgović ima i čo­vje­ka za­du­že­nog za je­lov­nik, nu­tri­ci­onis­ta Lu­ku Ma­ra­so­vi­ća.

- Fi­lip je ci­je­li tje­dan pos­tup­no po­ve­ća­vao unos ug­lji­ko­hi­dra­ta jer su oni pri­mar­ni iz­vor ener­gi­je, u od­no­su na os­ta­le ma­kro­nu­tri­jen­te kao što su pro­te­ini i mas­ti. Na dan bor­be ću mu po­nu­di­ti bez­glu­ten­sku tjes­te­ni­nu uz ma­li do­da­tak pa­si­ra­ne raj­či­ce. Tru­di­li smo se da Fi­lip u pre­hra­ni ima svje­žeg i su­še­nog vo­ća, ali i kva­li­tet­ne za­či­ne kao što su kur­ku­ma

Ma­sa­ža i od dva sa­ta

Prem­da ima i fi­zi­ote­ra­pe­ut­ki­nju Iva­nu Mal­čić, nje­ne us­lu­ge na dan bor­be Fi­lip ne­će ko­ris­ti­ti.

- Ako Fi­lip ne­ma pro­ble­ma s mi­ši­ći­ma, ne tra­ži ni­šta. Uos­ta­lom, ma­sa­ža na dan bor­be mo­že bi­ti kon­tra­in­di­ci­ra­na jer ona sma­nju­je mi­šić­ni to­nus, a nje­mu taj dan tre­ba što ja­či to­nus. Ina­če, pre­ko tjed­na, na­še dru­že­nje zna po­tra­ja­ti i pre­ko dva sa­ta. Fi­lip je vo­lu­mi­no­zan spor­taš pa mi za ma­sa­žu tre­ba oko sat i 45 mi­nu­ta, a za is­te­za­nje još sat vre­me­na. – ka­že Iva­na Mal­čić. U Te­amu Hrgović je i li­ječ­ni­ca Ma­ri­na Ba­no­vić, anes­te­zi­olo­gi­nja sa Sve­tog Du­ha, ko­ja is­ti­če:

- S ob­zi­rom na po­vra­tak iz SAD-a i pro­mje­nu vre­men­ske zo­ne, ovaj put smo ra­di­li ja­ču pro­vje­ru i mo­gu re­ći da je Fi­lip u op­ti­mal­nom sta­nju za ovaj meč.

SINIŠA OREŠČANIN tre­ner Haj­du­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.