Bo­lji ži­vot, a ne za­bra­ne, za­us­ta­vit će is­e­lja­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Ru­munj­ska bi htje­la ogra­ni­či­ti slo­bod­no kre­ta­nje rad­ni­ka unu­tar EU ka­ko bi spri­je­či­la is­e­lja­va­nje svo­jih gra­đa­na. Že­li uvo­đe­nje ogra­ni­če­nja kre­ta­nja svih europ­skih gra­đa­na jer sa­ma ni­je spo­sob­na za­us­ta­vi­ti od­ljev svo­jih. Ot­kad je 2007. Ru­munj­ska uš­la u EU do da­nas čak 3,6 mi­li­ju­na Ru­mu­nja, ili 16 pos­to ukup­nog sta­nov­niš­tva, na­pus­ti­lo je tu dr­ža­vu. Ru­munj­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Eu­gen Te­odo­ro­vi­ci je, pre­ma pi­sa­nju Fi­nan­ci­al Ti­me­sa, ti­je­kom par­la­men­tar­ne ras­pra­ve ka­zao ka­ko je svo­jim europ­skim ko­le­ga­ma iz­nio ide­ju o re­for­mi Sc­hen­gen­skog ugo­vo­ra zbog is­e­lja­va­nja rad­ne sna­ge iz biv­ših is­toč­no­europ­skih dr­ža­va. Ru­mu­nji su, pri­mje­ri­ce, otiš­li u Nje­mač­ku, Ita­li­ju i Špa­njol­sku. Nas­ta­vi li se taj trend, Ru­munj­ska će do 2060. os­ta­ti bez tre­ći­ne sta­nov­ni­ka. Slič­nih pro­ble­ma s is­e­lja­va­njem ima­ju i os­ta­le dr­ža­ve ko­je su do pa­da Ber­lin­skog zi­da bi­le pod do­mi­na­ci­jom SSSR-a, ali i Hr­vat­ska. Te pro­ble­me ima­li su i Špa­njol­ska i Por­tu­gal kad su 1986. uš­li u za­jed­ni­cu. Špa­njol­ci i Por­tu­gal­ci od­la­zi­li su za bo­ljim pla­ća­ma, a sa­da mno­gi Eu­rop­lja­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.