Su­bo­ta 1. pro­sin­ca Her­ceg-Bos­nu tre­ba­lo je ču­va­ti, a ne uki­da­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Vr­h­bo­san­ski nad­bi­skup kar­di­nal Puljić ka­že: “Ni­je slu­čaj­no je­dan ve­le­pos­la­nik me­ni re­kao: Ili će­te se se­li­ti ili asi­mi­li­ra­ti.” Te na­po­mi­nje: “To je stra­te­gi­ja moć­ni­ka”. Toj “stra­te­gi­ji moć­ni­ka” ne mo­gu se odu­pri­je­ti ne­moć­ni­ci, a za ne­moć na­ših su­na­rod­nja­ka u BiH kri­vi su i sa­mi Hr­va­ti i u toj dr­ža­vi i u Hr­vat­skoj. Čim bi se me­đu Hr­va­ti­ma u BiH po­ka­za­la vo­lja za mo­ći, upra­vo su od Hr­va­ta do­la­zi­le naj­ve­će osu­de “ek­s­tre­mis­ta”, zgra­ža­nje, so­to­ni­zi­ra­nje po­je­di­na­ca... I de­set­lje­ća pos­li­je ra­ta u BiH pi­še se o mr­skoj “Tuđ­man-Šu­šak-Bo­ba­no­voj Her­ceg-Bos­ni” i o nje­zi­nim tvor­ci­ma ko­ji­ma je “bi­lo važ­no Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu i Hr­va­te u njoj is­ko­ris­ti­ti kao gra­div­ni ele­ment no­ve Hr­vat­ske, po mo­guć­nos­ti što ve­će, a sve to u su­gla­sju sa sr­p­skom rat­nom po­li­ti­kom”. I dok su Sr­bi uč­vr­š­ći­va­li svo­ju Re­pu­bli­ku Sr­p­sku, a Boš­naj­ci se pri­pre­ma­li za prev­last u Fe­de­ra­ci­ji BiH, Hr­va­ti su “bo­san­či­li”, odri­ca­li se rat­nih i dru­gih ste­če­vi­na, uki­da­li Her­ceg-Bos­nu. Ka­ko su pak pi­sa­li tri­jez­ni auto­ri, Hr­va­ti su op­s­ta­li ta­mo gdje su do kra­ja ra­ta os­ta­le ins­ti­tu­ci­je Her­ceg-Bos­ne i pos­troj­be HVO-a. A i za ono što je os­ta­lo od Hr­va­ta kao po­li­tič­kog na­ro­da u BiH zas­luž­na je Hvat­ska Re­pu­bli­ka Her­ceg-Bos­na ko­ja je uki­nu­ta. Ka­ko ćeš bi­ti mo­ćan kad se sam svo­je mo­ći odrek­neš!?

Tra­di­ci­onal­ni an­ta­go­ni­zam na­ro­da na jed­noj i spre­ge bo­ga­tu­na i vlas­ti na dru­goj stra­ni ne pres­ta­je

imao Jo­si­po­vić. Mi­la­no­vić svo­jim ka­rak­te­rom i dr­skoš­ću mo­že pri­do­bi­ti odre­đen broj bi­ra­ča, ali ni­kad ne mo­že u na­ro­du bi­ti omi­ljen kao sa­daš­nja pred­sjed­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.