5. pro­sin­ca Pu­tin umi­re od stra­ha jer je Plenković osu­dio Ru­se

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

no­go­me­ta­ša u Fran­cu­skoj, Ja­ni­ce, Ivi­ce, Blan­ke, San­dre, Sin­ko­vi­ća, Mar­ti­na, Fan­te­le i Ma­re­ni­ća, Glas­no­vi­ća, Sr­bi­ća... do no­go­met­nog sre­bra u Ru­si­ji, Či­li­ća, Bor­ne i Lu­ki­ne Zlat­ne lop­te u Pa­ri­zu – hr­vat­ski je sport naj­s­naž­ni­ja le­gi­ti­ma­ci­ja dr­ža­ve u ko­joj se po­bjed­nič­ka Olu­ja pre­ni­je­la na sport­ska bo­ri­li­šta. Za­ci­je­lo je go­le­ma ve­ći­na is­tih gra­đa­na ko­ji su na Tr­gu ba­na Je­la­či­ća u Za­gre­bu do­če­ka­li ge­ne­ra­le Go­to­vi­nu i Mar­ka­ča do­če­ki­va­la i hr­vat­ske spor­ta­še, u is­tom na­ci­onal­nom za­no­su. Ta­ko je i Mo­dri­ća si­noć do­če­ka­la ci­je­la Hr­vat­ska, on je is­tu zas­ta­vu ko­ju je Tuđ­man po­lju­bio na knin­skoj Tvr­đa­vi iz­vje­sio na dvje­ma naj­ve­ćim i naj­ja­čim sport­skim tvr­đa­va­ma u svi­je­tu, na tvr­đa­vi Svjet­skog pr­vens­tva i Re­ala. Pu­tin će umri­je­ti od stra­ha, An­drej Plenković iz­no­va je osu­dio Ru­se, ovaj put nji­ho­vu ak­ci­ju u Kerč­kom tjes­na­cu gdje su za­rob­lje­na tri ukra­jin­ska bro­da. U tak­vim osu­da­ma pre­mi­jer pos­ti­že dva učin­ka, oba “u in­te­re­su” Hr­vat­ske – uma­nju­je šan­se za hr­vat­ski iz­voz u go­le­mu zem­lju ko­joj je po­treb­no mno­go to­ga što Hr­va­ti pro­izvo­de ili mo­gu pro­izvo­di­ti, i ide na ru­ku uvoz­nom lo­bi­ju, to jest moć­nim zem­lja­ma EU iz ko­jih uvo­zi­mo ma­nje-vi­še sve, pa i – sla­mu. Prem­da bi­smo sla­mu mo­gli iz­vo­zi­ti jer je ima ne­iz­mjer­no mno­go u gla­va­ma hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra. Ina­če je Plen­ko­vi­će­va po­moć Ukra­ji­ni (me­đu os­ta­lim i obe­ća­nje da će joj iz is­kus­ta­va Hr­vat­ske po­mo­ći u re­in­te­gra­ci­ji “oku­pi­ra­nih te­ri­ro­ri­ja”) uro­di­la ne­za­pam­će­nim plo­do­vi­ma – dok se hr­vat­ski pre­mi­jer is­tr­ča­va ne bi li se do­do­vo­rio europ­skim i svjet­skim gaz­da­ma, do­tle te gaz­de bo­li ona stvar za ru­ska po­se­za­nja i “ten­zi­je” u Ukra­ji­ni. Za­pra­vo pos­to­je sa­mo dva eu­rop­ska dr­žav­ni­ka ko­ji “šti­te” Ukra­ji­nu, i ne zna se ko­ji je jad­ni­ji i ne­moć­ni­ji – hr­vat­ski pre­mi­jer Plenković i ukra­jin­ski pre­mi­jer Po­ro­šen­ko. ži­vot dru­go. A taj ži­vot u spo­me­nu­tim zem­lja­ma dik­ti­ra­ju upra­vo oni – po­go­to­vo Ma­cron u Fran­cu­skoj – ko­ji su pos­ta­li iko­ne bla­gos­ta­nja u EU. Kad gle­da­te čel­ni­ke ra­zvi­je­nih europ­skih dr­ža­va ka­ko da­no­mi­ce pa­ra­di­ra­ju, rek­li bis­te da svad­ba ne pres­ta­je. Kroz blje­šta­vi zas­tor te svad­be pro­va­li­li su gra­đa­ni s ko­ji­ma se eks­pe­ri­men­ti­ra kao sa ži­vo­ti­nja­ma i ko­je se po­ve­ća­njem dr­žav­nih tro­ša­ri­na na go­ri­vo že­li od­vra­ti­ti od auto­mo­blia i pri­si­li­ti na jav­ni pri­je­voz, a sve su ne­za­do­volj­ni­ji i dru­gim po­skup­lje­nji­ma, tro­ško­vi­ma i po­re­zi­ma ko­ji­ma se na njih, po­go­to­vo na si­ro­ti­nju, sva­lju­je ne­pod­noš­ljiv te­ret. Ta­ko ne pres­ta­je tra­di­ci­onal­ni an­ta­go­ni­zam iz­me­đu na­ro­da na jed­noj i spre­ge vlas­ti i bo­ga­tu­na na dru­goj stra­ni. U Hr­vat­skoj ima mno­go vi­še raz­lo­ga za pro­s­vje­de, ali Plenković vo­di ra­zum­nu po­li­ti­ku: da ne bi iz­iš­li na uli­ce i su­kob­lja­va­li se s po­li­ci­jom, očaj­ni­ke i ne­za­do­volj­ni­ke tje­ra u ino­zem­s­tvo.

U Fran­cu­skoj po­bu­na zbog po­ve­ća­nja tro­ša­ri­na na go­ri­vo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.