Po­ne­dje­ljak 3. pro­sin­ca Što bi tek bi­lo da se u Iz­ra­elu do­go­dio Agro­kor

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Ži­do­ve tre­ba vo­lje­ti i ci­je­ni­ti zbog ni­za raz­lo­ga, a je­dan je po­se­ban. Za­mis­li­te, na pri­mjer, da Hr­vat­ska po­li­ci­ja pred­lo­ži pod­no­še­nje op­tuž­ni­ce zbog ko­rup­ci­je pro­tiv Plen­ko­vi­ća ili da je htje­la kaz­ne­no go­ni­ti Ra­ča­na, Sa­na­de­ra ili Mi­la­no­vi­ća dok su bi­li pre­mi­je­ri! Ne­za­mis­li­vo! Mo­žda bi ne­če­mu tak­vom mno­gi zap­lje­ska­li, ali to nit­ko ni­ti oče­ku­je ni­ti sma­tra nor­mal­nim i mo­gu­ćim. Što će re­ći da ne­duž­nost po­li­tič­kom vr­hu jam­či – ci­je­la zem­lja. Ta sve­tost i ne­do­dir­lji­vost pre­ma vo­de­ćim po­li­ti­ča­ri­ma je, na­rav­no, nas­li­je­đe­na, iz hr­vat­skih po­li­tič­kih vre­me­na u proš­los­ti, a i po­ja­ča­na bri­gom o “sta­bil­nos­ti mla­de dr­ža­ve”. To­me je je­dan od raz­lo­ga što du­go ni­smo ima­li dr­ža­vu i što smo ne­po­vre­di­vost stra­nih ili na­met­nu­tih vlas­to­dr­ža­ca sa­da pre­ni­je­li na svo­je. Ali sto­lje­ći­ma dr­ža­vu ni­su ima­li ni Ži­do­vi, pa ipak da­nas či­ta­mo nas­lov “Iz­ra­el­ska po­li­ci­ja pred­lo­ži­la op­tuž­ni­cu pro­tiv Ne­tanya­hua...” Ri­ječ je o spor­nom spo­ra­zu­mu s te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skom ku­ćom “te­škom” vi­še sto­ti­na mi­li­ju­na do­la­ra, za ko­ji bi pro­tu­us­lu­ga bi­li po­zi­tiv­ni tek­s­to­vi o izraelskom pre­mi­je­ru na por­ta­lu te ku­će. I to ni­je pr­vi put da se iz­ra­el­ska re­pre­siv­na ti­je­la ba­ve svo­jim dr­žav­ni­ci­ma i dru­gim po­li­ti­ča­ri­ma. A što bi tek bi­lo da se u Iz­ra­elu do­go­dio – Agro­kor!?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.