Uto­rak 4. pro­sin­ca Po­bjed­nič­ka Olu­ja na sport­skim bo­ri­li­šti­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Intervju -

Ni­kad ne­će­mo saz­na­ti bi li Lu­ka Mo­drić bio pr­vi svjet­ski igrač da ni­je di­je­te ra­ta, ali si­gur­no zna­mo da je sim­bol one Hr­vat­ske ko­ja je he­roj­ski iz rat­ne ta­ge­di­je iz­ras­la u zem­lju ko­ja zas­lu­žu­je svjet­sko priz­na­nje i po­što­va­nje. An­te Kos­te­lić je vi­še pu­ta re­kao – da ni­je bi­lo sa­mos­tal­ne hr­vat­ske dr­ža­ve, da smo os­ta­li u Ju­gos­la­vi­ji, ne bi bi­lo svjet­skih us­pje­ha Ja­ni­ce i Ivi­ce, ne bi bi­lo hr­vat­skog ski­ja­nja. Od no­go­met­ne utak­mi­ce s Ame­ri­kom 1990., od ko­šar­ka­škog fi­na­la ta­ko­đer s Ame­ri­kom na Olim­pi­ja­di u Bar­ce­lo­ni 2002., od koc­kas­tog po­ve­za na če­lu Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća u me­če­vi­ma sa svjet­skim ve­li­či­na­ma, pre­ko bron­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.