Grad Sve­tog Ni­ko­le u za­gre­bač­koj Tkal­či!

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

U ne­dav­no otvo­re­nom Gra­du Sve­tog Ni­ko­le, u ho­te­lu Aca­de­mia (Tkal­či­će­va 88, po­red Kap­tol cen­tra), sve po­sje­ti­te­lje če­ka, na 700 me­ta­ra kva­drat­nih, za­nim­ljiv i edu­ka­ti­van pro­gram. Ova pri­ča naj­vi­še će se svi­dje­ti ma­li­ša­ni­ma, no za­hva­lju­ju­ći broj­nim ra­di­oni­ca­ma i ro­di­te­lji će pro­na­ći za­ni­ma­ci­ju... Ova ma­ni­fes­ta­ci­ja odr­ža­va se pod po­kro­vi­telj­stvom Mi­nis­tar­stva za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku, Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, Me­đu­na­rod­nog ins­ti­tu­ta za kli­mat­ske ak­tiv­nos­ti i Qu­in­te­ssen­ti­aly gru­pe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.