GRA­DO­NA­ČEL­NIK IMA PLUĆNU EMBOLIJU 1 2 3 BANDIĆU RAZBIJAJU TROMB

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić, Iva Puljić Šego

Kad tromb iz no­ge ot­pu­tu­je u ve­li­ku ve­nu pre­ma plu­ći­ma, za­us­ta­vi pro­tok kr­vi pre­ma plu­ći­ma, do­la­zi do pluć­ne em­bo­li­je, a po­s­lje­di­ce ove bo­les­ti mo­gu bi­ti fa­tal­ne. Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, sre­ćom, taj je pr­vi udar u pe­tak na­ve­čer pre­ži­vio, no pod in­ten­ziv­nom je te­ra­pi­jom ka­ko bi se spri­je­či­lo da no­vi tromb, jer naj­vje­ro­jat­ni­je ih ima još, ne na­pra­vi šte­tu. Kri­tič­na su tri da­na na­kon pr­vog uda­ra, dok te­ra­pi­ja ne us­pi­je “raz­ri­je­di­ti” krv.

– Pri­ma an­ti­ko­agu­lan­se, li­je­ko­ve pro­tiv zgru­ša­va­nja. Tromb ko­ji je za­če­pio dio plu­ća sad se tre­ba oto­pi­ti i tu pos­to­ji ri­zik, s ob­zi­rom na to da taj dio plu­ća ni­je ak­ti­van, ni­je proz­ra­či­van, za ra­zvoj upa­le plu­ća. To je je­dan od ri­zi­ka ko­ji ga če­ka idu­ćih se­dam do de­set da­na – doz­na­je­mo iz li­ječ­nič­kih kru­go­va.

U po­ne­dje­ljak na no­ga­ma?!

Bar tje­dan da­na mo­ra os­ta­ti u bol­ni­ci, a i na­kon to­ga tre­bao bi se od­ma­ra­ti. No upra­vo je to pro­blem kod Mi­la­na Ban­di­ća, ko­ji je i za­ra­dio plućnu emboliju jer se oglu­šio o sa­vje­te li­ječ­ni­ka. Na­ime, tros­tru­ki pri­je­lom des­ne pot­ko­lje­ni­ce ko­ji je za­ra­dio obi­la­ze­ći gra­đe­vin­ske ra­do­ve na ces­ti zah­ti­je­vao je ili ope­ra­ci­ju ili gips i mi­ro­va­nje, a Ban­dić ni­je htio ni­šta od na­ve­de­nog. Že­lio se su­sres­ti s Pu­ti­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.