Sva­đa i tuč­nja­va za­vr­ši­le puc­nja­vom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sl)

Puc­nja­va, dvo­je ra­nje­nih, 11 pri­ve­de­nih, dvo­je uhi­će­nih i još je­dan u bi­je­gu. Re­zi­me je to kr­va­vog obra­ču­na ko­ji je u pe­tak na­ve­čer uz­ne­mi­rio sta­nov­ni­ke No­vog Za­gre­ba. Puc­nje­vi su, na­ime, odjek­nu­li Re­me­tin­cem ma­lo pri­je 22 sa­ta, i to iz lo­ka­la Ze­le­ni vr­tić u uli­ci Dr. Lu­je Na­le­ti­li­ća, a sve­mu je, ka­ko pre­pri­ča­va­ju oče­vi­ci, pret­ho­di­la sva­đa i tuč­nja­va gru­pe gos­ti­ju.

– Ču­li smo da je po­če­lo s vi­ka­njem i pso­va­njem, pa se nas­ta­vi­lo na­gu­ra­va­njem i na kra­ju je za­vr­ši­lo puc­nja­vom ia­ko nit­ko ni­je oče­ki­vao da ima­ju oruž­je – pre­pri­ča­va­li su pro­laz­ni­ci dru­gog da­na. Već uju­tro ka­fić je ra­dio kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo, a tek su se tu i ta­mo is­pod gla­sa ko­men­ti­ra­li ne­mi­li do­ga­đa­ji.

– Su­kob je za­vr­šio tek dolaskom in­ter­vent­ne po­li­ci­je ko­ja ih je raz­dvo­ji­la, a on­da je doš­la i hit­na ko­ja je ra­nje­ne odve­la na no­si­li­ma – nas­tav­lja­ju svje­do­ci. Iz po­li­ci­je su po­t­vr­di­li da je dvo­ji­ci mu­ška­ra­ca na­kon ra­nja­va­nja va­tre­nim oruž­jem na mjes­tu pru­že­na li­ječ­nič­ka po­moć na­kon če­ga su pre­ve­ze­ni u KBC Za­greb.

– U ve­zi s na­ve­de­nim do­ga­đa­jem za­po­če­to je kri­mi­na­lis­tič­ko is­tra­ži­va­nje, a na mjes­tu do­ga­đa­ja obav­ljen je oče­vid te je u služ­be­ne po­li­cij­ske pros­to­ri­je pri­ve­de­no 11 oso­ba s ko­ji­ma je obav­ljen oba­vi­jes­ni raz­go­vor, na­kon če­ga su za­sad uhi­će­ne dvi­je oso­be ko­je se do­vo­de u ve­zu s na­ve­de­nim do­ga­đa­jem, dok se za jed­nom oso­bom in­ten­ziv­no tra­ga – po­ru­či­li su iz Po­li­cij­ske upra­ve Za­gre­bač­ke te do­da­li ka­ko su po­li­cij­ski služ­be­ni­ci ju­čer nas­ta­vi­li dalj­nje kri­mi­na­lis­tič­ko is­tra­ži­va­nje nad uhi­će­nim oso­ba­ma. Naj­a­vi­li su i da će u ko­or­di­na­ci­ji s dr­žav­nim od­vjet­niš­tvom pro­ves­ti sve po­treb­ne do­kaz­ne rad­nje.

Su­kob je za­vr­šio tek dolaskom in­ter­vent­ne po­li­ci­je ko­ja je raz­dvo­ji­la su­kob­lje­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.