Ti­su­će Ma­đa­ra pro­tiv ‘ro­bov­skog’ za­ko­na o ra­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zo­ran Vi­tas

Bu­dim­pe­štan­ske su uli­ce ju­čer bi­le za­kr­če­ne pro­s­vjed­ni­ci­ma čla­no­vi­ma naj­ve­ćih ma­đar­skih sin­di­ka­ta ko­ji su iz­aš­li na uli­ce zbog naj­a­ve do­no­še­nja no­vog za­ko­na o ra­du. Ta no­va le­gis­la­ti­va do­pu­šta­la bi pos­lo­dav­ci­ma i 400 pre­ko­vre­me­nih rad­nih sa­ti go­diš­nje, što su sin­di­ka­ti i ma­đar­sko rad­niš­tvo jed­nos­tav­no oka­rak­te­ri­zi­ra­li kao – ro­bov­las­niš­tvo. Ri­ječ je o po­ve­ća­nju od čak 150 sa­ti u od­no­su na pos­to­je­ći za­kon. Jer, u prak­si bi to zna­či­lo dva do­dat­na rad­na sa­ta sva­kog rad­nog da­na ili ukup­no je­dan rad­ni dan tjed­no. Ma­lo je po­mo­gla iz­ja­va kre­ato­ra no­vog za­ko­na La­jo­sa Ko­se iz Fi­de­sza Vik­to­ra Or­ba­na ko­ji je re­kao ka­ko će se pre­ko­vre­me­ni si­gur­no i pla­ća­ti te da se ne­će ra­di­ti vi­še od 48 sa­ti tjed­no. Kao ni tvrd­nje da se iz­mje­ne do­no­se ka­ko bi rad­ni­ci mo­gli vi­še za­ra­đi­va­ti.

No, is­to ta­ko pred­la­ga­telj ni­je krio da se no­vi za­kon do­no­si ra­di inves­ti­to­ra, ma­hom nje­mač­kih proizvođača auto­mo­bi­la ko­ji ima­ju tvor­ni­ce u Ma­đar­skoj. To je sin­di­kat pro­tu­ma­čio kao otva­ra­nje pros­to­ra pos­lo­dav­ci­ma za os­tva­re­nje vi­še pro­fi­ta na ra­čun rad­ni­ka. Na pro­s­vje­du su se mo­gli vi­dje­ti i tran­s­pa­ren­ti s po­ru­ka­ma po­put, do­no­si Reuters: “Ma­mu si tje­raj­te na pre­ko­vre­me­ne!” Naj­ve­ći su to pro­s­vje­di u vi­še od go­di­nu da­na. Kao raz­lo­zi ovak­vih mje­ra is­ti­ču se ma­njak rad­ne sna­ge, ve­će pla­će drug­dje u Europ­skoj uni­ji zbog ko­jih je pu­no Ma­đa­ra otiš­lo u dru­ge zem­lje, ni­ska mo­bil­nost ma­đar­skog rad­ni­ka, ali i žes­to­ko pro­tiv­lje­nje Or­ba­no­ve vla­de mi­gran­ti­ma.

Naj­ve­ći su to pro­s­vje­di u vi­še od go­di­nu da­na, sin­di­ka­ti op­tu­žu­ju da se po­go­du­je pos­lo­dav­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.