Pu­po­vac: Oče­ku­je­mo kaz­ne za stra­da­nja Sr­ba 1991.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bbr)

Pred­sjed­nik SDSS-a Mi­lo­rad Pu­po­vac na ju­če­raš­njoj je kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Vu­ko­va­ru o hap­še­nju dvo­ji­ce pri­pad­ni­ka sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne“re­kao da su ta uhi­će­nja re­zul­tat kam­pa­nje ko­ja je pro­tek­lih mje­se­ci in­ten­zi­vi­ra­na, a vo­di se od 1998. Tvr­di da svih tih go­di­na tra­ju pri­tis­ci jed­nog bro­ja lju­di s po­dru­čja gra­da pre­ma jed­nom bro­ju gra­đa­na sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti ko­ji su ra­di­li ili ra­de u grad­skoj upra­vi. – Sa­mo je pi­ta­nje za­što i na os­no­vi če­ga je net­ko od­lu­čio da po­duz­me taj ko­rak, ko­jem je oči­to cilj da stvo­ri uz­ne­mi­re­nost, prav­nu ne­si­gur­nost kod ši­reg i ve­ćeg bro­ja gra­đa­na Vu­ko­va­ra i ta­ko pro­bu­di kod njih osje­ćaj bes­per­s­pek­tiv­nos­ti i že­lje da ži­ve u tom gra­du – ka­zao je. Još jed­nom je upo­zo­rio i na stra­da­nja Sr­ba u Vu­ko­va­ru ti­je­kom 1991. go­di­ne. Re­kao je i da oče­ku­ju da oni ko­ji su od­go­vor­ni za te žr­tve bu­du pro­na­đe­ni i kaž­nje­ni. Pre­mi­jer An­drej Plenković, upi­tan o Pu­pov­če­vim kri­ti­ka­ma u ve­zi s uhi­će­nji­ma u Vu­ko­va­ru, re­kao je da se vlast ne mi­je­ša u rad po­li­ci­je ni­ti u rad DORH-a.

Mi­lo­rad Pu­po­vac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.