Ras­plet oko na­ba­ve iz­ra­el­skih F-16 po­ka­zat će ka­kav je SAD part­ner Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

eskadrile pot­pu­no no­vih F-16 Block 70/72, za 1,6 mi­li­jar­di do­la­ra, te Iz­ra­el­ci ko­ji su za­tra­ži­li 500 mi­li­ju­na do­la­ra. Na na­tje­ča­ju se Hr­vat­ska od­lu­či­la za iz­ra­el­ske avi­one Ba­rak jer po­nu­da ni­je uklju­či­va­la sa­mo go­li avi­on ne­go i pot­pu­nu kon­fi­gu­ra­ci­ju, obu­ku i pri­je­nos is­kus­ta­va naj­vje­šti­jih pi­lo­ta. Od­lu­ka o iz­bo­ru iz­ra­el­skih zra­ko­plo­va usvo­je­na je pri­je sko­ro 14 mje­se­ci. Re­ci­mo da je u film­skom žar­go­nu to bio čin za­ru­ka iz­me­đu Hr­vat­ske i Iz­ra­ela. Da je na­mje­ra bi­la da te za­ru­ke za­vr­še i bra­kom, svi­ma je bi­lo jas­no i tran­s­pa­rent­no. Ame­ri­kan­ci su na ni­zu pri­prem­nih sas­ta­na­ka i s Iz­ra­el­ci­ma i s Hr­va­ti­ma da­li su­glas­nost, ka­ko za za­ru­ke ta­ko i za skla­pa­nje bra­ka. Pos­ta­vi­li su ta­da mla­do­že­nji iz Iz­ra­ela i ne­ke teh­nič­ke uvje­te, no ni­su se pro­ti­vi­li. Na­pro­tiv. Ka­ko su mje­se­ci, pa i ci­je­la go­di­na pro­la­zi­li, že­ni­ci su odr­ža­li je­da­na­est sas­ta­na­ka struč­nja­ka ko­ji­ma je do u de­talj do­go­vo­ren “sa­dr­žaj bra­ka”, ugo­vor od 450 stra­ni­ca. Taj je po­sao do­vr­šen lje­tos. Na­kon to­ga Hr­vat­ska i Iz­ra­el pos­la­li su po­ziv­ni­ce za vjen­ča­nje ko­je se tre­ba­lo do­go­di­ti do kra­ja ove go­di­ne. I ka­da je sve doš­lo do ol­ta­ra, iz Wa­shin­g­to­na su ras­pus­ti­li svi­tu. U sve­mu, ko­li­ko mo­že­mo shva­ti­ti, SAD se ne lju­ti na Hr­vat­sku, lju­ti se iz ne­kih raz­lo­ga na Iz­ra­el. No, to ni­je ni­kak­va utje­ha Hr­vat­skoj. Ona je sa­da u po­ni­ža­va­ju­ćoj si­tu­aci­ji. Jer SAD ne da Iz­ra­elu da pre­pro­da svoj F-16 u kon­fi­gu­ra­ci­ji ko­ju je na­ru­či­la Hr­vat­ska. Pro­blem je u to­me što se Hr­vat­ska čvr­sto od­lu­či­la za F-16 Ba­rak, a ne za ne­ki “si­ro­maš­ni­ji” F-16. Ono što že­li na­ba­vi­ti RH po­sje­du­je sa­mo Ba­rak i naj­no­vi­ji ame­rič­ki F-16 zad­nje ge­ne­ra­ci­je. No, ta­kav iz SAD-a Hr­vat­ska si ne mo­že fi­nan­cij­ski pri­ušti­ti, i to je SAD-u od po­čet­ka bi­lo jas­no. Ako se SAD i Iz­ra­el ne do­go­vo­re i ri­je­še “teh­nič­ke” pro­ble­me, to zna­či da Hr­vat­ska ne mo­že kupiti Ba­rak, a kao što vi­di­mo ne mo­že kupiti ni no­vi F-16. Što nam je dak­le al­ter­na­ti­va? Na to bi tre­bao od­go­vor da­ti onaj ko­ji je od­go­dio vjen­ča­nje. Iz SAD-a ka­žu da ima­ju pro­blem s Iz­ra­el­ci­ma zbog za­šti­te si­gur­nos­ti osjet­lji­ve ame­rič­ke voj­ne teh­no­lo­gi­je. Mi mo­že­mo sa­mo na­ga­đa­ti na što se to kon­kret­no od­no­si. Ame­rič­ki ve­le­pos­la­nik Ro­bert Ko­horst bio je bru­tal­no ja­san pa je po­ru­čio da “Iz­ra­el­ci mo­ra­ju pri­hva­ti­ti na­še teh­nič­ke zah­tje­ve”. SAD i Hr­vat­ska već 30-ak go­di­na do­ka­zu­ju svo­je sa­vez­niš­tvo i SAD je pu­no pu­ta Hr­vat­skoj do­ka­zao da je stra­te­ški part­ner. No, ni Hr­vat­ska ni­je bi­la loš sa­vez­nik. Od vre­me­na ka­da su voj­ne po­bje­de HV-a u 1990-ima osi­gu­ra­le “Pax ame­ri­ca­na”, do ope­ra­ci­ja NATO-a ši­rom svi­je­ta gdje se Hr­vat­ska re­do­vi­to do­ka­zu­je kao “zem­lja iz­nad svo­jih mo­guć­nos­ti”, ka­ko je to pri­mi­je­tio ak­tu­al­ni mi­nis­tar obra­ne SAD-a Ja­mes Mat­tis na svo­jim broj­nim sas­tan­ci­ma s na­šim Da­mi­rom Kr­sti­če­vi­ćem. A kad smo već kod in­te­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva, sje­tit će se i SAD i Iz­ra­el ka­kav im je pok­lon o ko­jem su mo­gli sa­mo sa­nja­ti omo­gu­ći­la Hr­vat­ska po­čet­kom 2000-ih, a ko­ji su do­bi­li i za­to što Hr­vat­skoj “in­te­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo” ni­je bi­lo važ­ni­je od stra­te­škog sa­vez­niš­tva sa SAD-om. Dru­gim ri­je­či­ma, Hr­vat­ska jest ma­la, no naj­vi­še vo­li bi­ti u vr­hu s naj­ja­či­ma, što je do­ka­za­la ka­ko na boj­nom po­lju ta­ko i na sport­skom pri­mje­ri­ce. Ras­plet oko na­ba­ve iz­ra­el­skih F-16 po­ka­zat će ka­kav su do­is­ta SAD part­ner Hr­vat­skoj. Što će bi­ti po­uka i dru­gim ma­lim dr­ža­va­ma ko­je vo­le mis­li­ti da su dio ti­ma ko­ji pre­dvo­di SAD.

I

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.