63%

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

pre­dvi­đa­nje tren­do­va u in­dus­tri­ji. Stra­te­gi­ja Om­nic­han­ne­la omo­gu­će­na je uz plat­for­mu Dyna­mics 365 jer po­bolj­ša­va učin­ko­vi­tost uprav­lja­nja od­no­si­ma s kli­jen­ti­ma, sma­tra Zeg­na. Na kon­fe­ren­ci­ji su pred­stav­lje­ni i star­tu­pi ko­ji se ba­ve luk­suz­nim pro­izvo­di­ma i mo­dom ta­ko da je Kat­ha­ri­na Van­dam­me pred­sta­vi­la Be­co­co, plat­for­mu ko­joj je cilj po­mo­ći že­na­ma da pu­tem online kup­nje pro­na­đu uis­ti­nu ono što im tre­ba. Ka­ko je ka­za­la, sa­mo u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji go­to­vo 50 pos­to online pro­da­nih pro­izvo­da se vra­ti. To je ve­li­ki pos­to­tak i či­ni šte­tu i pro­da­va­či­ma, kao i kup­ci­ma ko­ji svo­je ne­ga­tiv­no iskustvo ne že­le po­nav­lja­ti. Upra­vo nje­na apli­ka­ci­ja, ka­že, tre­ba­la bi uz po­moć mo­der­nih teh­no­ala­ta ri­je­ši­ti taj pro­blem. Da­ta&Da­ta star­tup ko­ji je pred­sta­vi­la Maryll Me­ti­er, že­li se pak obra­ču­na­ti sa si­vim tr­ži­štem, onim ko­je pro­da­je ori­gi­na­le iz­van le­gal­nih ka­na­la pro­da­ja, što bren­do­vi­ma uve­li­ke šte­ti. Sha­na Ai­ach, iz He­uri­tec­ha, pak, že­li uve­za­ti sve druš­tve­ne mre­že i po­das­tri­je­ti po­dat­ke o spo­mi­nja­nju i utje­ca­ju bren­do­va. Ovaj star­tup os­no­va­li su struč­nja­ci za umjet­nu in­te­li­gen­ci­ju, ko­ji uz po­moć nje­nih ala­ta po­put du­bo­kog uče­nja že­le sin­te­ti­zi­ra­ti i do­bi­ti po­dat­ke o pre­poz­nat­lji­vos­ti bren­da i ta­ko pos­ta­ti alat za mod­nu in­dus­tri­ju i kon­tro­lu mar­ke­tin­ške stra­te­gi­je. Oni, jed­nos­tav­no ‘pa­ze’ na bren­do­ve i sa­mim tim po­ma­žu u stra­te­gi­ji i kre­ira­nju pro­izvo­da. Pa­ri­ški star­tup So­ut­hPi­gal­le osmis­lio je plat­for­mu ko­ja ta­ko­đer po­ma­že bren­do­vi­ma bi­lo u in­ter­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji ili pak onoj s kup­ci­ma uz niz pri­kup­lje­nih po­da­ta­ka iz vi­še iz­vo­ra. Na pa­ri­škoj po­zor­ni­ci pred­sta­vi­la se i Na­ta­sha Fran­ck, os­ni­va­či­ca i di­rek­to­ri­ca EON Gro­up Hol­din­g­sa iz New Yor­ka, nje­na pri­ča je mod­no-eko­lo­ška jer, ka­ko ka­že, sva­ki pro­izvod tre­bao bi ima­ti svoj ID te bi ga tre­ba­lo mo­ći pra­ti­ti. Za­la­že se za cir­ku­lar­nu eko­no­mi­ju i u to ime pri­ku­pi­la je niz kli­je­na­ta ko­ji či­ne EON.

Etič­ke vri­jed­nos­ti

Ka­ko tvr­di, dug je put do pra­ve cir­ku­lar­ne eko­no­mi­je, no uz po­moć in­ter­ne­ta stva­ri os­tva­ri­va je, uvje­re­na je Na­ta­sha Fran­ck. Mod­na in­dus­tri­ja ve­li­ki je za­ga­đi­vač i tre­ba­lo bi se s tim obra­ču­na­ti, sto­ga nas­to­jim dje­lo­va­ti u tom smje­ru, a to je i ide­ja vo­di­lja star­tu­pa, ko­ji bi uz po­moć ID-a odje­će tre­bao pra­ti­ti pro­izvod na pu­tu od iz­ra­de pa do re­cik­li­ra­nja. Go­vo­ra je bi­lo i o eti­ci i pri­vat­nos­ti ko­ju za so­bom pov­la­či ko­ri­šte­nje AIja, te o GDPR-u i nje­go­vu utje­ca­ju ba­rem na europ­skom tlu. Ka­vit­ha Ba­bu, regionalna prav­ni­ca Mi­cro­sof­ta, na­gla­si­la je ka­ko etič­ke vri­jed­nos­ti mo­ra­ju bi­ti ukor­po­ri­ra­ne u sve teh­no­lo­ške pro­ce­se.

Ka­ko ku­po­va­ti online Go­to­vo po­lo­vi­ca pro­da­no­ga online vra­ti se pro­izvo­đa­ču, što ni­je do­bro ni za kup­ca ni za brend

Kupci na pr­vom mjes­tu Bi­lo di­gi­tal­no bi­lo u du­ća­nu, kupci su ti či­je iskustvo do­no­si pro­fit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.