3 Gla­zi­ra­na te­le­ća pr­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Gastro -

U na­maš­će­nu po­su­du za pe­če­nje po­lo­ži­te 1,5 kg te­le­ćih pr­si­ju ko­je ste po­so­li­ti i po­pa­pri­li i pe­ci­te s obje stra­ne pod­li­je­va­ju­ći gus­tim te­le­ćim te­melj­cem. Ka­da me­so omekša i uhva­ti li­je­pu ko­ri­cu s obje stra­ne, iz­va­di­te iz po­su­de, na­si­je­ci­te ga na ko­ma­de i sve za­lij­te uma­kom ko­ji ste do­bi­li ta­ko što se umak od pe­če­nja po­mi­je­ša­li s ma­lo bi­je­log vi­na i 1 žli­com me­da. Vra­ti­te u peć­ni­cu na ne­ko­li­ko mi­nu­ta dok me­so ne do­bi­je sjaj­nu ko­ri­cu. Slu­ži­te vru­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.