Pi­vo­va­ra Me­dved­grad Bo­žić če­ka s no­vim eti­ke­ta­ma i no­vim Bo­žić­nim pi­vom

Vecernji list - Hrvatska - - Gastro - (zv)

Na­kon 24 go­di­ne Pi­vo­va­ra Me­dved­grad pro­mi­je­ni­la je svoj lo­go. Ka­ko ka­žu u sta­roj za­gre­bač­koj obi­telj­skoj pi­vo­va­ri, že­lje­lo se za­dr­ža­ti tra­di­ci­ju i oblik sta­rog lo­ga te ga mak­si­mal­no pro­čis­ti­ti i po­jed­nos­ta­vi­ti ka­ko bi se do­bi­la pre­poz­nat­lji­va for­ma ko­ju je lak­še bi­lo gdje apli­ci­ra­ti. U sre­di­štu je, da­ka­ko, sim­bol Me­dved­gra­da, me­dved­grad­ska ku­la. Sve eti­ke­te bo­ca od po­la li­tre u Me­dved­gra­du su že­lje­li pri­bli­ži­ti di­zaj­nu svo­jih poz­na­tih 0,33 eti­ke­ta, a on­da uz po­moć ve­će ilus­tra­ci­je is­pri­ča­ti do­dat­ne pri­če. Ilus­tra­to­ri su To- mis­lav To­mić, Ve­dran Kle­mens i Davor Ru­ko­vanj­ski. Glav­na di­zaj­ne­ri­ca i mas­ter­mind je, kao i pri­je 24 go­di­ne, kao i za sve dru­ge eti­ke­te, An­drea Kna­pić. Uz no­ve eti­ke­te tu je i no­vo Bo­žić­no pi­vo, ja­ki cr­ni la­ger sa 6,9 pos­to al­ko­ho­la. Ri­ječ je o ma­lom spe­ci­ja­li­te­tu adek­vat­nom za ove hlad­ni­je zim­ske da­ne ko­ji je pu­na oku­sa i ka­rak­te­ris­tič­ne aro­me ko­ju da­je mje­ša­vi­na vi­še sla­do­va. Usko­ro će i 24. ro­đen­dan Pi­vo­va­re Me­dved­grad, a s nji­me i uobi­ča­je­ne ak­tiv­nos­ti po­put di­je­lje­nja pi­va u sre­di­štu Za­gre­ba.

Bo­žić­no je pi­vo ja­ki cr­ni la­ger sa 6,9 pos­to al­ko­ho­la, iz­ra­že­ne aro­me i oku­sa

No­ve se eti­ke­te od­no­se na pi­va u bo­ca­ma od po­la li­tre

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.