Ser­vis Fo­kus kao alat glaz­be­ni­ci­ma da im se pje­sma ču­je na ra­di­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ka­ko da­nas sti­ći na top-ljes­tvi­ce, ili ba­rem po­nu­di­ti svo­ju pje­smu ra­dij­skim ured­ni­ci­ma da je emi­ti­ra­ju, pi­ta­nje je ko­je mu­či mno­ge glaz­be­ni­ke. Ia­ko bi se lo­gi­kom mo­glo ut­vr­di­ti da će pu­bli­ka i ra­dij­ski ured­ni­ci pre­poz­na­ti ne­ki pu­no­krv­ni hit, po­ne­kad i ni­je ta­ko. For­ma­ti­ra­nost ra­dij­skih sta­ni­ca ni­je od ne­ke po­mo­ći - to je onaj slu­čaj kad se u pro­gra­mu kruž­no vr­ti za­da­ni po­pis sto­ti­njak ili vi­še pje­sa­ma pa mno­ge no­ve čes­to os­ta­nu za­pos­tav­lje­ne, po­go­to­vo one s ru­ba al­ter­na­tiv­nog roc­ka i zah­tjev­ni­jih žan­ro­va.

Vr­ti što gaz­da sta­vi

Da­pa­če, ra­dij­ski ured­ni­ci “mo­ra­ju” vr­tje­ti ono što gaz­da sta­vi na po­pis za taj mje­sec ili tje­dan, a pri­tom se iz­gu­be mno­ge pje­sme ko­je os­ta­nu iz­van ra­dij­skog ete­ra. S tim pro­ble­mom su­sre­ću se svi, od di­sko­gra­fa ko­ji objav­lju­ju sin­glo­ve i al­bu­me do auto­ra i iz­vo­đa­ča. Tro­most ra­dij­skih sta­ni­ca da uvr­ste no­vu glaz­bu u ve­ćoj ko­li­či­ni čes­to ni­je pro­izvod že­lje glaz­be­nih ured­ni­ka, već vlas­ni­ka ko­ji “for­ma­ti­ra­nim” pris­tu­pom že­le osi­gu­ra­ti emi­ti­ra­nje pro­vje­re­nih hi­to­va, a slu­ša­nost do­no­si rek­la­me, i eto za­ča­ra­nog kru­ga u ko­je­mu stra­da no­va ili druk­či­ja glaz­ba. Ne mo­ra ona čes­to bi­ti ni zah­tjev­ni­ja ili “bo­lja”, ali je či­nje­ni­ca da FM sus­tav i u svi­je­tu pred­nost da­je nos­tal­gi­ji i pro­vje­re­nim sta­rim hi­to­vi­ma. Odu­vi­jek pos­to­ji pi­ta­nje što je bi­lo pr­vo, ko­koš ili ja­je, a slič­no bi se mo­glo pos­ta­vi­ti i za glaz­bu; stva­ra­ju li ra­dij­ske pos­ta­je (ili me­di­ji op­će­ni­to) hi­to­ve i zvi­jez­de upor­nim emi­ti­ra­njem ili pak hi­to­vi nas­ta­ju neg­dje drug­dje, a ra­dij­ski pro­gra­mi ih na­kon to­ga sa­mo pri­hva­ća­ju i po­nav­lja­ju kao svoj iz­laz do ši­ro­ke pu­bli­ke? Stva­ra­ju li me­di­ji zvi­jez­de ili sa­mo od njih ži­ve? Ako u pri­ču uklju­či­mo i one ko­ji ni­su i ne že­le bi­ti zvi­jez­de, ali že­le da nji­ho­ve pje­sme ču­je pu­bli­ka, pri­ča se do­dat­no kom­pli­ci­ra. U tom smis­lu Fo­kus je pri­lič­no de­mo­kra­ti­čan elek­tro­nič­ki ser­vis ko­ji je pa­ten­ti­ra­la glaz­be­na udru­ga Uni­son ka­ko bi iz­rav­ni­je po­ve­za­la rad skla­da­te­lja, tek­s­to­pi­sa­ca, pro­du­ce­na­ta, glaz­be­ni­ka i iz­vo­đa­ča s ra­dij­skim ured­ni­ci­ma i približila ga što ve­ćem bro­ju slu­ša­te­lja. Ključ­na je mo­guć­nost da sa­mi auto­ri, iz­da­va­či ili iz­vo­đa­či na jed­no­me mjes­tu, plat­for­mi Fo­kus, po­nu­de svo­je pje­sme ra­dij­skim pro­gra­mi­ma. Kao di­gi­tal­ni alat ko­ji mo­že kon­kret­no po­mo­ći na te­re­nu ra­dij­skog ete­ra, Fo­kus je bes­plat­ni onli­ne ser­vis za pro­mo­ci­ju i dis­tri­bu­ci­ju no­vih pje­sa­ma pre­ma hr­vat­skim ra­dij­skim pos­ta­ja­ma i glaz­be­nim ured­ni­ci­ma, nas­tao s ci­ljem jed­nos­tav­ni­je i br­že dis­tri­bu­ci­je. Po­mo­ću Fo­ku­sa, na­kon uno­še­nja po­da­ta­ka i glaz­be­nog sa­dr­ža­ja, po­mo­ću ka­na­la dis­tri­bu­ci­je sus­ta­va pje­sma se iz­rav­no pred­stav­lja ci­lja­nim ra­dij­skim pos­ta­ja­ma. Ti­je­kom 2018. go­di­ne no­vi alat je kroz be­ta-ver­zi­ju us­pješ­no tes­ti­ran, a u sus­tav je upi­sa­no 127 no­vih ko­ris­ni­ka ko­ji su uni­je­li ukup­no 162 iz­da­nja. Ser­vis is­to­dob­no mo­že bi­ti ko­ris­tan za oba kraj­nja ko­ris­ni­ka. Ured­ni­ci na ra­dij­skim pos­ta­ja­ma na uvid do­bi­va­ju pre­sjek no­ve glaz­be po žan­ro­vi­ma te os­ta­lim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma pje­sa­ma u skla­du s nji­ho­vim pro­gram­skim she­ma­ma, a glaz­be­ni­ci, auto­ri, iz­vo­đa­či i pro­du­cen­ti mo­gu iz­rav­no pred­sta­vi­ti no­ve pje­sme ci­lja­nim ra­dij­skim pos­ta­ja­ma te na taj na­čin us­pješ­ni­je pred­sta­vi­ti svo­ju glaz­bu i mo­žda do­ći do ve­ćeg bro­ja emi­ti­ra­nja. Da­ka­ko, pi­ta­nje je što će oni pos­li­je po­nu­đe­nog od sve­ga to­ga iz­a­bra­ti. Je­dan od onih profesionalaca ko­ji za­si­gur­no zna ka­ko se ra­de hi­to­vi za naj­ši­ru pu­bli­ku, Ton­či Hu­ljić, pri­lič­no je skep­ti­čan: “Mo­že­mo mi nji­ma nu­di­ti pje­sme, ali oni će na­kon to­ga opet emi­ti­ra­ti ono što ho­će. Re­ći će ‘hva­la vam, do­bi­li smo’, i opet po svo­me. Da­nas se glaz­ba slu­ša druk­či­je, lju­di ima­ju svo­je playlis­te na pa­met­nim te­le­fo­ni­ma i to im je naj­br­ži put do glaz­be”.

Bes­plat­no i ne­pris­tra­no

Vo­di­telj ser­vi­sa Fo­kus, pro­du­cent Zvo­ni­mir Dus­per Dus objas­nio je ka­ko se na­da da će tim ser­vi­som olak­ša­ti dis­tri­bu­ci­ju no­ve do­ma­će glaz­be pre­ma ra­dij­skim i TV pos­ta­ja­ma u Hr­vat­skoj. Dus­per is­ti­če da je ser­vis bes­pla­tan, ne­pris­tran i jed­nos­ta­van za upo­ra­bu. Plat­for­ma pru­ža i broj­ne do­dat­ne mo­guć­nos­ti, pa ko­ris­ni­ci mo­gu pra­ti­ti ka­ko je pje­sma po­zi­ci­oni­ra­na ge­ograf­ski i gdje se emi­ti­ra, a ra­dij­ski ured­ni­ci ima­ju jed­nos­ta­van pre­gled i pris­tup no­vim glaz­be­nim iz­da­nji­ma. Bo­oking me­na­džer Igor Po­lak mi je u jed­nom raz­go­vo­ru is­tak­nuo po­ten­ci­jal­nu prak­tič­nu do­dat­nu mo­guć­nost da glaz­be­ni­ci i nji­ho­vi me­na­dže­ri iz po­zi­ci­oni­ra­nja svo­jih pje­sa­ma na lo­kal­nim ra­dij­skim pos­ta­ja­ma lak­še ot­kri­ju gdje su po­pu­lar­ni­ji, a gdje ni­su, pa pre­ma to­me us­mje­re i svo­je kon­cert­ne ak­tiv­nos­ti i mo­gu­će nas­tu­pe. Ukrat­ko, u si­tu­aci­ji kad je zbog raz­nih ele­men­ta ko­ji či­ne ci­je­li pro­ces glaz­be­ni­ci­ma te­ško do­ći do emi­ti­ra­nja na ra­di­ji­ma, pa ta­ko i do pu­bli­ke u ete­ru, Fo­kus je stvo­rio jed­nu od prak­tič­nih mo­guć­nos­ti ka­ko iz­rav­ni­je po­ve­za­ti ključ­ne su­di­oni­ke pri­če.

Ka­ko da­nas sti­ći na top­ljes­tvi­ce ili ba­rem po­nu­di­ti svo­ju pje­smu ra­dij­skim ured­ni­ci­ma da je emi­ti­ra­ju, pi­ta­nje je ko­je mu­či mno­ge glaz­be­ni­ke

Fo­kus je bes­plat­ni ser­vis Uni­so­na za iz­rav­nu dis­tri­bu­ci­ju pje­sa­ma pre­ma ra­dij­skim pos­ta­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.