The Le­mon­he­ads se na­kon 11 go­di­na vra­ća­ju u Za­greb

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ame­rič­ki in­die he­ro­ji, gru­pa The Le­mon­he­ads pre­dvo­đe­na Eva­nom Dan­dom, do­la­ze u za­gre­bač­ku Tvor­ni­cu kul­tu­re 27. ve­lja­če. Evan Dan­do i Le­mon­he­ads vra­ća­ju se u Za­greb na­kon 11 go­di­na i lje­ta 2008., ka­da su nas­tu­pi­li na Ro­kaj fes­tu na Ja­ru­nu. Nas­tup u Tvor­ni­ci kul­tu­re 27. ve­lja­če bit će im sto­ga pr­vi sa­mos­tal­ni klup­ski kon­cert kod nas. Gru­pu su dav­ne 1986. os­no­va­li Ben De­ily, Je­sse Pe­retz i Evan Dan­do, ko­ji je do da­nas os­tao je­di­ni ori­gi­nal­ni član pos­ta­ve. Glo­bal­ni us­pjeh do­ži­vje­li su al­bu­mi­ma “It’s A Sha­me Abo­ut Ray” i “Co­me On Fe­el The Le­mon­he­ads” te obra­dom kla­si­ka Si­mo­na & Gar­fun­ke­la “Mrs. Ro­bin­son” ko­ji je os­tao za­bi­lje­žen kao nji­hov naj­us­pješ­ni­ji singl. Le­mon­he­ads su pot­kraj 90-ih pres­ta­li s ra­dom, a 2005. vra­ti­li su se na sce­nu. Po­s­ljed­nji stu­dij­ski album, ko­lek­ci­ju obra­da “Var­shons”, obja­vi­li su 2009. go­di­ne. Na tra­gu tog iz­da­nja, no de­set go­di­na kas­ni­je, u ve­lja­či će re­ali­zi­ra­ti “Var­shons 2” na ko­jem će se na­ći nji­ho­ve in­ter­pre­ta­ci­je pje­sa­ma iz­vo­đa­ča kao što su Yo La Ten­go, Jayhawks, The Ea­gles, Nick Ca­ve & The Bad Se­eds, Lu­cin­da Wil­li­ams i Pa­ul Wes­ter­berg.

Evan Dan­do je do da­nas os­tao je­di­ni ori­gi­na­lan član u pos­ta­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.