Pri­ča o tra­ge­di­ji ko­ja po­ka­zu­je za­što je mo­rao do­ći Pu­tin

Pod­mor­ni­ca Kursk po­to­nu­la je na du­bi­nu od sa­mo 100 me­ta­ra, bi­lo je to do­ba ras­pa­da ru­ske voj­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Film o tra­ge­di­ji ru­ske pod­mor­ni­ce Kursk mo­žda je do­šao ma­lo pre­ra­no – tek je 18 go­di­na proš­lo od stvar­nog do­ga­đa­ja – ta­ko da se dos­ta nas ko­ji smo ga otiš­li ovih da­na gle­da­ti u ki­na do­bro sje­ća ci­je­le dra­me i nje­zi­na epi­lo­ga. Pri­ča je to moć­noj, 154 me­ta­ra du­goj pod­mor­ni­ci, po­no­su ru­ske voj­ske, ko­ja je po­to­nu­la sa­mo šest go­di­na ot­ka­ko je stav­lje­na u po­gon. Glav­ni ju­nak pri­če je Mi­ha­il (Mat­t­hi­as Sc­ho­ena­erts), je­dan od za­po­vjed­ni­ka Kur­ska, ko­ji se s po­sa­dom ukr­ca­va u pod­mor­ni­cu na­kon bur­ne svad­be­ne pi­jan­ke (svad­ba je ina­če zlo­kob­no najavila ne­sre­ću kao u “Lov­cu na je­le­ne”). Na­kon što do­đe do eks­plo­zi­je ra­ke­te u pod­mor­ni­ci, ve­ći­na mla­dih mornara po­gi­ne, no u jed­nom kri­lu pre­ži­ve Mi­ha­il i de­se­tak čla­no­va po­sa­de (od ukup­no 118 ko­li­ko ih se ukr­ca­lo). Pod­mor­ni­ca je za­gla­vi­la na dnu Ba­rent­so­va mo­ra, na du­bi­ni od tek sto­ti­njak me­ta­ra. Dok Mi­ha­il i eki­pa po­ku­ša­va­ju pre­ži­vje­ti, iš­če­ku­ju­ći da ih ru­ska voj­ska spa­si, na po­vr­ši­ni se odvi­ja­ju dvi­je dra­me. U jed­noj Mi­ha­ilo­va trud­na su­pru­ga Ta­nja (Léa Seydo­ux) po­ku­ša­va s os­ta­lim su­pru­ga­ma na­tje­ra­ti ru­ske ge­ne­ra­le da pri­hva­te po­moć Bri­ta­na­ca či­ja je mor­na­ri­ca u bli­zi­ni, a či­ji voj­ni­ci mo­gu vr­lo br­zo spa­si­ti ru­ske mla­di­će.

Ma­njak am­bi­ci­ja

U dru­goj se vo­di bor­ba u sa­mom za­po­vjed­niš­tvu ru­ske voj­ske – dok dio ad­mi­ra­la i ge­ne­ra­la že­li pri­hva­ti­ti po­moć, dru­gi, tvr­do­kor­ni, za to ne že­li ni ču­ti. Ia­ko je s raz­lo­gom pri­ka­za­na sva tro­most ru­skih ge­ne­ra­la, a ru­ska voj­ska is­pa­da pos­pa­ni­ja od med­vje­da u si­ječ­nju, po­seb­no je is­ka­ri­ki­ran lik Bo­ri­sa Jelj­ci­na (Max von Sydow) ko­ji ne po­ka­zu­je go­to­vo ni­ka­kav in­te­res da spa­si svo­je voj­ni­ke. Re­da­telj Tho­mas Vin­ter­berg so­lid­no je vo­dio pri­ču u sva tri kra­ka, no bez ne­ke po­seb­ne stras­ti i am­bi­ci­ja da ot­kri­je po­ko­ji ne­poz­nat de­talj. Sve što vi­di­mo u fil­mu ma­nje-vi­še smo zna­li i iz sa­mog gu­gla­nja. No ono gdje je na­prav­ljen is­ko­rak je­su vr­lo du­ho­vi­ti di­ja­lo­zi ru­skih mornara pa je ko- nač­no u ame­rič­kom fil­mu dan je­dan da­šak ljud­skos­ti i šar­ma ru­skim voj­ni­ci­ma. S dru­ge stra­ne, ogro­man je pro­pust što film ni­je snim­ljen na ru­skom je­zi­ku, zbog če­ga ja­ko gu­bi na auten­tič­nos­ti od po­čet­ka do sa­mo­ga kra­ja (ne­što slič­no kao da gle­da­te ves­tern sin­kro­ni­zi­ran na, re­ci­mo, polj­ski), kao i to što ne­ma ru­skih glu­ma­ca.

Glu­mi i Zlatko Burić

Film još vi­še ne­go o sa­mom do­ga­đa­ju go­vo­ri o vre­me­nu – to je do­ba ras­pa­da ru­ske voj­ske, go­to­vo i ru­sko­ga druš­tva u cje­li­ni. Bi­la je to toč­ka na­kon ko­je se mo­rao po­ja­vi­ti net­ko po­put Vla­di­mi­ra Pu­ti­na, ne sa­mo ka­ko bi po­di­gao ru­sku voj­sku već ka­ko bi spa­sio ru­sku na­ci­ju od pot­pu­ne apa­ti­je i pe­lje­še­nja od oli­gar­ha. Za nas u Hr­vat­skoj ovaj so­li­dan film ima još je­dan ar­gu­ment da ga se po­gle­da jer se u epi­zod­noj ulo­zi po­jav­lju­je naš naj­bo­lji glu­mac Zlatko Burić.

Mi­ha­il (u sre­di­ni) po­ku­ša­va or­ga­ni­zi­ra­ti ži­vot u ošte­će­noj pod­mor­ni­ci dok s mor­na­ri­ma uza­lud iš­če­ku­je spa­ša­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.