Su­per Ma­rio ne sta­je

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - To­mis­lav Da­so­vić

Ak­ci­ja kod po­bje­do­nos­nog po­got­ka Ju­ven­tu­sa pro­tiv In­te­ra u ve­li­kom ta­li­jan­skom der­bi­ju (1:0) naj­bo­lje ilus­tri­ra svu ra­skoš mo­ći Sta­re da­me i zna­če­nje i utje­caj naj­bo­lje­ga na­pa­da­ča da­naš­nji­ce Cris­ti­ana Ro­nal­da. Por­tu­ga­lac je, na­kon cen­tar­šu­ta su­na­rod­nja­ka Can­ce­la, odvu­kao za so­bom su­par­nič­ko­ga bra­ni­ča Mi­ran­du i os­lo­bo­dio pros­tor za­huk­ta­lo­me Man­džu­ki­ću, či­ja je re­ali­za­ci­ja bi­la ne­umo­lji­va. To­li­ko pu­ta vi­đe­na sli­ka ove se­zo­ne, sa­vr­še­na ko­pro­duk­ci­ja Ju­ven­tu­so­vih na­pa­da­ča ko­ji za­jed­no ima­ju 65 go­di­na, i ko­ji se pe­ri­odič­no iz­mje­nju­ju u ulo­zi igra­ča od­lu­ke. Ro­nal­do je tre­nu­tač­no na 11 po­go­da­ka i se­dam asis­ten­ci­ja, Man­džu­kić ima osam po­go­da­ka i dvi­je asis­ten­ci­je; moć­ni, ne­za­dr­ži­vi, ras­pu­ca­ni i ne­za­sit­ni. Mo­žda u ovom tre­nut­ku naj­u­bo­ji­ti­ji, na­kom­pa­ti­bil­ni­ji i naj­funk­ci­onal­ni­ji na­pa­dač­ki tan­dem Eu­ro­pe.

Is­pred sa­mo Sko­blar i Vu­ga

Ne­ma sum­nje da Man­žu­ki­ćev pre­po­rod ove se­zo­ne mo­že­mo pri­pi­sa­ti i Ro­nal­do­voj kla­si, ali opet, za­div­lju­ju­ći su volj­ni mo­ment, mo­ti­va­ci­ja, po­žr­tvov­nost, žus­tri­na i gol­ge­ter­ska hlad­no­krv­nost ko­ju Ma­rio ma­ni­fes­ti­ra de­be­lo u 33. go­di­ni. Nit­ko i ni­šta ne mo­že na­ru­ši­ti nje­go­vu sa­bra­nost, od­luč­nost i po­sve­će­nost, kao da su mu tek 23 i kao da se tek bo­ri za po­zi­ci­ji i kao da se ne­ko­me tre­ba do­ka­za­ti. Ju­ven­tus, kao jed­na od pet naj­ja­čih mom­ča­di Eu­ro­pe, priz­na­je sa­mo kla­se naj­vi­še svjet­ske ra­zi­ne, a Man­džo se ni u jed­nom tre­nut­ku ni­je spus­tio is­pod ove le­tvi­ce.

– Man­džu­kić je ve­li­ki na­pa­dač, ni­ka­da ne gri­je­ši. On je je­dan od onih igra­ča ko­ji čak i na svoj sla­bi­ji dan mo­že do­ni­je­ti fi­zič­ku že­lju i pri­sut­nost te na­pra­vi­ti raz­li­ku – ka­zao je pre­ki­si­noć tre­ner Ju­ven­tu­sa Ma­ssi­mi­li­ano Al­le­gri o na­še­mu na­pa­da­ču, ko­ji mu je ove se­zo­ne bio stri­je­lac pro­tiv naj­ja­čih su­par­ni­ka.

Pos­ti­gao je od­lu­ču­ju­ći po­go­dak pro­tiv La­zi­ja, dva po­got­ka pos­ti­gao je Na­po­li­ju, za­bio je vo­de­ći gol pro­tiv Mi­la­na, za­tim i no­ka­uti­rao In­ter. Us­to, pos­ti­gao je i po­go­dak za 1:0 pro­tiv Va­len­ci­je u Li­gi pr­va­ka. Man­džu­ki­ću je to bio već osmi ovo­se­zon­ski gol u sa­mo 15 utak­mi­ca, u proš­loj se­zo­ni pos­ti­gao je sa­mo de­set po­go­da­ka, a se­zo­nu ra­ni­je 11.

Oči­to će mu ovo bi­ti naj­us­pješ­ni­ja se­zo­na u Ju­ven­tu­su, a 2018. go­di­na mo­žda i naj­plo­do­nos­ni­ja u nje­go­voj ka­ri­je­ri. Ta­mo još 2013. go­di­ne, ka­da je s Bayer­nom osvo­jio eu­rop­ski nas­lov i za­bio gol u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka, Man­džin gol­ge­ter­ski ins­tin­kt bio je još iz­ra­že­ni­ji, ali ove go­di­ne na nje­go­vom po­pi­su su po­go­ci tak­ve te­ži­ne ko­jom se mo­že po­di­či­ti ri­jet­ko ko­ji svjet­ski gol­ge­ter: od­lu­ču­ju­ći u po­lu­fi­na­lu SP-a, i na­rav­no je­dan, utješ­ni, u mo­skov­skom fi­na­lu.

Kad smo već kod klup­skih po­go­da­ka, a uz­me­mo li u ob­zir raz­dob­lje ot­kad je na­pus­tio Mar­so­ni­ju i pre­šao u NK Za­greb, do da­nas Ma­rio Man­džu­kić tre­nu­tač­no je na 210 po­go­da­ka, po če­mu je tre­ći naj­e­fi­kas­ni­ji hr­vat­ski na­pa­dač. Nes­luž­be­ne broj­ke ot­kri­va­ju ka­ko je za­sad ne­do­dir­ljiv i ne­dos­ti­žan Josip Sko­blar s 255 po­go­da­ka, dru­gi je Davor Vu­gri­nec s 238, a Davor Šu­ker tek če­t­vr­ti s 200.

Ma­rio ru­ši broj­ne re­kor­de

Za­nim­lji­vo, Ma­rio Man­džu­kić bio je na gla­su kao hi­ro­vit i vje­či­to ne­za­do­vo­ljan tip ko­ji tre­ne­ri­ma ni­je baš bio omi­ljen, pa se ta­ko ni u jed­nom klu­bu na­kon Di­na­ma ni­je se za­dr­žao du­lje od dvi­je go­di­ne. Me­đu­tim, te­za o vje­či­tom mr­gu­du pa­la je u vo­du na naj­zah­tjev­ni­joj sta­ni­ci Man­dži­ne ka­ri­je­re, ta­mo gdje pro­la­ze sa­mo naj­bo­lji. Ta­ko Ma­rio u Ju­ven­tu­su us­pješ­no gu­ra već če­t­vr­tu se­zo­nu i či­ni se ka­ko ni­ka­da ni­je bio sret­ni­ji, na­smi­ja­ni­ji i opušteniji. Na­vi­ja­či i su­igra­či na­pros­to ga obo­ža­va­ju! Osvoji li Ju­ve i osmi uzas­top­ni nas­lov u Ita­li­ji, Ma­ri­ju Man­džu­ki­ću bit će to šes­ta ti­tu­la u li­ga­ma Pe­ti­ce (dva ima s Bayer­nom), što je opet rekordno os­tva­re­nje jed­no­ga hr­vat­skog no­go­me­ta­ša. Do­da­mo li i tri nas­lo­va s Di­na­mom, to bi bi­lo ukup­no de­vet nas­lo­va dr­žav­nog pr­va­ka za Man­džu, od ko­je­ga je us­pješ­ni­ji sa­mo Da­ri­jo Sr­na s 11 ti­tu­la (10 u Šah­ta­ru, 1 u Haj­du­ku).

Naslovnice ta­li­jan­skih sport­skih no­vi­na ju­čer su bi­le po­sve­će­ne hr­vat­skom na­pa­da­ču

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.