(NE)DJE­LA KIPARA

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ka­žu da je lje­po­ta u oku pro­ma­tra­ča. No i uz naj­bo­lju vo­lju, te­ško je pro­na­ći es­tet­sku, a ka­mo­li umjet­nič­ku vri­jed­nost u no­voj ma­ni­ji, pra­voj po­šas­ti ko­ja je zav­la­da­la svi­je­tom jer bi­zar­nim spo­me­ni­ci­ma ko­ji se di­žu u sla­vu no­go­me­ta­ša ne­ma kra­ja.

Po­če­lo je ki­čas­tim spo­me­ni­kom u čast Alexi­sa San­c­he­za u nje­go­vu rod­nom To­co­pil­lu, ru­dar­skom mjes­tu na sje­ve­ru Či­lea či­ji je naj­poz­na­ti­ji sta­nov­nik ve­z­njak Man­c­hes­ter Uni­te­da.

Što­vi­še, jed­na od sre­diš­njih cen­tral­nih ulica no­si nje­go­vo ime. Spo­me­nik je ša­ren, a auto­ri su ga, da za­okru­že ki­čas­to dje­lo, ukra­si­li go­le­mim gr­bo­vi­ma svih mom­ča­di u ko­ji­ma je igrao i svim tro­fe­ji­ma ko­je je u ka­ri­je­ri osva­jao. Dok se svi­jet još opo­rav­ljao od tog šo­ka, obje­lo­da­nje­no je no­vo umjet­nič­ko (ne)dje­lo, i to u čast po­naj­bo­ljem no­go­me­ta­šu svih vre­me­na Cris­ti­anu Ro­nal­du.

Sa­mo­uki por­tu­gal­ski umjet­nik Ema­nu­el San­tos pot­pi­sao je taj “zlo­čin” ko­ji je jed­no vri­je­me bio iz­lo­žen u zrač­noj lu­ci u Ma­de­iri, a pos­tao je pred­met po­ru­ge ci­je­log svi­je­ta.

– Pa ni Isus ni­je mo­gao udo­vo­lji­ti svi­ma. Ne znam u če­mu je pro­blem. Ovo je pi­ta­nje uku­sa, ni­je baš ta­ko jed­nos­tav­no, ne­ki­ma se svi­đa, ne­ki­ma ne. Ra­dio sam pre­ma Ro­nal­do­voj fo­to­gra­fi­ji ko­ju sam pro­na­šao na in­ter­ne­tu – bra­nio je svo­je dje­lo San­tos, ko­ji se te­ško no­sio s kri­ti­ka­ma.

Po­vu­kao se u iz­o­la­ci­ju od svi­je­ta, to­nuo u de­pre­si­ju... Upra­va zrač­ne lu­ke, pri­tis­nu­ta ne­ga­tiv­nim re­ak­ci­ja­ma, na­lo­ži­la mu je go­di­nu da­na pos­li­je da “po­pra­vi” šte­tu i na­pra­vi no­vo po­pr­sje. Dru­gi San­to­sov ura­dak bio je pu­no pri­hvat­lji­vi­ji, no ka­ko je i sam ki­par re­kao, sve je stvar uku­sa.

Di­ego: Hva­la, baš je li­jep...

Na­ime, na­kon što je pr­va Ro­nal­do­va bis­ta za­vr­ši­la na sme­tli­štu po­vi­jes­ti, to se ni­je svi­dje­lo po­je­di­nim sta­nov­ni­ci­ma Ma­de­ire ko­ji su čak i pe­ti­ci­jom tra­ži­li da se sta­ra bis­ta vra­ti na svo­je mjes­to jer je pos­ta­la “otoč­ka atrak­ci­ja”.

Taj “us­pjeh” s Ro­nal­dom San­to­su je pak do­nio no­vi po­sao jer je en­gle­ska kla­di­oni­ca Pad­dy Power od nje­ga na­ru­či­la još jed­nu bis­tu, a “žr­tva” je ovaj put bio Ga­reth Ba­le.

Na uve­se­lja­va­nje svi­je­ta no­vim bi­zar­nim ura­ci­ma s te­mom no­go­me­ta ni­je se du­go če­ka­lo – u in­dij­skoj Cal­cut­ti po­dig­nut je spo­me­nik, i to u nat­pri­rod­noj ve­li­či­ni, u čast jed­nog od naj­ve­ćih u po­vi­jes­ti – Di­ega Ar­man­da Ma­ra­do­ne.

– Hva­la na li­je­pom spo­me­ni­ku, odu­šev­ljen sam što sam u In­di­ji do­bio ova­ko ve­lik spo­me­nik – zbu­nje­no je ko­men­ti­rao Ma­ra­do­na sta­tuu vi­so­ku 3,65 me­ta­ra ko­ja je im­po­zant­na, ali mu baš ni­ma­lo ne sli­či.

Ili vr­lo, vr­lo ma­lo...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.