Čamac pro­na­đen u Ku­pi u je­ze­ru će če­ka­ti no­vac po­tre­ban za res­ta­ura­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (Da­ni­jel Pre­rad) (H)

Je­dins­tve­no oču­va­ni čamac mo­nok­sil, iz 16. ili 17 sto­lje­ća, pre­mje­šten je iz ri­je­ke Ku­pe u si­sač­ku ci­glar­sku gra­bu gdje će če­ka­ti sve dok se ne pro­na­đe no­vac za nje­go­vu res­ta­ura­ci­ju. Mo­nok­si­li su čam­ci iz­dub­lje­ni iz jed­nog ko­ma­da dr­ve­ta, a po­če­li su se ko­ris­ti­ti još u pra­po­vi­jes­ti te su bi­li re­la­tiv­no čes­ti sve do pri­je sto­ti­njak go­di­na. Ovaj si­sač­ki, dug šest me­ta­ra i ši­ri­ne 70-ak cen­ti­me­ta­ra, je­dins­tven je po to­me što je cje­lo­vi­to sa­ču­van.

– Na­laz je vri­je­dan s ob­zi­rom na oču­va­nost. Ovog je Ku­pa sa­ma iz­ni­je­la van. Ni­je is­ko­pan, ra­di se o slu­čaj­nom na­la­zu. Ko­ri­to ga je iz­ni­je­lo van ra­dom vo­de. S ob­zi­rom na oču­va­nost, od­lu­či­li smo ga kon­zer­vi­ra­ti u ovom je­ze­ru – ka­zu­je Iva­na Mi­le­tić Čak­ši­ran iz Kon­zer­va­tor­skog odje­la Mi­nis­tar­stva kul­tu­re u Si­sku.

Pro­cje­na tro­ško­va res­ta­ura­ci­je je naj­ma­nje ne­ko­li­ko sto­ti­na ti­su­ća ku­na, a ovaj vo­de­ni mu­zej­ski de­po u Ci­glar­skoj gra­bi je­dins­tven je pri­mjer u kon­ti­nen­tal­noj Hr­vat­skoj oču­va­nja tak­ve vr­ste dr­ve­ne ba­šti­ne. – Za­tr­pat će­mo ga slo­jem pi­je­ska i mu­lja ka­ko bi se stvo­ri­li uvjeti bez ki­si­ka gdje će nje­go­vo pro­pa­da­nje bi­ti sve­de­no na mi­ni­mum dok ne na­đe­mo sred­stva za res­ta­ura­ci­ju i kon­zer­va­ci­ju. Res­ta­ura­ci­ja dr­ve­nih obje­ka­ta ko­ji su bi­li u vo­di kom­pli­ci­ra­na je i tra­jat će naj­ma­nje od dvi­je do če­ti­ri go­di­ne – is­ti­če Kru­nos­lav Zup­čić iz Odje­la za po­dvod­nu ar­he­olo­gi­ju Hr­vat­skog res­ta­ura­tor­skog za­vo­da. Ak­ci­ju je pro­veo Hr­vat­ski res­ta­ura­tor­ski za­vod u su­rad­nji s Gra­dom Si­skom, JVPom Si­sak, si­sač­kim Grad­skim mu­ze­jom, Hr­vat­skim vo­da­ma te ro­ni­lač­kim klu­bo­vi­ma “Si­sak” i “Or­ca” iz Pe­tri­nje. Sva­ke 24 se­kun­de jed­na oso­ba po­gi­ne u pro­met­nim ne­sre­ća­ma u svi­je­tu, ukup­no 1,35 mi­li­ju­na go­diš­nje, i te su ne­sre­će sa­da vo­de­ći uz­rok smr­ti dje­ce i mla­dih, obja­vi­la je u pe­tak Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja zah­ti­je­va­ju­ći glo­bal­ni od­go­vor. Broj po­gi­nu­lih u pro­tek­le je tri go­di­ne na­ras­tao za oko 100.000, a pro­met­ne ne­sre­će sa­da su vo­de­ći uz­rok smr­ti dje­ce i mla­dih u do­bi od pet do 29 go­di­na, na­ve­la je zdrav­s­tve­na agen­ci­ja UN-a u no­vom iz­vješ­ću. Iz­vješ­će WHO-a o si­gur­nos­ti u pro­me­tu, te­me­lje­no na po­da­ci­ma do kra­ja 2016. go­di­ne, po­ka­zu­je da se sta­nje po­gor­ša­va. Sto­pa smrt­nos­ti po­seb­no je vi­so­ka u Afri­ci, u ko­joj gi­ne 26,6 oso­ba go­diš­nje na sva­kih 100.000 sta­nov­ni­ka u us­po­red­bi s 9,3 po­gi­nu­le oso­be na sva­kih 100.000 Eu­rop­lja­na. Eu­ro­pa je dio svi­je­ta s naj­ma­njom sto­pom smrt­nos­ti u pro­met­nim ne­sre­ća­ma. BINGO/49. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.