HDZ NEDODIRLJIV

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Boban Va­le­čić // AN­DREJ PLEN­KO­VIĆ

Una­toč svim afe­ra­ma s ko­ji­ma se u po­s­ljed­njih go­di­nu dana su­sreo HDZ i či­nje­ni­ci da vla­da­ju­će stran­ke u pra­vi­lu bi­lje­že pad rej­tin­ga dok su na vlas­ti, jer su pri­si­lje­ne do­no­si­ti i ne­ke ne­po­pu­lar­ne mje­re, pr­va ovo­go­diš­nja an­ke­ta naj­ve­ćoj stran­ci po­ka­zu­je bla­gi me­đu­mje­seč­ni rast od jed­nog pos­tot­nog bo­da.

Rej­ting Plen­ko­vi­će­ve eki­pe go­to­vo je is­ti kao u si­ječ­nju proš­le go­di­ne i vr­lo bli­zu rej­tin­gu ko­ji su ima­li na po­čet­ku man­da­ta. Tu je stran­ku u lis­to­pa­du 2016. go­di­ne, u pr­vom pos­li­je­iz­bor­nom Cro­de­mos­co­pu, po­dr­ža­va­lo 30,6 pos­to bi­ra­ča. No za HDZ je još važ­ni­ja či­nje­ni­ca da su po rej­tin­gu da­le­ko iz­nad svih dru­gih stra­na­ka, a ključ­ni pro­tiv­nik SDP za nji­ma za­os­ta­je čak 13 pos­tot­nih bo­do­va.

Ri­je­ši­li se Mosta

Do­bar i sta­bi­lan rej­ting vla­da­ju­ća stran­ka u do­broj mje­ri du­gu­je upra­vo pot­pu­nom ra­su­lu i bez­i­dej­nos­ti u naj­ve­ćoj opo­zi­cij­skoj stran­ci ko­ja se već go­di­nu dana bez­us­pješ­no po­ku­ša­va ri­je­ši­ti svog pred­sjed­ni­ka Da­vo­ra Ber­nar­di­ća.

Cro­de­mo­skop SDP-u, za raz­li­ku od zad­njeg Cro­ba­ro­me­tra, ipak da­je drugo, a ne tre­će mjes­to po po­pu­lar­nos­ti, stran­ka i

sav­la­dao je HDZ-ovu stra­nač­ku opo­zi­ci­ju kod gla­so­va­nja o ra­ti­fi­ka­ci­ji Is­tan­bul­ske ko­nven­ci­je, sklo­pio je pri­mi­rje s pred­sjed­ni­com, a ni­je mu na­ško­dio ni pro­s­vjed u Vu­ko­va­ru

S oči­tim ras­cje­pom unu­tar vlas­ti­tih re­do­va, iona­ko ri­jet­ke kva­li­tet­ne ini­ci­ja­ti­ve SDP-a jav­nost ne do­živ­lja­va oz­bilj­no pa SDP te­ško mo­že uda­ri­ti na Plen­ko­vi­ća

Ži­vom zi­du na euro­iz­bo­ri­ma u svib­nju mo­gla bi do­dat­no po­mo­ći i či­nje­ni­ca da su je­di­na euro­skep­tič­na op­ci­ja u Hr­vat­skoj, što bi ih mo­glo uči­ni­ti do­dat­no priv­lač­ni­ma di­je­lu bi­ra­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.