Uči­te­lji­cu te­re­te za ver­bal­no i fi­zič­ko na­si­lje nad dje­com

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Uči­te­lji­ca (60) op­tu­že­na je da je po­či­ni­la ukup­no 22 dje­la po­vre­de dje­te­to­vih pra­va, a op­tuž­ni­cu je pro­tiv nje po­dig­nu­lo Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Pu­li. Op­tu­že­na je da se od ruj­na 2016. do 13. pro­sin­ca 2017. u jed­noj os­nov­noj ško­li učes­ta­lo ne­pri­mje­re­no ver­bal­no i fi­zič­ki po­na­ša­la pre­ma uče­ni­ci­ma ko­ji­ma je bi­la raz­red­ni­ca. Či­ni­la je to iako je bi­la svjes­na da svo­jim po­na­ša­njem ugro­ža­va pra­vi­lan psi­hič­ki i emo­ci­onal­ni ra­zvoj vi­še ma­lo­ljet­nih učenika, a sve na­ve­de­no či­ni­la je ti­je­kom škol­ske go­di­ne 2016./2017. i pr­vog po­lu­go­di­šta škol­ske go­di­ne 2017./2018. Zbog nje­zi­na ne­pri­mje­re­nog po­na­ša­nja, svi uče­ni­ci bi­li su u in­ten­ziv­nom stra­hu, što je pre­ma sta­vu tu­ži­telj­stva ne­ga­tiv­no utje­ca­lo na nji­ho­vo sa­mo­po­uz­da­nje i sli­ku o se­bi, a iz­a­zi­va­lo im je sram te emo­ci­onal­nu i fi­zič­ku bol. Tu­ži­telj­stvo je u op­tuž­ni­ci pred­lo­ži­lo i da joj se pro­du­lje mje­re opre­za ko­je su joj iz­re­če­ne zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.