Vir ima naj­ve­ći rast tu­ris­tič­kih no­će­nja i do­la­za­ka u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Proš­la je 2018. go­di­na u tu­riz­mu na oto­ku Vi­ru bi­la re­kord­na i najuspješnija do­sad, od­nos­no naj­ma­nje je­da­na­es­ti put uzas­top­no obo­ren je pret­hod­ni re­kord­ni re­zul­tat u os­tva­re­nim tu­ris­tič­kim no­će­nji­ma i do­las­ci­ma. Go­di­na za na­ma ta­ko će os­ta­ti upam­će­na kao ona u ko­joj su sru­še­ni svi turistički rekordi: sa 2.526.516 no­će­nja Vir je pr­vi put sru­šio broj­ku od 2,5 milijuna, na­kon što je go­di­nu ra­ni­je pr­vi put do­se­gao dva milijuna, a s tim je po­dat­kom po­nov­no po­t­vr­dio ka­ko je naj­ja­ča des­ti­na­ci­ja Za­dar­ske županije. Ta­ko­đer je Vir po­pra­vio proš­lo­go­diš­nji pla­sman u „top 10“ka­da je bio de­se­ta na­ci­onal­na des­ti­na­ci­ja, a sada je na 7. mjes­tu, od­mah na­kon Du­brov­ni­ka (4.138.338), Ro­vi­nja (4.025.006), Po­re­ča (3.421.137), Me­du­li­na (2.814.423), Uma­ga (2.701.187) i Spli­ta (2.540.176), dok su iza Vi­ra os­ta­li Za­greb (2.521.747), Ma­li Lo­šinj (2.372.336) i de­se­ta Crik­ve­ni­ca (2.275.733). Ka­ko ni­su ras­la samo no­će­nja, ta­ko su i proš­lo­go­diš­nji do­las­ci na otok (155.099) bi­li re­kord­ni te pr­vi put u po­vi­jes­ti unu­tar naj­bo­ljih 40 u Hr­vat­skoj, od­nos­no na 37. mjes­tu. Sve u sve­mu, 2018. bi­la je još jed­na tu­ris­tič­ka go­di­na ko­ja je s os­tva­re­nim broj­ka­ma tu­ris­tič­kog pro­me­ta po­nu­di­la vr­hun­ski iz­a­zov u pla­ni­ra­nju slje­de­će se­zo­ne.

Šam­pi­on ne­ko­mer­ci­jal­nog tu­riz­ma

- Za­do­volj­ni smo os­tva­re­nim re­zul­ta­ti­ma, jer uka­zu­ju na ne­pre­kid­ni rast tu­ris­tič­kog pro­me­ta i kon­ti­nu­ira­ni ra­zvoj des­ti­na­ci­je. Šes­to mjes­to po no­će­nji­ma ko­je smo ima­li ve­ći dio go­di­ne, iz­mak­nu­lo nam je za sve­ga 14 ti­su­ća no­će­nja, dok nam za mjes­to u top 5 ne­dos­ta­je još 150 ti­su­ća no­će­nja. To nam je cilj za na­red­ni pe­ri­od, bi­ti me­đu naj­bo­ljih pet u Hr­vat­skoj i za­dr­ža­ti tu po­zi­ci­ju - ka­že na­čel­nik Op­ći­ne Vir i pred­sjed­nik virskog Tu­ris­tič­kog vi­je­ća Kris­ti­jan Ka­po­vić, ana­li­zi­ra­ju­ći proš­lo­go­diš­nji sta­tis­tič­ki turistički uči­nak. Ni­je u pi­ta­nju samo či­nje­nič­no oba­ra­nje pret­hod­nih sta­tis­tič­kih re­kor­da, već i naj­ve­ći po­rast u no­će­nji­ma i do­las­ci­ma u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. Ta­ko je na Vi­ru za­bi­lje­že­no 21,6 pos­to vi­še tu­ris­tič­kih no­će­nja ne­go la­ni (2.077.786), dok je dru­go­pla­si­ra­ni po ras­tu no­će­nja Split imao 15,9 pos­to vi­še ne­go u 2017., Za­greb je za­bi­lje­žio 10,5 pos­to ras­ta, Ro­vinj 5,3 pos­to, Du­brov­nik 4,5 pos­to itd. Turistički do­las­ci na otok Vir u 2018. go­di­ni za­bi­lje­ži­li su 24,8 pos­to ras­ta u od­no­su na lanj­ske po­dat­ke (124.284), što je ta­ko­đer naj­vi­še u Hr­vat­skoj, a Vir tra­di­ci­onal­no ima i naj­ve­ći broj no­će­nja u pro­sje­ku na des­ti­na­ci­ji (16,3), ili osjet­no vi­še od dru­go­pla­si­ra­ne Ma­lin­ske-Du­baš­ni­ce (9,77), Ro­goz­ni­ce (9,00) i Pa­ko­šta­na (8,80).

Vir je po­red to­ga šam­pi­on ne­ko­mer­ci­jal­nog tu­riz­ma u ci­je­loj Hr­vat­skoj – ima 1.799.145 os­tva­re­nih no­će­nja u ovoj kategoriji s naj­ve­ćim na­ci­onal­nim ras­tom od 22,2 pos­to (1.471.871 u 2017. go­di­ni) te naj­ve­ćim ras­tom do­la­za­ka od 31 pos­to. Re­kor­der je i po ras­tu ko­mer­ci­jal­nog tu­riz­ma: u 2017. go­di­ni imao je u ovoj kategoriji tu­ris­tič­ke sta­tis­ti­ke 605.925 no­će­nja, a u 2018. go­di­ni čak 727.371 ili 20 pos­to vi­še. Još su vi­še ras­li do­las­ci u ko­mer­ci­jal­nom tu­riz­mu, pa je u 2018. go­di­ni za­bi­lje­že­no 94.561 tu­ris­tič­kih do­la­za­ka u ko­mer­ci­jal­nom smje­šta­ju, ili za 21,1 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je (78.085). Samo u ovih se­dam na­ve­de­nih ka­te­go­ri­ja, od op­ćeg porasta do­la­za­ka i no­će­nja, pro­sječ­nih no­će­nja na des­ti­na­ci­ji te porasta do­la­za­ka i no­će­nja unu­tar ne­ko­mer­ci­jal­nog i ko­mer­ci­jal­nog smje­šta­ja, Vir je uvjer­lji­vi hr­vat­ski šam­pi­on. Dalj­nja ana­li­za struk­tur­nih po­da­ta­ka – po­rast do­ma­ćih tu­ris­ta u do­las­ci­ma i no­će­nji­ma, no­će­nja do­ma­ćih gos­ti­ju, po­rast no­će­nja i do­la­za­ka tu­ris­ta iz Ma­đar­ske, Slo­ve­ni­je i Njemačke – po­ka­za­la bi još naj­ma­nje pet-šest ka­te­go­ri­ja tu­ris­tič­kog pro­me­ta po ko­ji­ma je otok Vir naj­bo­lja do­ma­ća des­ti­na­ci­ja.

Tu­ris­ti iz 80-ak svjet­skih zemalja

Evo kom­plet­ne sta­tis­ti­ke za 2018. go­di­nu: do­ma­ći gos­ti ima­li su 1.359.067 no­će­nja (53,8 pos­to) s ras­tom od 17,4 pos­to (pri­je 1.157.670), dok su stran­ci za­bi­lje­ži­li 1.167.449 no­će­nja (46,2 pos­to) sa bit­no ve­ćim ras­tom od 26,9 pos­to (920.116 u 2017. go­di­ni). Ka­da go­vo­ri­mo o tu­ris­tič­kim do­las­ci­ma, Ma­đa­ri, Slo­ven­ci i Ni­jem­ci kao naj­broj­ni­ji, ali i svi dru­gi iz 80-ak zemalja svi­je­ta, os­tva­ri­li su 113.090 do­la­za­ka (72,9 pos­to) s vi­so­kim ras­tom od 23,9 pos­to, a do­ma­ći tu­ris­ti 42.009 (27,1 pos­to) uz po­ve­ća­nje od 27,2 pos­to u od­no­su na 2017. go­di­nu. Struk­tu­ra no­će­nja na Vi­ru od si­ječ­nja do kra­ja pro­sin­ca go­vo­ri ka­ko su na­kon Hr­va­ta naj­vi­še no­ći­li Slo­ven­ci (280.857), po­tom Ni­jem­ci (230.609) te Ma­đa­ri (177.715). Je­di­ni ko­ji se za­sad pri­bli­ža­va­ju ve­li­koj vir­skoj tu­ris­tič­koj troj­ci su Slo­va­ci (108.612), a on­da sli­je­de na­ci­je is­pod 100 ti­su­ća: Če­ška (94.001), Polj­ska (65.975), Aus­tri­ja (65.588), Bos­na i Her­ce­go­vi­na (64.144) te Šved­ska (11.973) i Švi­car­ska (11.098). Velika trojka u no­će­nji­ma ima pri­mat i u do­las­ci­ma; naj­vi­še Ma­đa­ri (23.558), pa Slo­ven­ci (18.292) i Ni­jem­ci (18.068). Slo­va­ci (12.833) i Če­si (10.202) za­dr­ža­li su svo­je po­zi­ci­je iza ne­do­dir­lji­ve troj­ke, dok su Bo­san­ci i Her­ce­gov­ci (9.005) nad­ma­ši­li Po­lja­ke (7.821), Aus­tri­jan­ce (5.500), Ta­li­ja­ne (1.105) i de­se­te Šve­đa­ne (847). Ti­je­kom 2018. go­di­ne Vir su po­sje­ti­li tu­ris­ti iz 80ak svjet­skih zemalja, me­đu ko­ji­ma Či­le­an­ci, Taj­lan­đa­ni, Ar­gen­tin­ci, Bra­zil­ci, In­dij­ci, Fin­ci, Is­lan­đa­ni, Ka­zah­s­tan­ci, In­do­ne­ža­ni, Mek­si­kan­ci, Iz­ra­el­ci, Ja­pan­ci, Tu­ni­ža­ni, Es­ton­ci, Ir­ci, Bu­ga­ri i broj­ni dru­gi.

Spek­takl pros­la­ve No­ve go­di­ne na otvo­re­nom bio je turistički vr­hu­nac re­kord­ne 2018.

Vir je omi­lje­na žu­pa­nij­ska cik­lo­tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.