Dra­žen­ka An­dra­šek: Žene pos­ti­žu ču­des­ne stva­ri kad se po­dr­ža­va­ju

ŽENE I PO­DU­ZET­NIŠ­TVO PRO­JEKT ČA­SO­PI­SA ZA­POS­LE­NA I VE­ČER­NJEG LIS­TA “MEN­TOR­STVO KAO OBLIK NETWOR­KIN­GA ME­ĐU ŽE­NA­MA”

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Na­kon di­plo­me iz ma­kro­eko­no­mi­je na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu, put ju je odveo u gra­fič­ku in­dus­tri­ju te je slje­de­ćih de­set go­di­na pro­ve­la u pro­da­ji, od če­ga osam na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma u ti­ska­ra­ma Ra­din print, Gra­fič­ki za­vod Hr­vat­ske i Is­tra­gra­fi­ka. Po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne pak di­rek­to­ri­ca je ti­skar­ske dje­lat­nos­ti u Na­rod­nim no­vi­na­ma, a u me­đu­vre­me­nu za­vr­ši­la je i pos­li­je­di­plom­ski znans­tve­ni stu­dij iz Fi­nan­ci­ja po­du­ze­ća ta­ko­đer na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu. Ri­ječ je o Dra­žen­ki An­dra­šek, još jed­noj od mentorica u za­jed­nič­kom pro­jek­tu ča­so­pi­sa Za­pos­le­na i Ve­čer­njeg lis­ta “Men­tor­stvo kao oblik networ­kin­ga me­đu že­na­ma”.

Do­bro­na­mjer­nost i is­kre­nost

– Du­bo­ko vje­ru­jem u sna­gu žen­skog men­tor­stva i važ­nost na­gla­ša­va­nja ko­li­ko je ono bit­no za ra­zvoj mla­dih pos­lov­nih že­na. Ka­da žene s vi­še is­kus­tva i “odi­gra­nih utak­mi­ca” pru­že pot­po­ru mla­dim že­na­ma na po­čet­ku nji­ho­vih ka­ri­je­re ili kod pos­lov­nih pre­kret­ni­ca, ohra­bru­ju ih da one to is­to uči­ne jed­nog dana dru­gim mla­dim že­na­ma. I ta­ko se po­zi­tiv­ni efek­ti men­tor­stva ši­re. Po­mo­ću do­brog men­to­ra mla­de žene lakše i br­že stek­nu po­vje­re­nje u vlas­ti­tu ka­ri­je­ru te vlas­ti­tu spo­sob­nost obav­lja­nja po­treb­nih za­da­ta­ka i do­no­še­nja pos­lov­nih od­lu­ka. Re­zul­tat je vi­še že­na na ru­ko­vo­de­ćim po­lo­ža­ji­ma, a to je ne­dvoj­be­no dobra stvar s eks­po­nen­ci­jal­no po­zi­tiv­nim učin­ci­ma, ne samo za si­tu­aci­ju že­na u druš­tvu, već i za druš­tvo op­će­ni­to – po­jas­ni­la je Dra­žen­ka An­dra­šek ko­li­ko je i za­što men­to­ri­ra­nje me­đu že­na­ma bit­no za nji­hov pos­lov­ni us­pjeh. No, je­su li žene sprem­ne is­kre­no i do­bro­na­mjer­no po­mo­ći jed­na dru­goj te je­su li me­đu­sob­no so­li­dar­ne? – Moj je od­go­vor - da. Za­is­ta vje­ru­jem u žen­sku so­li­dar­nost te do­bro­na­mjer­nost i is­kre­nost že­na jed­nih pre­ma dru­gi­ma. Svjes­na sam da pos­to­je mno­gi pri­mje­ri ko­ji do­ka­zu­ju su­prot­no, ali vri­je­me je da se pres­ta­ne to­li­ko na­gla­ša­va­ti da je že­na že­ni naj­ve­ći ne­pri­ja­telj, te se poč­nu is­ti­ca­ti po­zi­tiv­ni pri­mje­ri u ko­ji­ma žene po­ti­ču jed­na dru­gu, ve­se­le se us­pje­si­ma dru­gih že­na i is­ti­ču ih. Žene do­is­ta pos­ti­žu ču­des­ne stva­ri ka­da se me­đu­sob­no po­dr­ža­va­ju. I to je sta­nje svi­jes­ti ko­je tre­ba pro­bu­di­ti i na njemu in­zis­ti­ra­ti, ka­ko svi mi za­jed­no u svom pri­vat­nom i pos­lov­nom okru­že­nju, ta­ko i ši­re, pu­tem me­di­ja. Po­treb­no je uvi­jek kre­nu­ti od se­be i svo­jih pos­tu­pa­ka. Ako će­mo mi sa­me pris­tu­pa­ti is­kre­no i do­bro­na­mjer­no dru­gim že­na­ma, neo­vis­no ima­mo li pret­hod­na lo­ša is­kus­tva ili ne, vra­tit će nam se na is­ti po­zi­ti­van na­čin – jas­na je u svo­joj po­ru­ci di­rek­to­ri­ca u Na­rod­nim no­vi­na­ma na­vo­de­ći kao pri­mjer i svo­ja is­kus­tva.

Uče­nje iz po­gre­ša­ka

– U svo­joj ka­ri­je­ri ni­sam ima­la for­mal­nog men­to­ra ili men­to­ri­cu, ali sam ima­la pri­li­ku su­ra­đi­va­ti s ve­li­kim bro­jem iz­u­zet­no spo­sob­nih i ve­li­kih lju­di od ko­jih sam mno­go na­uči­la i učim ci­je­lo ovo vri­je­me. No, iz­dvo­ji­la bih jed­nu iz­u­zet­nu že­nu na mom pr­vom pos­lu, od­mah na­kon stje­ca­nja di­plo­me. U ne­for­mal­nim raz­go­vo­ri­ma ta je že­na čes­to na­ma pri­prav­ni­ci­ma na sli­ko­vit i du­ho­vit na­čin pre­pri­ča­va­la svo­je naj­ve­će pos­lov­ne po­gre­ške, ne­dvo­smis­le­no nas ta­ko uče­ći da su po­gre­ške dio sva­kog pos­la, i ži­vo­ta op­će­ni­to. Ne­ma te us­pješ­ne oso­be ko­ja na svom pu­tu ni­je po­ne­kad ra­di­la i naj­ba­nal­ni­je po­gre­ške. Ono što je bit­no jest – ne do­pus­ti­ti da nas po­gre­ške obes­hra­bre. Po­treb­no je na­uči­ti iz sva­ke po­gre­ške te hra­bro kre­nu­ti da­lje. Is­to vri­je­di i za pro­ble­me. Ne pos­to­ji pro­blem ko­ji ne­ma rje­še­nje. Ka­da ne pos­to­je oči­ta i ko­nven­ci­onal­na rje­še­nja za ne­ki pro­blem, po­treb­no je pro­mi­je­ni­ti pris­tup pro­ble­mu, uze­ti ma­lo vre­me­na i rje­še­nje se na­met­ne samo po se­bi – ka­za­la je Dra­žen­ka An­dra­šek ko­ja men­tor­stvo vi­di kao dvos­tran put od ko­jeg po­zi­tiv­ne učin­ke ima­ju obje stra­ne, jer ra­di se o po­ti­caj­nom i in­s­pi­ra­tiv­nom od­no­su te­me­lje­nom na po­vje­re­nju, is­kre­nos­ti i uza­jam­nom po­što­va­nju. Ipak, is­ti­če, us­pješ­nost men­tor­stva ovi­si o to­me ko­li­ko su obje stra­ne sprem­ne ulo­ži­ti u nje­ga. Go­vo­re­ći o od­li­ka­ma dobrih mentorica na­bra­ja da su to: ne­se­bič­nost u di­je­lje­nju svo­jih vje­šti­na, zna­nja i struč­nos­ti s men­to­ri­ra­nom oso­bom, pris­tu­pač­nost, dos­tup­nost i spo­sob­nost slu­ša­nja, is­kre­nost, en­tu­zi­ja­zam, objek­tiv­nost i pra­ved­nost te spo­sob­nost da­va­nja kons­truk­tiv­nih po­vrat­nih in­for­ma­ci­ja. Pri­tom na­gla­ša­va da ni­je bit u da­va­nju go­to­vih rje­še­nja već u pru­ža­nju po­dr­ške i kroz pri­če o vlas­ti­tim is­kus­tvi­ma mo­ti­vi­ra­nju men­to­ri­ra­ne oso­be da sa­mos­tal­no raz­miš­lja te kroz za­jed­nič­ku in­te­rak­ci­ju do­đe do vlas­ti­tih rje­še­nja. – Žene ko­je pos­tig­nu us­pjeh vlas­ti­tim sna­ga­ma i do­đu do ne­ke po­zi­ci­je u druš­tvu ili na pos­lu, s ko­jom su za­do­volj­ne, em­pa­tič­ni­je su pre­ma dru­gim že­na­ma. Že­na ko­ja svo­jim sna­ga­ma do­đe do ci­lja ni­je za­bo­ra­vi­la put ko­jim je pro­la­zi­la i ka­ko joj na is­tom ni­su uvi­jek cvje­ta­le ru­že te joj je po­ne­kad ma­lo ne­dos­ta­ja­lo da odus­ta­ne, ali ni­je, i baš iz to­ga raz­lo­ga že­li bi­ti tu za dru­ge žene. A vje­ru­jem i da ni­ka­da ne za­bo­ra­ve na one žene ko­je su na tom pu­tu bi­le uz njih kao podrška – za­klju­ču­je Dra­žen­ka An­dra­šek.

MEN­TOR­STVO JE POTICAJAN OD­NOS PO­VJE­RE­NJA, IS­KRE­NOS­TI I PO­ŠTO­VA­NJA

ŽENE KO­JE POS­TIG­NU US­PJEH VLAS­TI­TIM SNA­GA­MA, EM­PA­TIČ­NI­JE SU PRE­MA DRU­GIM ŽE­NA­MA

ODLIKE DOBRIH MENTORICA: ne­se­bič­nost, pris­tu­pač­nost, dos­tup­nost, spo­sob­nost slu­ša­nja, is­kre­nost, en­tu­zi­ja­zam, objek­tiv­nost, pra­ved­nost...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.