Ovaj film sni­man u Spli­tu kon­ku­ri­ra za na­gra­du Oscar

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Zo­ran Vi­tas CR­NO-BIJELA SLI­KA POKORIO CAN­NES

U do­ma­ćim se ki­ni­ma po­čeo pri­ka­zi­va­ti “Hlad­ni rat” polj­skog re­da­te­lja Pawe­la Pawli­kow­skog. Polj­ski re­da­telj ko­ji se za “Idu”, film smje­šten u vri­je­me ne­po­sred­no na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta već oki­tio jed­nim Os­ca­rom za naj­bo­lji stra­ni film 2013. go­di­ne, po­no­vo nam je is­po­ru­čio in­tri­gant­no i vr­hun­sko film­sko os­tva­re­nje. Po­brao je “Hlad­ni rat” već na­ra­mak na­gra­da uklju­ču­ju­ći Zlat­nu pal­mu i na­gra­du za naj­bo­ljeg re­da­te­lja u Can­ne­su, uz po­hva­le prak­tič­no na­kon sva­kog pri­ka­zi­va­nja. S ovim fil­mom upoz­na­li smo se već na Sarajevo Film Fes­ti­va­lu dok ga je hr­vat­ska pu­bli­ka pre­mi­jer­no mo­gla vi­dje­ti u Vu­ko­va­ru kra­jem ko­lo­vo­za.

Skan­dal oko Ja­me­sa Bon­da

Ne tre­ba bi­ti sra­me­ž­ljiv pa ne spo­me­nu­ti ka­ko su sve te na­gra­de i po­hva­le oprav­da­ni. Pawli­kow­ski je lju­bav­nu pri­ču o ci­je­nje­nom pi­ja­nis­tu i di­ri­gen­tu Wik­to­ru i mla­doj Zu­li ra­dio s po­seb­nom emo­ci­jom jer se li­ko­vi te­me­lje na nje­go­vim ro­di­te­lji­ma s ko­ji­ma glav­ni li­ko­vi di­je­le i ime­na.

Do­dat­nu draž auri ovog fil­ma da­ju i me­dij­ski na­vo­di ka­ko je Dan­ny Boyle na­pus­tio sni­ma­nje no­vog Ja­me­sa Bon­da jer Daniel Cra­ig ni­je kao glav­nog ne­ga­tiv­ca že­lio To­ma­sza Ko­ta ko­ji u “Hlad­nom ra­tu” tu­ma­či ulo­gu Wik­to­ra.

Do­ma­ćoj će pu­bli­ci no­vi ura­dak Pawli­kow­skog bi­ti in­te­re­san­tan i zbog či­nje­ni­ce da je di­je­lom sni­man u Spli­tu, u njemu se po­jav­lju­ju i na­ši glum­ci Slav­ko So­bin i Dra­žen Ši­vak, a iz­vo­de se i ne­ke na­rod­ne pje­sme s ovog po­dru­čja. No sva­ka­ko bi bi­lo kraj­nje ne­pra­ved­no mo­ti­vi­ra­ti pu­bli­ku da samo zbog sve­ga to­ga ode po­gle­da­ti “Hlad­ni rat”. Iz­nim­no in­tri­gant­na pri­ča o lju­ba­vi iz­me­đu Wik­to­ra i Zu­le na­pros­to je iz­vr­stan film. U rad­nji ko­ja se odvi­ja ti­je­kom po­li­tič­ki tur­bu­lent­nih 50tih go­di­na u Polj­skoj Wik­tor s ko­le­gi­com Ire­nom or­ga­ni­zi­ra audi­ci­je za mla­de iz ru­ral­nih po­dru­čja ko­ji su volj­ni pris­ta­ti na zah­tjev­no uvjež­ba­va­nje i iz­ved­bu pri­red­be polj­skih kul­tur­nih obi­ča­ja. Jed­na od mla­dih dje­vo­ja­ka ko­ja se pri­ja­vi na audi­ci­ju je i Zu­la. Iz­me­đu Wik­to­ra i Zu­le usko­ro se ra­zvi­ja snaž­na ro­man­sa, a pri­red­ba pos­ta­je ve­li­ki hit zbog če­ga se njih dvo­je kons­tant­no na­la­ze na pro­pu­to­va­nji­ma Eu­ro­pom. Pri­li­kom po­sje­ta Ber­li­nu, Wik­tor pred­lo­ži Zu­li da po­bjeg­nu na za­pad, ali

Pawli­kow­ski je slič­nu fo­to­gra­fi­ju ko­ris­tio i u Os­ca­rom na­gra­đe­nom fil­mu “Ida” 2013. go­di­ne

Osvo­jio je Zlat­nu pal­mu i na­gra­du za naj­bo­ljeg re­da­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.