Jeff Be­zos i su­pru­ga MacKen­zie

PO­ČI­NJE NAJSKUPLJI RA­ZVOD U PO­VI­JES­TI

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ana Ten­že­ra

Naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu Jeff Be­zos, os­ni­vač i glav­ni di­rek­tor Ama­zon.co­ma, “te­žak” go­to­vo 137 mi­li­jar­di do­la­ra, sa su­pru­gom MacKen­zie na­pi­sao je na Twit­te­ru da je nji­ho­vu bra­ku, na­kon 25 go­di­na, do­šao kraj.

- Že­li­mo da lju­di zna­ju što se zbi­va u na­šim ži­vo­ti­ma. Kao što na­ša obi­telj i bli­ski pri­ja­te­lji već zna­ju, na­kon du­gog raz­dob­lja odvo­je­nog ži­vo­ta, od­lu­či­li smo se na ra­zvod, a naš od­nos os­tat će pri­ja­telj­ski. Osje­ća­mo se ja­ko sret­ni­ma što smo sre­li jedno drugo u ži­vo­tu i du­bo­ko smo za­hval­ni za sva­ku go­di­nu ko­ju smo pro­ve­li za­jed­no u bra­ku. Da smo pri­je 25 go­di­na zna­li da će­mo se ras­ta­ti, sve­jed­no bi­smo sve po­no­vi­li. Ima­li smo di­van za­jed­nič­ki ži­vot kao brač­ni par i vi­di­mo div­nu bu­duć­nost pred na­ma, kao ro­di­te­lji, pri­ja­te­lji, part­ne­ri u za­jed­nič­kim pos­lo­vi­ma i pro­jek­ti­ma te kao po­je­din­ci u vlas­ti­tim pos­lo­vi­ma i avan­tu­ra­ma. Iako će sve bi­ti raz­li­či­to, os­ta­je­mo obi­telj i os­ta­je­mo dra­gi pri­ja­te­lji, na­pi­sa­li su pe­de­set­če­tve­ro­go­diš­nji Be­zos i nje­go­va šest go­di­na mla­đa su­pru­ga MacKen­zie u obja­vi. Ako par od­lu­či ras­ta­ti se u Wa­shin­g­to­nu gdje ži­ve i gdje je sje­di­šte Ama­zo­na, bo­gat­stvo se di­je­li na­po­la jer se ra­ču­na kao za­jed­nič­ka ste­če­vi­na ti­je­kom bra­ka, osim ako ne pos­to­ji pred­brač­ni ili ugo­vor ko­ji su sklo­pi­li ti­je­kom bra­ka. U sva­kom slu­ča­ju, po­dje­la imo­vi­ne Be­zo­so­vih bit će vr­lo kom­pli­ci­ra­na jer obo­je nas­tav­lja­ju za­jed­nič­ke pos­lo­ve, Ama­zon je os­no­van ti­je­kom bra­ka, a pri­ča se i da je dio stra­te­škog pro­gra­ma za ra­zvi­tak mre­že na­pi­san dok je par pu­to­vao autom iz New Yor­ka u Se­at­tle. Nje­go­vo se bo­gat­stvo u po­s­ljed­njih pet go­di­na samo po­ve­ća­va­lo, a ča­so­pis For­bes je pri­je pet go­di­na pro­ci­je­nio da iz­no­si oko 32 mi­li­jar­de do­la­ra. Da­nas Jeff Be­zos “te­ži” 136,9 mi­li­jar­di, no taj iz­nos ovi­si o kre­ta­nju ci­je­na di­oni­ca Ama­zo­na či­ji je on ve­ćin­ski vlas­nik (16,3) ta­ko da su i di­oni­ča­ri sad za­bri­nu­ti za ra­zvoj do­ga­đa­ja. Po­di­je­le li bo­gat­stvo na dva jed­na­ka di­je­la, MacKen­zie će pos­ta­ti naj­bo­ga­ti­ja že­na na svi­je­tu, a Jeff i da­lje os­ta­je pr­vi bo­ga­taš pla­ne­ta.

Vjen­ča­li su se 1992., a Jeff je os­no­vao Ama­zon dvi­je go­di­ne kas­ni­je u ga­ra­ži obi­telj­skog do­ma. Ne­ko­li­ko sa­ti na­kon obja­ve o ra­zvo­du, ame­rič­ki me­di­ji po­če­li su pi­sa­ti o Be­zo­so­voj afe­ri s biv­šom pre­zen­te­ri­com FOX te­le­vi­zi­je La­uren San­c­hez te tvr­de da je ona pre­su­di­la bra­ku. Na­vod­na Jef­fo­va no­va cu­ra još je u bra­ku s bro­ke­rom hol­lywo­od­skih zvi­jez­da Pa­tric­kom Whi­te­sel­lom ko­ji ih je, ka­ko ne­ki tvr­de, i upoz­nao. San­c­hez je za­klju­ča­la svo­je pro­fi­le na druš­tve­nim mre­ža­ma i ni­je htje­la ko­men­ti­ra­ti gla­si­ne.

Re­kor­der bra­ko­ra­zvod­nih par­ni­ca do­sad je bio Dmi­trij Ri­bo­lov­ljev, ru­ski mi­li­jar­der, biz­ni­smen, inves­ti­tor i vlas­nik no­go­met­nog kluba AS Monaco, ko­ji je svo­joj biv­šoj su­pru­zi Ele­ni mo­rao is­pla­ti­ti 4,020.555.987 švi­car­skih fra­na­ka. Sli­je­di ga Alec Wil­dens­te­in i nje­go­va su­pru­ga Jo­ceyln - ra­zvod se pro­cje­nju­je na ne­vje­ro­jat­nih 3,8 mi­li­jar­di do­la­ra.

Me­dij­ski mo­gul Rupert Mur­doch s An­ne Marie Tory na­go­dio se za ras­po­dje­lu 1,7 mi­li­jar­di do­la­ra imo­vi­ne i još 100 milijuna do­la­ra go­to­vi­ne. Ra­zvo­dom od Ber­ni­eja Ec­cles­to­nea, nje­go­va su­pru­ga Sla­vi­ca ni­je se oko­ris­ti­la. Služ­be­ni sud­ski do­ku­men­ti ot­kri­va­ju da je pre­ma spo­ra­zu­mu iz 2009. Bernie na­kon ra­zvo­da do­bio 300 milijuna fun­ti iz fon­da “Bam­bi­no Trust” ko­ji je de­ve­de­se­tih os­no­vao da bi iz­bje­gao po­rez. Sla­vi­ca mu taj iz­nos ot­pla­ću­je u ra­ta­ma i da­je mu 60 milijuna fun­ti go­diš­nje.

La­uren San­c­hez na­vod­no je no­va lju­bav naj­bo­ga­ti­jeg čo­vje­ka na svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.