LI­NO ODRE­DIO PRA

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Damir Mr­vec // Mün­c­hen

hr­vat­ski iz­bor­nik Ru­ko­me­ta­ši Hr­vat­ske da­nas otva­ra­ju Svjet­sko prvenstvo u Nje­mač­koj i Dan­skoj utak­mi­com pro­tiv Is­lan­da (18 sa­ti). Tre­ći će­mo put jedno ve­li­ko na­tje­ca­nje otvo­ri­ti su­sre­tom pro­tiv Is­lan­đa­na. Do sada smo ih po­bi­je­di­li na otva­ra­nju EP-a u Sr­bi­ji 2012. i Olim­pij­skih iga­ra u Ate­ni 2004. Ovo nam je 13. put da igra­mo na SP-u i do sada smo iz­gu­bi­li samo jed­nom na po­čet­ku tur­ni­ra, 2003. u Por­tu­ga­lu od Ar­gen­ti­ne.

Do­bro sam pro­učio Is­land

– Vra­tio sam se u Nje­mač­ku na­kon 12 go­di­na. Samo, te 2007. doš­li smo na SP kao fa­vo­ri­ti za zla­to. Na pret­hod­na dva bi­li smo pr­vi i dru­gi pa su i oče­ki­va­nja bi­la velika. Sada, 12 go­di­na kas­ni­je, ni­smo u toj po­zi­ci­ji. Sada se bo­ri­mo da bu­de­mo me­đu pr­vih se­dam da bi­smo osi­gu­ra­li kva­li­fi­ka­cij­ski tur­nir za od­la­zak na Olim­pij­ske igre u To­kio 2020. – ka­že iz­bor­nik Li­no Čer­var.

Do­bro, ni­je da smo sad baš ta­ko sla­bi, uos­ta­lom ni­smo bi­li ni­kak­vi fa­vo­ri­ti ni pri­je dvi­je go­di­ne u Fran­cu­skoj pa smo uma­lo igra­li fi­na­le.

– Is­ti­na. Daj Bo­že da se ne­što slič­no do­go­di i ov­dje – is­tak­nuo je Čer­var.

Samo da se opet ne do­go­di ne­ka­kav pro­ma­še­ni sed­me­rac?

– Uh, znam da ću mo­ra­ti ja­ko do­bro raz­mis­li­ti ako do­đe tre­nu­tak da o tom sed­mer­cu ovi­si važ­na po­bje­da ili osva­ja­nje me­da­lje. Ne­moj­te stav­lja­ti taj pri­ti­sak – na­ša­lio se ma­lo Čer­var. Is­land ste do­bro pro­uči­li? – Je­sam. Po­gle­dao sam snim­ke nji­ho­vih pri­prem­nih utak­mi­ca pro­tiv Nor­ve­ške, Ni­zo­zem­ske i Bra­zi­la. Znam i za dvi­je pro­mje­ne ko­je su mo­ra­li na­pra­vi­ti zbog oz­lje­de Si­gur­d­sso­na, nji­ho­va naj­i­skus­ni­jeg igra­ča, i Ka­ra­sso­na. Do­la­skom Gud­mun­d­sso­na za iz­bor­ni­ka ma­lo su pro­mi­je­ni­li stil igre. Igra­ju u obra­ni dos­ta agre­siv­no, bo­ga­ti­ji su za dvi­je no­ve obra­ne. Dak­le, ne igra­ju vi­še kao ne­ka­da samo 6-0 u obra­ni – ka­že Čer­var.

Nji­ho­va naj­ja­ča ka­ri­ka je Al­mar Pal­mar­sson, igrač Bar­ce­lo­ne.

– Da, oko nje­ga se sve vr­ti. On je tre­ner na par­ke­tu – is­tak­nuo je Li­no.

Ima­ju i za­nim­lji­vih mla­dih igra­ča?

– Mo­žda sam se ma­lo iz­ne­na­dio ko­li­ko im pri­li­ke u igri da­je iz­bor­nik. Mo­rat će­mo i na njih pri­pa­zi­ti.

Ka­kav im je sus­tav igre u na­pa­du?

– Dos­ta ja­san. Ima­ju rje­še­nja i pro­tiv plit­ke i pro­tiv duboke zo­ne. Ima­ju dva vi­so­ka, ali i dva ni­ža igra­ča na mjes­tu li­je­vog vanj­skog. Ne­kad zna­ju iz­a­ći iz sus­ta­va pa odi­gra­ju ne­što kre­ativ­no.

Mi­je­nja­ju li igra­če obra­na-na­pad?

– Ima­ju dva igra­ča ko­ja mi­je­nja­ju. Ima­ju dva spe­ci­jal­ca za obra­nu, no uvi­jek igra samo je­dan.

Kak­vu će­mo Hr­vat­sku gle­da­ti na otva­ra­nju SP-a?

Ne­ma­mo po­raz od Is­lan­da

– Mi smo se mo­ra­li pri­la­go­di­ti si­tu­aci­ji da ne­ma­mo kla­sič­nog šu­te­ra na mjes­tu li­je­vog vanj­skog. Ne­dos­ta­jat će nam Ma­mić svo­jom vi­si­nom i šu­te­vi­ma, bez ob­zi­ra na to što će net­ko re­ći da ne igra pu­no u Ki­el­cu. Mi će­mo se os­lo­ni­ti naj­vi­še na tro­ji­cu igra­ča vanj­ske li­ni­je ko­ji ima­ju zna­nje i vje­šti­ne. To su Duv­njak, Ka­ra­čić i Cin­drić. Mo­rat će­mo igra­ti dis­ci­pli­ni­ra­ni­je ne­go ina­če. Ne­ma mjes­ta ras­troš­nos­ti u na­pa­du jer su­par­nik će to zna­ti ite­ka­ko kaz­ni­ti po­go­ci­ma. A to nam ni­je cilj. U obra­ni će­mo mo­ra­ti igra­ti čvr­sto i po­ku­ša­ti pre­ko na­ših br­zih igra­ča, Štr­le­ka, Hor­va­ta ili Man­di­ća, pos­ti­ći što vi­še la­ga­nih po­go­da­ka. Jer, pro­tiv pos­tav­lje­ne obra­ne imat će­mo vi­še pro­ble­ma .

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.