SVI PU­TE­VI VO­DE U TUR­SKI LUKSUZ

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci

Tri hr­vat­ska kluba, Di­na­mo, Ri­je­ka i Haj­duk, os­nov­ni dio pri­pre­ma odra­dit će iz­van Hr­vat­ske, Ri­je­ka u Por­tu­ga­lu, a Di­na­mo i Haj­duk u Tur­skoj. Os­ta­lih se­dam pr­vo­li­ga­ša pri­pre­mat će se u Hr­vat­skoj, do­bar dio njih bit će u Is­tri, a ne­ki se iz svo­jih klup­skih trav­nja­ka ne­će ni mak­nu­ti. Od klu­bo­va iz gor­nje po­lo­vi­ce ta­bli­ce Osi­jek i Lo­ko­mo­ti­va će u Istru, a Go­ri­ca – kod ku­će.

Na­prav­lje­no sto­ti­njak te­re­na

Di­na­mo i Haj­duk od­la­ze u Tursku već go­di­na­ma, ta­ko su u sri­je­du, sva­ki na svoj na­čin, sti­gli u Be­lek. Di­na­mo je ta­mo po­seb­no rado vi­đen gost jer uvi­jek od­sje­da u naj­bo­ljem ho­te­lu. No, ka­ko im sve or­ga­ni­zi­ra Emir Diz­da­re­vić sa svo­jom agen­ci­jom, ima­ju pla­vi, kao i svi klu­bo­vi s ovih pros­to­ra,i po­seb­nu ci­je­nu. Si­gur­no ne­će pla­ća­ti re­dov­nu ci­je­nu u Reg­num Carya Golf &Spa re­sor­tu či­ja je ci­je­na za noć na ak­ci­ji, pu­tem tu­ris­tič­kih agen­ci­ja, tre­nu­tač­no 1700 ku­na. Kad ne­ma ak­cij­ske ci­je­ne, on­da je to 2000 ku­na po oso­bi na noć. A u eks­pe­di­ci­ji Di­na­ma si­gur­no je vi­še od 50 lju­di pa mo­že­te za­mis­li­ti ko­li­ko bi ko­šta­lo da pla­ća­ju pu­nu ci­je­nu.

Ne­ko­li­ko je raz­lo­ga zbog ko­jih Di­na­mo, Ri­je­ka i Haj­duk na pri­pre­me od­la­ze u ino­zem­s­tvo, a ne u Istru. Ipak je ri­ječ o znat­no druk­či­joj kli­mi. Iako u Is­tri ili kod nas na Ja­dra­nu zi­mi zna bi­ti vr­lo ugod­no, kad smo s pla­vi­ma ti­je­kom ne­ko­li­ko se­zo­na iš­li u Pu­lu ili Me­du­lin do­ga­đa­lo se da tem­pe­ra­tu­ra bu­de oko ni­šti­ce, pa i da te­re­ni bu­du za­mrz­nu­ti.

– Velika je raz­li­ka u kli­mi, ov­dje u An­talyi zna bi­ti i 20 stup­nje­di va, ne­ma šan­se da bi­lo ko­ji te­ren bu­de za­mrz­nut. K to­me, velika je raz­li­ka i u broj­nos­ti i u kva­li­te­ti trav­nja­ka. U zad­nje vri­je­me u Be­le­ku je na­prav­lje­no sto­ti­njak (!) no­go­met­nih te­re­na, a o ho­te­li­ma i ne tre­ba ni go­vo­ri­ti – ka­zao nam je Diz­da­re­vić.

Hr­vat­ska je tu­ris­tič­ka zem­lja, do­is­ta ima mno­go ja­ko dobrih ho­te­la, ali to što je na­prav­lje­no u Be­le­ku je ne­vje­ro­jat­no. Taj gra­dić ima svo­jih 750 sta­nov­ni­ka, a kad su ho­tel­ski ka­pa­ci­te­ti pu­ni, ima 11.000 ži­te­lja. Ima sva­ko­ja­kih vr­sta smje­šta­ja, ali mno­go je re­sor­ta ko­ji nu­de sve što jed­noj mom­ča- tre­ba. Luk­suz­ni su, s wel­l­ness cen­tri­ma kak­ve smo ri­jet­ko gdje vi­đa­li, s ba­ze­ni­ma, ali i no­go­met­nim te­re­ni­ma. Di­na­mov re­sort ima tri vr­hun­ska no­go­met­na te­re­na i pla­vi se iz svo­je ba­ze ne mi­ču, su­par­ni­ci do­la­ze k nji­ma, re­sort na­pu­šta­ju samo kad ima­ju slo­bod­no pos­li­je­pod­ne pa odu u Be­lek ili An­talyu u šo­ping.

Di­na­mo si je još olak­šao put, iako ni to baš ni­je jef­ti­no, u An­talyu je sti­gao char­ter ta­ko da ni­je iz­gu­bio ni dana na put, a Haj­duk je imao te­ži put, već u utorak auto­bu­som je išao u Za­greb, u sri­je­du le­tio pr­vo za Is­tan­bul, pa za An­talyu i on­da auto­bu­som u ba­zu u Be­lek. Di­na­mo bi vre­men­ski iz­gu­bio is­to kao da je išao svo­jim auto­bu­som u Pu­lu, a ta­mo bi se on­da sva­ki dan mo­rao vo­zi­ti s tre­nin­ga na tre­ning. A on­da je pro­blem te­re­na ko­jih ne­ma do­volj­no i ni­su ta­ko kva­li­tet­ni. Kad ih je ma­lo, pu­no mom­ča­di tre­ni­ra na nji­ma, mo­ra se ra­di­ti ras­po­red, ne mo­že se tre­ni­ra­ti kad tre­ner po­že­li, a kad je pu­no mom­ča­di na ma­lo trav­nja­ka, br­zo se uni­šte. I tre­ći ve­li­ki raz­log za­što se oda­bi­re Tur­ska su su­par­ni­ci. Broj­ni ho­te­li u Be­le­ku pu­ni su no­go­met­nih mom­ča­di i la­ko je na­ći spa­ring-part­ne­ra.

Do­la­zi ci­je­la na­ša re­gi­ja

– Ima­mo pu­no pos­la u agen­ci­ji, stal­no nam do­la­ze mom­ča­di iz raz­nih kra­je­va svi­je­ta. Od hr­vat­skih klu­bo­va tu su Di­na­mo i Haj­duk, pa Slo­ven­ci Ma­ri­bor, Olimpija, Mu­ra, Ce­lje, po­la klu­bo­va iz BiH po­t­vr­di­lo je do­la­zak, po­la je raz­miš­lja­lo, ali či­ni se da će sko­ro svi sti­ći zbog sni­je­ga u BiH, po­la klu­bo­va iz sr­p­ske li­ge već je ov­dje, Zvezda, Partizan, Voj­vo­di­na, Vo­ždo­vac, Rad pa i dru­go­li­ga­ši. Dos­ta je bu­gar­skih, ru­munj­skih, ukra­jin­skih, ru­skih klu­bo­va, do­la­ze i Ni­jem­ci kad ima­ju stan­ku, do­la­ze i tur­ski klu­bo­vi, Ko­rej­ci, Ja­pan­ci... – re­kao nam je Emir Diz­da­re­vić, po­dri­je­tlom iz Bi­je­log Po­lja, ko­ji je 1992. sti­gao u An­talyu. Zim­ske pri­pre­me u tom di­je­lu Tur­ske ti­je­kom jed­ne se­zo­ne zna odra­di­ti go­to­vo 1500 klu­bo­va. On­da je la­ko za­mis­li­ti ko­li­ko je tu no­go­met­nih te­re­na i kak­vi su uvje­ti za rad. I to je je­di­no što za­ni­ma tre­ne­re. A še­fo­vi klu­bo­va mo­ra­ju na­ći no­vac za to.

Be­lek nu­di sve Igra­či­ma su na ras­po­la­ga­nju wel­l­ness cen­tri, ba­ze­ni i sjaj­ni no­go­met­ni trav­nja­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.