Uz mo­ju apli­ka­ci­ju vi­še nit­ko ne mo­ra “ci­je­lu vječ­nost” če­ka­ti vlak

Josip Šal­ko­vić, stu­dent elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva, iz­ra­dio je HŽŽP Pla­ner i olak­šao ži­vot ti­su­ća­ma put­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ha­na Iv­ko­vić

SKINUTA JE 42.000 PU­TA, A OSIM ŠTO JE PRECIZNA, PO­PU­LAR­NA JE I ZA­TO ŠTO JE BES­PLAT­NA

Bes­plat­na je, toč­na po­put švi­car­skog sa­ta i spa­ša­va sve ko­ji dnev­no pro­ve­du po­la sa­ta ili vi­še če­ka­ju­ći vlak. Ri­ječ je o mo­bil­noj apli­ka­ci­ji HŽŽP Pla­ner za­hva­lju­ju­ći ko­joj u samo ne­ko­li­ko kli­ko­va na mo­bi­te­lu put­ni­ci mo­gu vi­dje­ti ko­ja je tre­nu­tač­na GPS po­zi­ci­ja vla­ka ko­ji če­ka­ju, ka­da će do­ći, kao i ko­li­ko će ih ko­šta­ti pu­to­va­nje. Apli­ka­ci­ja ima vi­še od 42.000 pre­uzi­ma­nja na Google Playu, a iz­ra­dio ju je stu­dent tre­će go­di­ne Fa­kul­te­ta elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva Josip Šal­ko­vić, i to po­sve sam. Za­hva­lju­ju­ći us­pje­hu svo­jeg sof­tve­ra, pak, ne­dav­no je us­pos­ta­vio i su­rad­nju s Hr­vat­skim že­ljez­ni­ca­ma, ko­je apli­ka­ci­ju pro­mo­vi­ra­ju na svo­jim web-stra­ni­ca­ma.

Ko­li­ko ko­šta, gdje pre­sjes­ti

– Bit je apli­ka­ci­je da vi­še nit­ko ne mo­ra če­ka­ti vlak du­lje od par mi­nu­ta jer će u sva­kom tre­nut­ku zna­ti gdje se on na­la­zi. A svi zna­mo ko­li­ko se na­ši vla­ko­vi vo­le pri­dr­ža­va­ti voz­nog re­da – smi­je se Šal­ko­vić, či­ji je GPS sus­tav pra­će­nja vla­ko­va pr­vi ta­kav u Hr­vat­skoj.

Ka­ko funk­ci­oni­ra? Apli­ka­ci­ja pre­uzi­ma GPS po­dat­ke s cen­tral­ne mre­že po­da­ta­ka Hr­vat­skih že­ljez­ni­ca u stvar­nom vre­me­nu i ta­ko ih objav­lju­je. Umjes­to kar­te na ko­joj se mo­že vi­dje­ti toč­na po­zi­ci­ja vla­ka, apli­ka­ci­ja put­ni­ku go­vo­ri u bli­zi­ni ko­jeg se sta­ja­li­šta tre­nu­tač­no na­la­zi i ko­jom br­zi­nom vo­zi, pa ti­me iz­ra­ču­na­va i ko­li­ko će mu tre­ba­ti do ne­ke lo­ka­ci­je.

– HŽŽP Pla­ner obu­hva­ća sav do­ma­ći že­ljez­nič­ki pro­met. Ni­je važ­no pu­tu­je li oso­ba iz Za­gre­ba u Du­go Se­lo ili iz Osijeka u Ri­je­ku ili Split, apli­ka­ci­ja će “uhva­ti­ti” vlak i re­ći sve što je za­ni­ma – is­ti­če Šal­ko­vić.

GSP sus­tav i pre­gled voz­nog re­da samo su ne­ke od in­for­ma­ci­ja jer apli­ka­ci­ja ta­ko­đer oba­vje­šta­va put­ni­ke o ra­do­vi­ma na pru­zi, na­vi­gi­ra ih za vri­je­me pu­to­va­nja i go­vo­ri im gdje tre­ba­ju iz­i­ći. Objaš­nja­va im gdje i ka­ko pre­sjes­ti ako je po­treb­no te ih oba­vje­šta­va o sva­kom even­tu­al­nom kaš­nje­nju, a oni po­seb­no zna­ti­želj­ni ili želj­ni naj­u­dob­ni­je vož­nje mo­gu uno­som ši­fre vla­ka ko­ji im do­la­zi pro­vje­ri­ti je li ri­ječ o sta­rom ili no­vi­jem modelu te pre­gle­da­ti sli­ke nje­go­va in­te­ri­je­ra. Iz­ra­ču­na­va us­to ci­je­nu kar­te, i to u oba smje­ra, uklju­ču­ju­ći po­pus­te ako je put­nik stu­dent ili umi­rov­lje­nik. Osim pre­tra­ži­va­nja unu­tar apli­ka­ci­je, voz­ni red mo­že se ski­nu­ti na te­le­fon te pre­gle­da­ti i ka­da oso­ba ni­je na in­ter­ne­tu.

Sam svla­dao 90 pos­to

– To je po­go­to­vo ko­ris­no oni­ma ko­ji sva­ki dan putuju vla­kom na po­sao ili fa­kul­tet jer nji­hov ži­vot za­is­ta ovi­si o voz­nom re­du – ka­že Josip, ko­ji i sam mo­ra čes­to pu­to­va­ti iz Za­gre­ba, gdje ži­vi, u Kar­lo­vac, iz ko­jeg do­la­zi. Ta­ko je, ka­že, i osmis­lio ide­ju za HŽŽP Pla­ner. Apli­ka­ci­ju je iz­ra­dio u pro­gram­skom je­zi­ku Ja­vi, a 90 pos­to onog što je na­pra­vio, is­ti­če, na­učio je sam.

Kar­lov­ča­nin ko­ji ži­vi u Za­gre­bu pr­vi je u Hr­vat­skoj kre­irao GPS sus­tav pra­će­nja na do­ma­ćim pru­ga­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.