No­vi for­mat, no­va pra­vi­la ru­ko­met­nog SP-a

Ovo Svjet­sko ru­ko­met­no prvenstvo raz­li­ku­je se od pri­jaš­njeg po to­me što se pr­vi put u po­vi­jes­ti igra u dvi­je dr­ža­ve, a pro­mi­je­njen je i for­mat sa­mog na­tje­ca­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec

S ob­zi­rom na po­s­ljed­nje Svjet­sko ru­ko­met­no prvenstvo, dos­ta se to­ga pro­mi­je­ni­lo do ovo­go­diš­njeg. Pri­mje­ri­ce, ovo će bi­ti pr­vi put u po­vi­jes­ti da se SP igra u dvi­je dr­ža­ve. To su Nje­mač­ka i Dan­ska, a prvenstvo se odr­ža­va od 10. do 27. si­ječ­nja ove go­di­ne.

Ove go­di­ne no­vi for­mat

Me­đu­na­rod­na ru­ko­met­na fe­de­ra­ci­ja (IHF) ta­ko­đer je od­lu­či­la pro­mi­je­ni­ti for­mat na­tje­ca­nja u ko­je­mu su (kao i do sada) 24 re­pre­zen­ta­ci­je ras­po­re­đe­ne u če­ti­ri sku­pi­ne s po njih šest. Na­kon sku­pi­na ne po­či­nje no­ka­ut-fa­za, već se for­mi­ra­ju dvi­je no­ve gru- pe ko­je će bi­ti sas­tav­lje­ne od tri pr­vo­pla­si­ra­ne re­pre­zen­ta­ci­je iz pr­vog kru­ga. I on­da iz tih sku­pi­na po dvi­je naj­bo­lje od­la­ze u polufinale.

U ovom for­ma­tu na­tje­ca­nja bit­no je za­vr­ši­ti me­đu tri pr­ve mom­ča­di i pro­ći da­lje, ali važ­no je osvo­ji­ti i što vi­še bo­do­va jer bo­do­vi osvo­je­ni u me­đu­sob­nim su­sre­ti­ma pre­no­sit će se u dru­gi krug.

Ako hr­vat­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci us­pi­ju iz­bo­ri­ti po­zi­ci­ju me­đu pr­va tri u sku­pi­ni, dru­gi krug če­ka ih u Lanxess Are­ni u Köl­nu. Što­vi­še, što na­tje­ca­nje bu­de od­mi­ca­lo da­lje, Hr­vat­ska bi se tre­ba­la se­li­ti sve sje­ver­ni­je. Po­lu­fi­nal­ni su­sre­ti ta­ko se igra­ju u Ham­bur­gu, a utak­mi­ca za tre­će mjes­to i fi­na­le u Her­nin­gu.

Sku­pi­na B u Mün­c­he­nu

No put do fi­na­la je da­lek i te­ško dos­ti­žan. Hr­vat­ska re­pre­zen­ta­ci­ja naj­pri­je se mo­ra ba­vi­ti svo­jom sku­pi­nom. Sku­pi­na B u ko­joj igra­ju smje­šte­na je i igra se u Mün­c­he­nu, po­s­ljed­nja utak­mi­ca na ras­po­re­du je 17. si­ječ­nja, a već 19. po­či­nje dru­gi krug. Polufinale se igra 25. si­ječ­nja, a fi­na­le 27. si­ječ­nja u 17.30 sa­ti.

Hr­vat­ska prvenstvo pr­vo otva­ra 11. si­ječ­nja u 18 sa­ti pro­tiv Is­lan­da. Slje­de­ću utak­mi­cu iz­a­bra­ni­ci Line Čer­va­ra igra­ju pro­tiv Ja­pa­na, 13. si­ječ­nja u 16.30 sa­ti, na­kon to­ga če­ka ih Ma­ke­do­ni­ja 14. si­ječ­nja u 18 sa­ti, pa Ba­hre­in 16. si­ječ­nja ta­ko­đer u 18 sa­ti. Po­s­ljed­nji susret u sku­pi­ni Hr­vat­ska igra pro­tiv re­pre­zen­ta­ci­je Špa­njol­ske 17. si­ječ­nja u 20.30 sa­ti. Sve utak­mi­ce pre­no­sit će se na RTL-u.

HR­VAT­SKA PRO­TIV ŠPA­NJOL­SKE ZATVARA SKUPINU B

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.