No­va na­da za Hr­vat­sku u ar­bi­traž­nim spo­ro­vi­ma

Čla­ni­ce EU idu­ći će tjedan pot­pi­sa­ti iz­ja­vu ko­jom po­t­vr­đu­ju stav Su­da EU da bi­la­te­ral­ni ugo­vo­ri o za­šti­ti ula­ga­nja ne va­že

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Boban Va­le­čić

No­vu na­du za Hr­vat­sku u ar­bi­traž­nim pos­tup­ci­ma te­ški­ma mi­li­jar­de ku­na bu­di na­mje­ra ve­li­ke ve­ći­ne čla­ni­ca EU da svo­jim potpisima os­na­že od­lu­ku Eu­rop­skog su­da u pos­tup­ku Ac­h­mea pro­tiv Slo­vač­ke. Na te­me­lju te pre­su­de dr­ža­ve čla­ni­ce ne bi smje­le ima­ti me­đu­sob­ne ugo­vo­re o za­šti­ti ula­ga­nja, s ob­zi­rom na to da tu te­ma­ti­ku re­gu­li­ra prav­na ste­če­vi­na EU. A to zna­či da su ne­va­že­ći i ugo­vo­ri ko­je je Hr­vat­ska pot­pi­sa­la pri­je ula­ska u EU, što bi pak mo­glo bi­ti od pre­sud­ne važ­nos­ti za osam ar­bi­traž­nih pos­tu­pa­ka ko­je u Wa­shin­g­to­nu pro­tiv Hr­vat­ske vo­de raz­li­či­ti inves­ti­to­ri, od MOL-a do sku­pi­ne ba­na­ka ne­za­do­volj­nih “za­ko­ni­ma o švi­car­cu”.

Velika oče­ki­va­nja

– Ova iz­ja­va od ve­li­ke je važ­nos­ti za Hr­vat­sku jer će pos­lu­ži­ti kao do­dat­ni ar­gu­ment za os­po­ra­va­nje nad­lež­nos­ti u spo­ro­vi­ma ko­ji su u ti­je­ku – ka­za­la je pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Ma­ri­ja Pej­či­no­vić Bu­rić naj­av­lju­ju­ći pot­pi­si­va­nje ove iz­ja­ve na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci Vla­de. Do­da­la je da se ovom iz­ja­vom ša­lje i po­ru­ka inves­ti­cij­skoj jav­nos­ti o sta­vu dr­ža­va čla­ni­ca da se inves­ti­cij­ski sporovi vi­še ne­će rje­ša­va­ti ar­bi­tra­žom, ne­go na te­me­lju eu­rop­skog pra­va. Što će to kon­kret­no zna­či­ti za ar­bi­tra­že u ti­je­ku, mi­nis­tri­ca ni­je pre­ci­zi­ra­la, no upu­će­ni od ove iz­ja­ve oče­ku­ju pu­no.

Još uvi­jek se ne zna ni to­čan broj čla­ni­ca ko­je će u ko­nač­ni­ci pot­pi­sa­ti tu iz­ja­vu s ob­zi­rom na to da sve čla­ni­ce to još ni­su po­t­vr­di­le. No iz­vo­ri u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va oče­ku­ju da će ih bi­ti vr­lo ma­lo.

– Sve­ga je pet čla­ni­ca iz­ra­zi­lo ne­ka­kav ot­por, no me­đu nji­ma ni­su one ko­je su Hr­vat­skoj in­te­re­sant­ne. Ma­đar­ska, ko­ja nam je za­nim­lji­va zbog spora s MOL-om, još je pri­je No­ve go­di­ne naj­a­vi­la da će pot­pi­sa­ti iz­ja­vu, a pre­os­ta­ju nam sporovi iz Ni­zo­zem­ske i Aus­tri­je, ko­je za sada ni­su po­t­vr­di­le da će pot­pi­sa­ti iz­ja­vu, ali ni naj­av­lji­va­le da ne­će. Tko će na kra­ju pot­pi­sa­ti, vi­djet će se u utorak, na sa­mom pot­pi­si­va­nju – ka­že naš izvor.

Is­ti­če da je iz­ja­va re­zul­tat du­go­traj­ne ras­pra­ve unu­tar EU i da je velika ve­ći­na zemalja su­glas­na s tim do­ku­men­tom ko­ji bi tre­bao znat­no os­na­ži­ti od­lu­ku su­da EU u pred­me­tu Ac­h­mea.

Kon­kret­no, Hr­vat­ska bi na­kon pot­pi­si­va­nja ove iz­ja­ve tre­ba­la po­nov­no po­kre­nu­ti pi­ta­nje nad­lež­nos­ti Ar­bi­traž­nog su­da u Wa­shin­g­to­nu u svim pos­tup­ci­ma po­zi­va­ju­ći se na ovu iz­ja­vu zemalja čla­ni­ca.

Iako je sud ne mo­ra uva­ži­ti, u MVEP-u sma­tra­ju da je ri­ječ o iz­u­zet­no važ­nom do­dat­nom ar­gu­men­tu.

– Iz­ja­va je politička dek­la­ra­ci­ja ko­jom se čla­ni­ce obve­zu­ju is­tak­nu­ti pri­go­vor u svim pos­tup­ci­ma u ko­ji­ma to još ni­su uči­ni­le, bez ob­zi­ra na fa­zu pos­tup­ka. Mi smo pri­go­vor is­tak­nu­li u svim pos­tup­ci­ma, čak i u pred­me­tu Ga­vri­lo­vić, ko­ji je već za­vr­šen. Iako sud ni­je du­žan uva­ži­ti ovu iz­ja­vu ni pri­hva­ti­ti pri­go­vor o ne­nad­lež­nos­ti, za oče­ki­va­ti je da će či­nje­ni­cu da su inves­ti­cij­ski spo­ra­zu­mi na te­me­lju ko­jih se su­di iz­van sna­ge lakše pri­hva­ti­ti ako to po­t­vr­de obje zem­lje pot­pis­ni­ce spo­ra­zu­ma – tu­ma­či naš izvor.

Mo­guć­nost os­po­ra­va­nja

Pri­tom tre­ba na­po­me­nu­ti da stran­ke u pos­tup­ku ni­su dvi­je dr­ža­ve, ne­go dr­ža­va i inves­ti­tor, no no­vim pri­go­vo­ri­ma o ne­nad­lež­nos­ti do­dat­nu sna­gu sva­ka­ko će da­ti do­ku­ment ko­ji bi sud mo­gao uvje­ri­ti da se obje zem­lje pot­pis­ni­ce spo­ra­zu­ma o za­šti­ti ula­ga­nja sla­žu da taj spo­ra­zum vi­še ne vri­je­di.

Ako se sud u Wa­shin­g­to­nu proglasi nenadležnim, sporovi će se prekinuti, a ako ipak od­bi­je pri­go­vor o nad­lež­nos­ti, Hr­vat­skoj na te­me­lju iz­ja­ve čla­ni­ca EU os­ta­je mo­guć­nost os­po­ra­va­nja iz­vr­š­ne od­lu­ke u slu­ča­ju gu­bit­ka ar­bi­tra­že. U jed­nom tak­vom pos­tup­ku je, uos­ta­lom, i Slo­vač­ka po­bi­la iz­vr­še­nje ar­bi­traž­ne od­lu­ke po ko­joj je tre­ba­la pla­ti­ti mi­li­jun­sku od­šte­tu slo­vač­kom inves­ti­to­ru Ac­h­meu, a na toj je pre­su­di te­me­lje­na i ova, za Hr­vat­sku do­is­ta važ­na iz­ja­va zemalja čla­ni­ca.

AKO SE SUD U WA­SHIN­G­TO­NU PROGLASI NENADLEŽNIM, SPOROVI ĆE SE PREKINUTI

MA­ĐAR­SKA, KO­JA NAM JE ZA­NIM­LJI­VA ZBOG SPORA S MOL-OM, još je pri­je No­ve go­di­ne naj­a­vi­la da će pot­pi­sa­ti iz­ja­vu (na sli­ci ma­đar­ski pre­mi­jer Vik­tor Or­ban)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.