KOMORA BRANI NEVJEROJATAN NALAZ NADZORA KOJI NAJVIŠE TERETI LIJEČNICU KOJA JE JEDINA POMOGLA GABRIJELU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go, Hi­na

Hr­vat­ska li­ječ­nič­ka komora (HLK) čvr­sto sto­ji iza ute­me­lje­nos­ti struč­nog miš­lje­nja ko­je je do­ni­je­lo Ko­mo­ri­no Po­vje­rens­tvo za struč­na pi­ta­nja i struč­ni nad­zor u slu­ča­ju smr­ti dje­ča­ka u Met­ko­vi­ću jer je objek­tiv­no i ne­pris­tra­no te zas­no­va­no na či­nje­nič­nim do­ka­zi­ma iz me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je i is­ka­za sa­mih li­ječ­ni­ka, iz­ja­vio je ju­čer v.d. pred­sjed­nik HLK Kre­ši­mir Lu­etić. On, dak­le, i da­lje brani, u naj­ma­nju ru­ku, nevjerojatan in­s­pek­cij­ski nalaz u ko­jem Komora tereti sa­mo liječnicu Kse­ni­ju Ka­leb koja je jedina pomogla pre­mi­nu­lom dje­ča­ku Gabrijelu Be­bi­ću (9) ko­jeg su ot­prav­lja­li s met­kov­ske Hit­ne po­mo­ći i ko­jem na met­kov­skoj Hit­noj ni­su pre­poz­na­li smr­to­nos­ne simp­to­me. Ap­surd tog na­la­za sas­to­ji se u to­me da su pro­cje­nji­va­ni pos­tup­ci li­ječ­ni­ka, a ka­ko je li­ječ­ni­ca Ka­leb jedina pomogla dje­ča­ku, ona je i za­ra­di­la kri­ti­ke, a li­ječ­ni­ci koji su smrt­no bo­les­no di­je­te ot­prav­lja­li ku­ći, na­ža­lost, ima­li su vi­še sre­će jer ni­su na­pra­vi­li ni­šta. Lu­etić je is­tak­nuo ka­ko su u HLK za­pre­pa­šte­ni obja­vom u me­di­ji­ma po­vi­jes­ti bo­les­ti, me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je i svih de­ta­lja ti­je­ka i pos­tup­ka li­je­če­nja pre­mi­nu­log dje­ča­ka, bez su­glas­nos­ti svih uklju­če­nih. – Sma­tram da ni­je do­bro za na­še druš­tvo i Komora ne­će do­pus­ti­ti haj­ku, go­vor mrž­nje i ne­po­vje­re­nje ko­je se po­kre­će pre­ma li­ječ­ni­ci­ma – re­kao je Lu­etić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, na­kon što je od­vjet­nik jed­ne od li­ječ­ni­ca iz Met­ko­vi­ća iz­nio u me­di­ji­ma da se u na­la­zu Ko­mo­re sa­mo nju tereti za smrt dje­ča­ka. Po­vje­rens­tvo za struč­na pi­ta­nja i nad­zor pro­ve­lo je nad­zor ra­da de­set li­ječ­ni­ka te ins­ti­tu­ci­ja ko­je se do­vo­di u ve­zu sa smr­ću dje­ča­ka, re­kao je Lu­etić. U nad­zo­ru su su­dje­lo­va­li li­ječ­ni­ci spe­ci­ja­lis­ti i uži spe­ci­ja­lis­ti iz po­dru­čja pe­di­ja­tri­je, in­ten­ziv­ne me­di­ci­ne i hit­ne me­di­ci­ne koji do­la­ze iz tri raz­li­či­te ins­ti­tu­ci­je iz dva hr­vat­ska gra­da. Lu­etić ta­ko­đer na­po­mi­nje ka­ko nji­ho­vo struč­no miš­lje­nje ni­je ni op­tuž­ni­ca ni pre­su­da, ono ne ut­vr­đu­je li­ječ­nič­ku kriv­nju ni­ti je stup­nju­je te ne ut­vr­đu­je kaz­ne­no dje­lo ne­sa­vjes­nog li­je­če­nja jer je to za­da­ća Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva i su­da, te ni­je u nad­lež­nos­ti Ko­mo­re. – Kod tro­je nad­zi­ra­nih li­ječ­ni­ka ut­vr­đe­ni su pro­pus­ti, a kriv­nja i dru­ge kons­ta­ta­ci­je ko­je se po­jav­lju­ju u me­di­ji­ma, a po­go­to­vo stup­nje­va­nje ne­či­jeg pro­pus­ta, ni­su sa­dr­ža­ne u na­la­zi­ma na­še ko­mi­si­je – ka­zao je pred­sjed­nik HLK. Ja­dran­ka Pa­vi­čić Ša­rić, pred­sjed­ni­ca Po­vje­rens­tva i ko­mi­si­je koja je pro­ve­la nad­zor u Met­ko­vi­ću, ka­za­la je ka­ko je struč­no miš­lje­nje o ra­du li­ječ­ni­ka koji su me­di­cin­ski zbri­nja­va­li dje­ča­ka pri­pre­ma­no i pi­sa­no pre­ma svim pra­vi­li­ma li­ječ­nič­ke stru­ke i pre­ma me­đu­na­rod­nim smjer­ni­ca­ma za li­je­če­nje dje­ce. – Struč­no miš­lje­nje je objek­tiv­no i pro­fe­si­onal­no – rek­la je. Hr­vat­ska komora me­di­cin­skih ses­ta­ra pri­op­ći­la je da tra­ži od rav­na­te­lja met­kov­skog Do­ma zdrav­lja oči­to­va­nje o pos­tu­pa­nju me­di­cin­ske ses­tre ve­za­no uz tra­gič­nu smrt de­ve­to­go­diš­njeg dje­ča­ka, me­đu­tim, do pet­ka na­ve­čer taj po­da­tak ni­su do­bi­li.

KOD TRO­JE NAD­ZI­RA­NIH LI­JEČ­NI­KA UT­VR­ĐE­NI SU PRO­PUS­TI DOK KRIV­NJA I DRU­GE TVRD­NJE KO­JE SE PO­JAV­LJU­JU U ME­DI­JI­MA NI­SU SADRŽANI U NA­LA­ZI­MA NA­ŠE KO­MI­SI­JE, TVR­DI PRED­SJED­NIK HLK-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.