“Pro­ši­ri­li smo po­tra­gu, svi smo u ak­ci­ji, na­da­mo se da je živ”

Tu su HGSS, po­li­cij­ski brod, ro­ni­oci, obal­na stra­ža, po­dig­nut je i he­li­kop­ter, re­kao je va­tro­ga­sac Sti­je­po Si­mo­vić o po­tra­zi za rad­ni­kom hi­dro­elek­tra­ne Da­vo­rom Poz­ni­akom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

– Uvi­jek pos­to­ji na­da da je oso­ba ko­ju tra­ži­mo još ži­va. Mi se i da­lje na­da­mo iako je, ka­ko vri­je­me pro­tje­če, sve te­že i te­že. Me­đu­tim, ne smi­je­mo odus­ta­ti, sve je mo­gu­će, i mi se na­da­mo naj­bo­ljem. Tra­ži­mo i da­lje! – re­kao je Sti­je­po Si­mo­vić, za­po­vjed­nik Jav­ne va­tro­gas­ne pos­troj­be Du­brov­nik či­ji su pri­pad­ni­ci, za­jed­no s po­li­ci­jom i Hr­vat­skom gor­skom služ­bom spa­ša­va­nja (HGSS) u su­bo­tu nas­ta­vi­li in­ten­ziv­nu po­tra­gu za Da­vo­rom Poz­ni­akom, 33-go­diš­njim nes­ta­lim rad­ni­kom Hi­dro­elek­tra­ne Du­brov­nik u Pla­tu, ko­ju je u če­t­vr­tak po­ha­rao po­žar.

U kal­va­ri­ji su ži­vo­te iz­gu­bi­la dvo­ji­ca nje­go­vih ko­le­ga, a šes­to­ri­ca, koja su udah­nu­la ve­li­ku ko­li­či­nu di­ma, još se opo­rav­lja­ju u Op­ćoj bol­ni­ci Du­brov­nik. Ni­su ži­vot­no ugro­že­ni.

Ti­je­lo pr­vog nes­ta­log rad­ni­ka, Ma­te Ma­ška­ri­ća (35), pro­na­đe­no je u če­t­vr­tak oko 14 sa­ti na sre­di­ni 500-me­tar­skog ka­na­la, koji je bio po­pri­šte va­tre­ne sti­hi­je, a Ivi­ce Zvr­ka (47), is­te ve­če­ri oko 21 sat na pla­ži Klju­či­ce u Cav­ta­tu, uda­lje­ne oko jed­ne na­utič­ke mi­lje od Hi­dro­elek­tra­ne Plat.

Ni­je­dan trag

– Od ra­no­ga ju­tra, svi smo u ak­ci­ji. Po­dru­čje pre­tra­ge je pro­ši­re­no. Obi­la­zi­mo ci­je­lo po­dru­čje od Ku­pa­ra, uz sti­je­ne i uva­le. HGSS je u Cav­ta­tu, tu je po­li­cij­ski brod, ro­ni­oci u su­him odi­je­li­ma, obal­na stra­ža, a po­dig­nut je i he­li­kop­ter koji je nad­le­tio ci­je­lo to po­dru­čje od Prev­la­ke do Du­brov­ni­ka, kao i obliž­nje oto­ke na ko­je smo pro­ši­ri­li po­tra­gu – ka­že Sti­je­po Si­mo­vić.

Po­tra­ga je pro­ši­re­na pre­ma otvo­re­nom mo­ru, od­nos­no pod­mor­ju i oba­li oto­ka Mr­ka­na, Su­pe­tra i Bo­ba­re, a pre­tra­žen je i oto­čić Lo­krum.

– Na ža­lost, baš ni­ka­kav trag ni­smo pro­naš­li – re­kao je Si­mo­vić, koji je pr­vi, na­kon do­ja­ve o po­ža­ru, ušao u tu­nel u sas­ta­vu Hi­dro­elek­tra­ne. Bio je i me­đu va­tro­gas­ci­ma koji su pro­naš­li ko­ri­šte­ne apa­ra­te za di­sa­nje, kao i odje­ću i mo­bi­te­le rad­ni­ka koji su, pret­pos­tav­lja se, spas od vre­li­ne i di­ma po­ku­ša­li pro­na­ći sko­kom u ka­nal koji po­ve­zu­je hi­dro­elek­tra­nu s mo­rem.

Is­pra­ća­ji da­nas

Me­đu­tim, što se toč­no do­ga­đa­lo u tu­ne­lu, kao i o uz­ro­ci­ma po­ža­ra i sa­mom ti­je­ku tra­ge­di­je vi­še će se zna­ti na­kon do­vr­še­nja oče­vi­da.

– Če­ka­mo re­zul­ta­te vje­šta­če­nja koji se pro­vo­de u Cen­tru Ivan Vu­če­tić u Za­gre­bu. Izu­ze­ti su svi uzor­ci, če­ka­mo iz­vješ­ća, ali vje­ro­jat­no će pro­ći još ne­ko­li­ko da­na dok ih ne do­bi­je­mo – rek­la je Da­li­bor­ka Be­čić, glas­no­go­vor­ni­ca Po­li­cij­ske upra­ve du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske.

Du­bro­vač­ko po­dru­čje tu­gu­je za po­gi­nu­lim rad­ni­ci­ma Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de (HEP) koji su svi odre­da lo­kal­ni mom­ci.

Spro­vod Ivi­ce Zvr­ke odr­žat će se u ne­dje­lju u 15 sa­ti na grob­lju Sve­ti Mar­tin u Ga­bri­li­ma. Is­pra­ćaj Ma­te Ma­ška­ri­ća odr­žat će se u po­ne­dje­ljak u 11 sa­ti na du­bro­vač­kom grob­lju Bo­ni­no­vo, a spro­vod is­ti dan u 14 sa­ti na grob­lju u Smo­kov­lja­ni­ma.

O UZ­RO­CI­MA PO­ŽA­RA ČE­KA­JU SE RE­ZUL­TA­TI VJE­ŠTA­ČE­NJA CENTRA IVAN VU­ČE­TIĆ

ŠES­TO­RI­CA RAD­NI­KA NAGUTALA SU SE DI­MA I JOŠ SE OPO­RAV­LJA­JU U BOL­NI­CI

Po­tra­ga je pro­ši­re­na pre­ma otvo­re­nom mo­ru i oba­li oto­ka Mr­ka­na, Su­pe­tra i Bo­ba­re, a pre­tra­žen je i Lo­krum

Ivi­ca Zvr­ko (47) pro­na­đen je na pla­ži Klju­či­ce ki­lo­me­tar od ka­na­la

Ti­je­lo Ma­te Ma­ška­ri­ća (35) ot­kri­ve­no je u odvod­nom ka­na­lu

Nes­ta­li rad­nik Da­vor Poz­ni­ak (33) stras­tve­ni je ro­ni­lac i ri­bič

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.