VATROGASCI I DA­LJE DEŽURAJU U TU­NE­LU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Du­bro­vač­ki vatrogasci i da­lje, tre­ći dan na­kon iz­bi­ja­nja po­ža­ra, dežuraju u hi­dro­elek­tar­ni Plat iako je po­žar uga­šen is­ti dan ka­da je i iz­bio. – Pre­ven­tiv­no smo u tu­ne­lu, za sva­ki slu­čaj – po­jaš­nja­va Sti­je­po Si­mo­vić, za­po­vjed­nik Jav­ne va­tro­gas­ne pos­troj­be Du­brov­nik. Na­ime, još je ne­jas­no ka­ko je uop­će doš­lo do iz­bi­ja­nja po­ža­ra. Svi su oprez­ni u na­ga­đa­nji­ma, če­ka­ju za­vr­še­tak oče­vi­da, ali špe­ku­li­ra se da je is­ho­di­šte bi­lo u stro­jar­ni­ci. Vatrogasci su ter­mo­ka­me­rom naj­vi­šu tem­pe­ra­tu­ru, a iz­no­si­la je užas­nih 260 Cel­zi­je­vih stup­nje­va, za­bi­lje­ži­li iza kon­trol­ne toč­ke. Hi­dro­elek­tra­na, sa­gra­đe­na pri­je vi­še od 50 go­di­na, ne­dav­no je ob­nov­lje­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.