BURNO U MAKEDONIJI OPORBA: “OVO JE IZDAJA!”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ha­ssan Ha­idar Di­ab (db, H) (H)

Na­kon što je ma­ke­don­ski par­la­ment u pe­tak iz­gla­sao iz­mje­nu us­ta­va ko­jom mi­je­nja ime dr­ža­ve u Re­pu­bli­ka Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja, kao što je do­go­vo­re­no s Grč­kom u lip­nju proš­le go­di­ne, okon­ča­va se, s ma­ke­don­ske stra­ne, 27-go­diš­nji spor iz­me­đu dvi­ju dr­ža­va i otva­ra­ju se vra­ta Makedoniji pre­ma člans­tvu u NATO-u i EU. Za pro­mje­nu je gla­sao 81 od 120 zas­tup­ni­ka u par­la­men­tu. Dok pre­os­ta­li pred­stav­ni­ci opo­zi­cij­ske stran­ke VMRO-DPMNE ni­su pri­sus­tvo­va­li gla­so­va­nju, dio njih is­tu­pio je iz stran­ke i prik­lo­nio se po­li­ti­ci vla­da­ju­će So­ci­jal­de­mo­krat­ske stran­ke pre­mi­je­ra Zo­ra­na Za­eva kad je ri­ječ o pro­mje­ni ime­na.

EU po­dr­žao od­lu­ku

Slje­de­ći po­tez tre­ba po­vu­ći grč­ki pre­mi­jer Alexis Tsi­pras koji je čes­ti­tao svo­me ma­ke­don­skom ko­le­gi Zo­ra­nu Za­evu na­kon po­vi­jes­nog gla­so­va­nja zas­tup­ni­ka u Skop­lju o pro­mje­ni ime­na zem­lje u Re­pu­bli­ka Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja.

Na­ime, pro­mje­na ime­na stu­pit će na sna­gu tek ka­da grč­ki zas­tup­ni­ci ra­ti­fi­ci­ra­ju ugo­vor koji su pot­pi­sa­li pre­mi­je­ri Za­ev i Tsi­pras. Iako mu je po­treb­na tek nat­po­lo­vič­na ve­ći­na, Tsi­pras ima uzak ma­ne­var­ski pros­tor, sa­mo 153 od 300 zas­tup­ni­ka. Pro­blem mu stva­ra i nje­gov sa­vez­nik Pa­nos Kam­me­nos, mi­nis­tar obra­ne i pred­sjed­nik su­ve­re­nis­tič­ke stran­ke Ne­za­vis­ni Gr­ci, koji je za­pri­je­tio os­tav­kom.

Ivo Ko­tev­ski, glas­no­go­vor­nik VMRO-DPMNE-a, ne vi­di raz­lo­ge da grč­ki par­la­ment ne ra­ti­fi­ci­ra spo­ra­zum.

– Kao stran­ka, ne že­li­mo ko­men­ti­ra­ti po­li­tič­ke do­ga­đa­je u Grč­koj. Ali, ovaj do­go­vor is­klju­či­vo je šte­tan za Ma­ke­do­ni­ju, sto­ga ne vi­dim raz­lo­ga da Grč­ka ne po­dr­ži pro­mje­nu ime­na Re­pu­bli­ke Ma­ke­do­ni­je – ka­zao je Ko­tev­ski od­ba­cu­ju­ći bi­lo kak­vu mo­guć­nost su­rad­nje s grč­kim na­ci­ona­lis­ti­ma Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump re­kao je u pe­tak na­ve­čer da ne­će ta­ko sko­ro pro­gla­si­ti iz­van­red­no sta­nje na te­me­lju ko­jeg bi imao iz­nim­ne ov­las­ti ko­je bi mu omo­gu­ći­le da poč­ne gra­di­ti zid i bez pris­tan­ka Kon­gre­sa. Ta je op­ci­ja oz­bilj­no spo­mi­nja­na po­s­ljed­njih da­na, ali Trump se ma­lo – Bi­lo bi mi naj­lak­še pro­gla­si­ti iz­van­red­no sta­nje”, ali ne­ću to uči­ni­ti ta­ko sko­ro jer je tu Kon­gres da dje­lu­je – re­kao je Trump. Di­je­lo­vi ame­rič­ke vla­de blo­ki­ra­ni su od 22. pro­sin­ca te je ju­čer ta blo­ka­da pos­ta­la naj­du­lja u ame­rič­koj po­vi­jes­ti. U ne­ve­za­nom slu­ča­ju, ju­čer je New York Ti­mes (NYT) obja­vio da je FBI is­tra­ži­vao Trum­pa 2017. go­di­ne ka­ko bi ut­vr­dio ra­di li za Ru­si­ju. FBI je otvo­rio is­tra­gu na­kon što je Trump smi­je­nio nje­go­va di­rek­to­ra Ja­me­sa Co­meya u svib­nju 2017., a NYT pi­še da je is­tra­gu ubr­zo pre­uzeo Ro­bert Mu­el­ler, po­se­ban is­tra­ži­telj tih pi­ta­nja. Bi­je­la ku­ća od­ba­cu­je sve te tvrd­nje. koji se pro­ti­ve ra­ti­fi­ka­ci­ji jer se ne že­li mi­je­ša­ti u unu­tar­nju po­li­ti­ku bi­lo ko­je zem­lje.

Od­lu­ku ma­ke­don­skog So­bra­nja poz­dra­vi­li su vi­so­ka pred­stav­ni­ca EU za vanj­sku po­li­ti­ku Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni i po­vje­re­nik za pro­ši­re­nje Jo­han­nes Hahn. I dok ma­ke­don­ski pre­mi­jer Zo­ran Za­ev po­ru­ču­je da će pro­mje­na ime­na “otvo­ri­ti vra­ta bu­duć­nos­ti, ma­ke­don­skoj bu­duć­nos­ti u Eu­ro­pi” i člans­tvu u Sje­ver­no­atlant­skom sa­ve­zu na­po­mi­nju­ći da će “ma­ke­don­ski je­zik bi­ti me­đu­na­rod­no priz­nat u svim sa­ve­zi­ma, a him­na i zas­ta­va os­ta­ju is­te i za­šti­će­ne dok će dr­žav­ljans­tvo bi­ti “ma­ke­don­sko/ gra­đa­nin Re­pu­bli­ke Sje­ver­ne Ma­ke­do­ni­je”, VMRO-DPMNE tra­ži pri­je­vre­me­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re. – Za­ev ni­je sa­mo po­ga­zio vo­lju gra­đa­na Ma­ke­do­ni­je već i po­vi­jest zem­lje, kul­tu­ru, iden­ti­tet i sve ono što su nam na­ši oče­vi i dje­do- Dvo­ji­ca va­tro­ga­sa­ca po­gi­nu­la su, kao i že­na iz Špa­njol­ske, a go­to­vo 50 lju­di oz­li­je­đe­no je u su­bo­tu u ve­li­koj eks­plo­zi­ji pli­na koja se do­go­di­la u pri­zem­lju zgra­de u tr­go­vač­koj če­t­vr­ti u sre­di­štu Pa­ri­za. – Dok su vatrogasci tra­ži­li odak­le is­tje­če plin u zgra­di, do­go­di­la se dra­ma­tič­na eks­plo­zi­ja – re­po­vu­kao. vi os­ta­vi­li. Sma­tra­mo da je je­di­ni u ovom tre­nut­ku koji od­lu­ču­je o pro­mje­ni ime­na Ma­ke­do­ni­je na­rod. Zbog to­ga se za­la­že­mo za što pri­je ras­pi­si­va­nje par­la­men­tar­nih iz­bo­ra na ko­ji­ma bi se na­rod iz­jas­nio o tom pi­ta­nju – ka­zao je za Ve­čer­nji list Ivo Ko­tev­ski, glas­no­go­vor­nik VMRO-DPMNE-a, is­ti­ču­ći ka­ko bi tim iz­bo­ri­ma na­rod do­bio mo­guć­nost da po­ka­že kak­vu Ma­ke­do­ni­ju že­li, že­li li Sje­ver­nu Ma­ke­do­ni­ju, ko­ju je na­met­nuo Zo­ran Za­ev, Ma­ke­do­ni­ju koja je po­ni­že­na, po­sram­lje­na, koja je na vr­hu lis­te ko­rum­pi­ra­nos­ti, ili Ma­ke­do­ni­ju koja je po­što­va­na i na­pred­na.

Ne­ma do­go­vo­ra sa Za­evom

– Ni­je is­ti­na da ima­mo pre­šut­ni do­go­vor sa Za­evom o us­tav­nim pro­mje­na­ma s ob­zi­rom na to da su ne­ki biv­ši zas­tup­ni­ci VMRODPMNE-a gla­so­va­li za us­tav­ne pro­mje­ne. Naš je stav ja­san i ni­ka­da ni jav­no ni pre­šut­no ne­će­mo po­dr­ža­ti iz­da­ju Ma­ke­do­ni­je i ma­ke­don­skog na­ro­da – ka­zao je Ko­tev­ski obe­ćav­ši da će, do­đu li na vlast, po­ku­ša­ti na­pra­vi­ti sve ka­ko bi is­pra­vi­li ne­prav­du koja je uči­nje­na Makedoniji i ma­ke­don­skom na­ro­du.

– Za po­nov­nu pro­mje­nu ime­na Ma­ke­do­ni­je i Us­ta­va po­treb­no je 2/3 gla­so­va i to ni­je ta­ko jed­nos­tav­no. Ta­ko da ako i osvo­ji­mo vi­še od 50% gla­so­va, opet ne­će­mo ima­ti po­treb­nu ve­ći­nu da po­nov­no vra­ti­mo ime Ma­ke­do­ni­ja. Ali, do­đe­mo li po­nov­no na vlast, uči­nit će­mo sve da Ma­ke­don­ci­ma vra­ti­mo po­nos i dos­to­jans­tvo – uvje­ra­va Ko­tev­ski. Iako je pred Ma­ke­do­ni­jom još dug i ne­iz­vjes­tan put pre­ma člans­tvu u NATO-u i EU te je sve još u ru­ka­ma grč­kog par­la­men­ta koji tre­ba ra­ti­fi­ci­ra­ti spo­ra­zum, ve­le­pos­la­nik SAD-a u Skop­lju Jess Ba­ily po­na­ša se kao da je stvar za­vr­še­na re­kav­ši ka­ko “nes­trp­lji­vo če­ka­mo po­že­lje­ti do­bro­doš­li­cu Re­pu­bli­ci Sje­ver­noj Makedoniji kao 30. čla­ni­ci NATO-a i nas­ta­vi­ti na­še čvr­sto part­ner­stvo u una­pre­đe­nju sta­bil­nos­ti i pros­pe­ri­te­ta u ci­je­loj re­gi­ji”. kao je mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Chris­top­he Cas­ta­ner, do­da­ju­ći da je je­dan va­tro­ga­sac bio za­ko­pan pod ru­še­vi­na­ma ne­ko­li­ko sa­ti. Cas­ta­ner je na Twit­te­ru obja­vio da su dvo­ji­ca va­tro­ga­sa­ca po­gi­nu­la, a da je 10 lju­di, uklju­ču­ju­ći jed­nog va­tro­gas­ca, za­do­bi­lo te­ške oz­lje­de. Još 37 lju­di lak­še je oz­li­je­đe­no. – U ovoj fa­zi is­tra­ge mo­že­mo re­ći da je eks­plo­zi­ja pli­na koji je pro­cu­rio uz­rok ne­sre­će – re­kao je tu­ži­telj Re­mi He­itz. Po­li­cij­ski iz­vor re­kao je da je eks­plo­zi­ja raz­ni­je­la pe­kar­ni­cu u uli­ci Tre­vi­se, a oče­vi­ci su ka­za­li da su raz­bi­je­ni obliž­nji iz­lo­zi i da su se tres­le zgra­de sto­ti­na­ma me­ta­ra da­lje. U spa­ša­va­nju su­dje­lu­je 200 va­tro­ga­sa­ca.

NI­SU SVI ZADOVOLJNI U vri­je­me ka­da su par­la­men­tar­ci iz­gla­sa­va­li pro­mje­nu ime­na, pro­tiv spo­ra­zu­ma s Grč­kom pro­s­vje­do­va­li su i gra­đa­ni koji sma­tra­ju da je pro­mje­nu ime­na na­met­nu­la Ate­na

NOVO IME Ma­ke­don­ski je pre­mi­jer Zo­ran Za­ev do­ži­vio us­pjeh u par­la­men­tu i us­pio je sku­pi­ti dvo­tre­ćin­sku ve­ći­nu za pro­mje­nu ime­na svo­je zem­lje te sad oče­ku­je da se slo­že i grč­ki par­la­men­tar­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.