ŽIVOTNA PRI­ČA VEDRAN PAVLEK

Vecernji list - Hrvatska - - Šime Strikoman - Pi­še: SRĐAN HEBAR Sni­mio: MAR­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Di­vov­ska bu­ši­li­ca u ru­ci, to je laj­t­mo­tiv fo­to­gra­fi­ja sa Snjež­ne kra­lji­ce koji Ve­dra­na Pav­le­ka (45) pra­ti go­di­na­ma. Eto, ova je fo­to­gra­fi­ja iz - 2009. go­di­ne. Snim­lje­na je slič­na i proš­li vi­kend. Ko­li­ki je to “bo­rer”? Zna­mo da svrd­lo za dr­vo mo­že bi­ti i od pet mi­li­me­ta­ra, za be­ton tre­ba ba­rem de­set, a ovaj di­vov­ski za sni­jeg? – Moj je 35 mi­li­me­ta­ra! Mo­že i ma­nji, od 32 mi­li­me­tra – ka­že smi­ju­ći se Pavlek u švi­car­skom Adel­bo­de­nu, gdje je sla­lom­ska ka­ra­va­na sti­gla iz Za­gre­ba. Nas­tav­lja put u Wen­gen, Kit­z­bühel, Sc­hlad­ming... Tko zna po koji put već ide oko svi­je­ta. Mno­gi su se s to­ga pu­ta opros­ti­li. I oni naj­ve­ći, brat i ses­tra, ali i oni dru­gi. Do­la­ze no­vi. Od­la­ze ne­ki. Ali, snjež­ni čo­vjek vo­zi koc­kas­ti vlak i da­lje. Pavlek je i da­lje čo­vjek koji je tu. Koji se bri­ne o sva­kom de­ta­lju. Pa, eto, i o ru­pi za sla­lom­ska vra­ta na Slje­me­nu. – Mo­gao bih ja utr­ke Snjež­ne kra­lji­ce, po­go­to­vo sam to mo­gao ove go­di­ne, gle­da­ti s tri­bi­ne. Ali, vo­lim bi­ti na sta­zi. Že­lim rad­ni­ci­ma da­ti po­dr­šku, obi­ći ih. Da vi­de oni da i ja dr­žim bu­ši­li­cu, da mi­čem mre­žu, da imam lo­pa­tu u ru­ci. Jer, ta­da je i nji­ma lak­še ra­di­ti, kad vi­de da je i šef ra­me do njih – go­vo­ri Vedran. Ovo je nje­go­va životna pri­ča. Po­či­nje­mo u Gra­ča­ni­ma, nje­go­vu kvar­tu. I tra­mvaj­skoj pru­zi.

Vo­zi Mi­ško sve do do­ma

– Mi­ško, vo­zač ZET-ove li­ni­je 21 Mi­ha­lje­vac - Do­lje, do­vu­kao me tra­mva­jem jed­nom čak na ski­ja­ma do do­ma! Po­če­tak je 80-ih, ja puč­ko­ško­lac, pri­mio sam se za nje­gov tra­mvaj otra­ga i on me odvu­kao sve do do­ma. I ste­pe­ni­ce su bi­le za­tr­pa­ne sni­je­gom, pa sam se od pru­ge us­pio spus­ti­ti sve do svo­ga dvo­ri­šta. Tih da­na, mi klin­ci koji smo uju­tro bi­li go­re na tre­nin­zi­ma, za pos­li­je­pod­nev­ni tur­nus spu­šta­li bi­smo se iz­rav­no s Cr­ve­nog spus­ta u OŠ Gra­ča­ne na ski­ja­ma – pri­ča Pavlek. I da­nas ži­vi na is­to­me mjes­tu. U is­toj ku­ći. – Ta­mo sam ro­đen. Is­pa­da da su mno­gi ski­ja­ši u tom kvar­tu. Doš­li su Kos­te­li­ći iz Me­dved­grad­ske, i oni su se do­se­li­li u Gra­ča­ne, mo­žda ki­lo­me­tar-dva od me­ne. Tu u Mli­no­vi­ma su i Zub­či­ći... I kvart is­pod Slje­me­na mo­žda utje­če na naš ži­vot­ni put. Eto, ja sam, na­rav­no, ski­ja­ti po­čeo na Slje­me­nu. Ta­ta Bran­ko i ma­ma Ma­ri­ja htje­li su me pos­la­ti ne­ka­mo na zi­mo­va­nje. Poz­na­va­li su eki­pu iz SK Za­greb te sam

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Deč­ko iz Gra­ča­na Ru­čak na - sta­zi. Ni za hra­nu čes­to zbog pos­la ne­ma vre­me­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.